Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.666 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Цел на процедурата е да допринесе за постигането на основната цел на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“:Устойчиво развитие на местната икономика основано на собствения потенциал и териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на растеж и заетост за по-добро качество на живот.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.08.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 15.11.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

При наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием предстои втори прием с начало на приема 01.03.2023 г. и краен срок 31.05.2023 г. 17:00 часа. При наличие на остатъчен финансов ресурс след втория прием предстои трети прием с начало на приема 01.08.2023 г. и краен срок 31.10.2023 г. 17:00 часа.

Начален срок: 01.03.2023 г. 00:00 ч.

Краен срок: 31.05.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

При наличие на остатъчен финансов ресурс след втория прием предстои трети прием с начало на приема 01.08.2023 г. и краен срок 31.10.2023 г. 17:00 часа.

Начален срок: 01.09.2023 г. 00:00 ч.

Краен срок: 30.11.2023 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-avren-beloslav.com

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.