Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.426 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Подобряване на качеството на живот на територията на МИГ-Радомир-Земен.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.02.2021 г. 09:25 ч.

Краен срок: 17.05.2021 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 29.11.2021 г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Начален срок: 01.02.2021 г. 09:25 ч.

Краен срок: 29.11.2021 г. 17:00 ч.

Начален срок: 26.02.2024 г. 09:00 ч.

Краен срок: 28.05.2024 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.migradomir.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.