Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.081 - МИРГ Поморие Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ Поморие““

Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Специфична цел 1.4 „Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика“ към Приоритет на Съюза ПС4.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 02.03.2022 г. 16:38 ч.

Краен срок: 01.06.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mirg-pomorie.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.