Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG-RRP-2.017 - Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии - 2

Във връзка с одобряването на оценката на Националния план за възстановяване и устойчивост Съветът на Европейския съюз отправи препоръки към България в контекста на европейския семестър, като беше препоръчано инвестициите да се съсредоточат в областта на екологичния и цифровия преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергията и ресурсите. В отговор на Специфична препоръка 3 (СДП 3 от 2019) в Плана за възстановяване и устойчивост на България (ПВУ) са включени мерки, насочени към укрепване на конкурентоспособността и засилване на научноизследователската и развойната дейност. Отчетено е неефективното управление на политиката в областта на научните изследвания и иновациите, несъответствието ѝ с нуждите на промишлеността, което поражда слаби връзки между академичните среди и бизнеса и възпрепятства трансфера на знания и технологии. Затова реформите и инвестициите следва да подкрепят подобряването на екосистемата за научни изследвания и иновации, така че да се увеличат резултатите от иновациите в България, да се насърчи трансфера на технологии и търговската реализация на резултатите от научните изследвания, което следва трайно да стимулира икономическия растеж. Тези мерки са обвързани с основния фокус на ПВУ, а имено ускоряване на двойния преход.

Инвестицията в подкрепа на усилване на иновационния капацитет на БАН и специализацията ѝ в ключови области на развитие, като зелените и цифровите технологии, е част от усилията да се разработи националната екосистема и да се подпомогне интелигентният икономически преход на страната на национално и регионално равнище. Това несъмнено включва изграждането на научноизследователски капацитет и високо ниво на научноизследователските разработки в тематични направления, които са свързани с нуждите на бизнеса и биха подпомогнали и ускорили технологичния трансфер в страната. Затова ПВУ съдържа инвестиционни мерки, насочени към осигуряване на средства за научноизследователски и иновационни дейности, по-специално финансиране на научноизследователски проекти на БАН в областта на екологосъобразните и цифровите технологии. Тези мерки са част от инвестициите, които имат за цел да осигурят благоприятна среда за реализирането на нови продукти и процеси и за развитието на иновативни предприятия. Това е ключово предварително условие за създаването на високотехнологична база, която ще осигури възможности за ускорен растеж на икономиката.

Основната цел на инвестицията, насочена към повишаване на иновационния капацитет на БАН (Инвестиция C2.I2), е активното участие на Академията в националната научноизследователска и иновационна екосистема с оглед на ускоряване на икономическата трансформация на страната. Основен проблем, свързан с технологичния трансфер и иновационната дейност на БАН, е недостатъчната обвързаност на научноизследователска и развойна дейност с нуждите на бизнеса. Затова една от специфичните цели на инвестицията е създаването на иновативни решения от научни колективи на БАН в отговор на конкретни теми, дефинирани от страна на бизнеса, свързани със зеления преход и цифровите технологии. За изпълнение на тази цел е планирана подкрепа на научни колективи от звената на Академията за провеждане на независими приложно насочени изследвания, в тематични направления индентифицирани от бизнеса, т.е. развитие на технологични области, към които бизнеса проявява интерес.

Тематични направления в област „Зелени технологии и ресурсна ефективност“:

1. Технологии за получаване на зелен (и жълт) водород и неговата преработка, съхранение, транспорт и приложение.

1.1. Получаване на водород чрез чисти технологии.

1.2. Съхранение, транспорт и логистика.

1.3. Приложение в енергетиката, транспорта и индустрията, вкл. директно използване като енергоносител, получаване на горива, получаване на химически съединения и др.

2. Иновативни решения за намаляване емисиите от въглероден диоксид и други парникови газове от енергетиката и промишлеността за устойчив климат (климатична неутралност).

2.1. Производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергоизточници (слънце, вятър, морски вълни и др.), вкл. соларни панели, хибридни системи, батерии, електролизьори и горивни елементи, и др.

2.2. Термопомпи и технологии за геотермална енергия;

2.3. Нови технологии за улавяне, съхранение и оползотворяване на CO2 и други парникови газове, вкл. директно използване като работен флуид и разтворител, улавяне в различни природни и/или синтетични материали, производство на синтетични горива, химикали, материали и др.

3. Разработване на иновативни материали с екологична насоченост и висока приложност за по-добро качество на живот

3.1. Иновативни материали и материални системи с приложение в енергетика и транспорта

3.2. Иновативни материали с приложение в информационни технологии, комуникациите и др.

4. Устойчив добив и преработка на рудни, нерудни полезни изкопаеми и инертни материали.

4.1. Оценка на добивания и отработен материал от съществуващи и закрити мини като източник на критични суровини.

4.2. Разработване на ефективни и екологосъобразни методи за проучване, експлоатация и извличане на рудни, нерудни суровини и инертни материали.

5. Нови технологии за устойчиво получаване, преработка и управление на биомаса (вкл. чрез химически, биохимически, електрохимически, биологически, плазмени, термохимически и др. процеси).

5.1 Устойчиво производство на биомаса.

5.2 Приложение на биомасата в енергетиката и наземния, морски и авиационнен транспорт, вкл. директно използване на биомаса като енергиен източник, получаване на биогорива, материали и др.

5.3 Производство на иновативни продукти от биомаса, вкл. биохрани, биологично активни вещества, химикали, полимери, материали и др.

6. Иновативни методи и технологии за преработка на природни, битови и промишлени отпадъци и оползотворяване на получените суровини.

6.1 Оползотворяване на изхвърлена морска биомаса, биомаса от дърводобивната и дървопреработващата промишленост и др. за производството на биогорива, биоторове, подобрители на почвата и създаване на други полезни материали.

6.2 Оползотворяване на отпадъци от рудодобивната промишленост при възстановяване на ландшафт, строителство на пътища, сгради и др.

6.3. Оползотворяване на индустриални отпадъци в производството на огнеупорни, керамични, строителни, облицовъчни, топло- и шумоизолационни материали, също така пепели от горивни инсталации, утайки от пречиствателни станции и др.

6.4. Преработване на химически активни цветни, редки метали и сплави.

Тематични направления в област „Цифрови технологии“:

1. ИКТ в индустрията

1.1. ИКТ за нови и енергийно ефективни технологии (интелигентно управление на енергийните системи (BMS, RES, ES, V2G и др.));

1.2. Взаимодействие човек-машина, човек-робот, сензори и разширена реалност (Augmented reality), киберфизически системи);

1.3. Моделиране, симулация и цифрови двойници в индустрията и енергетиката;

1.4. ИКТ в творческите и рекреативни индустрии (сериозни образователни и развлекателни игри и креативна визуализация, системи за разширена реалност (Augmented reality));

2. Интернет технологии и услуги. Интернет на нещата (IoT);

3. Големи/свързани данни (Big data/Linked data) и геопространствени данни

3.1. Анализ (Data analysis), обработка (Data processing/management), извличане на данни и знания (Data mining; Knowledge discovery);

3.2. Машинно самообучение (Machine learning);

3.3. Модели за предвиждане;

3.4. Бързо прототипиране, 3D дигитализация и визуализация.

4. ИКТ в медицина, здравеопазване и спорт (теле-медицина, теле-грижа, мониторинг, персонализирана медицина и интелигентна асистенция, системи за разширена реалност (Augmented reality)).

Забележка: Горепосочените тематични поднаправления имат ориентировъчен характер и нямат за цел да ограничат проектните предложения, които кореспондират с основните теми.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 31.05.2024 г. 17:00 ч.

Краен срок: 02.07.2024 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://pvu.bas.bg/procedures_select.html?date=20240530

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.