Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-3.008 - Разработка и внедряване в съдебната система на софтуер за ускорено създаване и възпроизвеждане на актове и други документи чрез диктовка и автоматично конвертиране на гласов запис в текст (voice-to-text) и съпътстващи системи за обработка

• Постигане на по-висока ефективност в правораздаването чрез въвеждане на система за запис и конвертиране на аудио-реч в текст при реализиране на процесуалните задължения на магистратите и съдебните служители;

• Намаляване на натовареността на магистратите и съдебните служители чрез спестяване на време по набор, обработка и прехвърляне на информацията;

• Повишаване на доверието в органите на съдебната власт от страна на гражданите и бизнеса чрез повишаване на ефективното администриране на съдебната власт.

Краен срок: 13.07.2020 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.