Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP001-8.002 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“

Настоящата бюджетна линия е опростена форма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез техническата помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. на конкретния бенефициент– Управляващия орган, за периода до 2023 г., предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите по програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация и оценка на усвоените средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Допълнителна информация относно крайния срок

Краен срок за кандидатстване -Неприложимо

Краен срок: 31.12.2023 г. 19:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.