Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.056 - МИГ Минерални бани - Черноочене - "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

Целта на настоящата процедура е да бъде дадена възможност на малки и средни предприятия от територията на общините Минерални бани и Черноочене (територията на действие на МИГ Минерални бани - Черноочене) да повишат своята производителност и експортен потенциал чрез изпълнение на проекти по приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП" инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" , като кандидатстват през МИГ Минерални бани - Черноочене. Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са свързани с подобряване на конкурентоспособността на предприятията, създаване на потенциал за експорт и като резултат - подобряване на пазарното им присъствие.

Допълнителна информация относно крайния срок

В случай, че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения

Краен срок: 31.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.migmineralnibani.com

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.