Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-3.003 - Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.

Прилагането на мярка 3.3 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.” ще допринесе за постигане на специфичната цел „Подобряването и предоставянето на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни”.

Чрез прилагането на мярката ще се подпомогне събирането, управлението и използването на първични биологични, технически, екологични и социално-икономически данни в рамките на Националната програма за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство” 2014 – 2016 г., даващи възможност за оценка на състоянието на експлоатираните морски биологични ресурси, нивото на риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми, социално-икономическите резултати на сектора на рибарството, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор във и извън рамките на Съюза.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 02.08.2017 г. 16:25 ч.

Краен срок: 30.11.2023 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.