Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.697 - СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Мярката цели подобряване услугите свързани със свободното време и отдиха на местното население и насърчаване растежа на доходите и създаването на заетост на територията чрез подпомагане развитието на селски туризъм; да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията; да допринесе за опазване и популяризиране на природното и културно наследство на територията.

Развитието на туризма се базира на потенциала на територията свързан с благоприятното географско положение /река Дунав и съседството с Румъния/, богатото природно разнообразие и културно-историческо наследство. Мярката адресира нуждата от интегрирани действия на местната администрация с бизнеса и неправителствения сектор с цел развитие на туризъма. Допринася за подобряване на облика на населените места и изграждане публична инфраструктура за отдих и туризъм, като по този начин създава условия за задържане на младото население на територията. Насочена е и към нуждата от съхраняване и развитие на териториална идентичност, на основата на културно-историческо и природно наследство с оглед сплотяване на местната общност.

Основен очакван резултат:

Брой създадени работни места: по пол, възраст, уязвими групи - 2 бр. Годишен брой на туристите, посещаващи туристическите обекти - 2000 души

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 06.03.2023 г. 09:30 ч.

Краен срок: 01.05.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием: Ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на Първи прием

Интернет адрес: https://www.mig.tutrakan-slivopole.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.