Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.004 - МИРГ ВЗР:Батак-Девин-Доспат Мярка 5.4 "Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Посредством мярка 5.4 се цели подпомагането на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури. Прилагането й ще допринесе за постигане на специфичната цел 1.2. Модернизиране на преработвателни предприятия, които допринасят за намаляване натиска/въздействието върху околната среда от Стратегията за ВОМР на МИРГ ВЗР: Девин – Батак - Доспат., която от своя страна ще допринесе за постигане на Приоритет 1 от Стратегията за ВОМР на МИРГ ВЗР: Девин – Батак - Доспат

Краен срок: 19.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.flag-rhodope.bg/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.