Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.027 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"

Основни цели при прилагането на мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ са повишаване устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.

Мярката цели повишаване на конкурентоспособността и икономическия дял на селскостопанския сектор, което е свързано с увеличаване на доходите и разкриване на нови работни места на територията на МИГ Ардино – Джебел.

Прилагането на мярката води до постигането на Приоритет 3 „Създаване на условия за устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и горски сектор, както и повишаване конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за бизнес и трудова заетост“ на стратегията за ВОМР на МИГ Ардино – Джебел. Мярката допринася за постигането и на Специфична цел 1 „Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и горски сектор“.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи срок: от 29.06.2018 г. до 17:00 часа на 31.07.2018г.,

Втори срок: от 01.10.2018 г. до 17:00 часа на 30.11.2018г., (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);

Трети срок: от 04.01.2019 г. до 17:00 часа нa 28.02.2019г., (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Краен срок: 30.11.2018 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).