Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFPR001-3.004 - Подкрепа за развитие на проектна докторантура

Основна цел - насърчаване на иновативното обучение на докторанти чрез стимулиране на свързаността между висшите училища и научните организации за постигане на по-високо качество на преподаването и научните резултати и подпомагане процеса на развитие на иновативна икономика с фокус върху Индустрия 5.0, зеления преход, син растеж и/или областите на ИСИС и регионалните потребности на пазара на труда.

Специфични цели:

- Насърчаване на сътрудничеството с бизнеса и науката чрез дефинирани съвместно с бизнеса, науката и/или публичния сектор теми за разработване на докторски програми и обвързването им с приоритетите за развитие на икономиката и пазара на труда;

- Повишаване на нивото на практическа приложимост на докторските програми.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 22.01.2024 г. 17:30 ч.

Краен срок: 22.04.2024 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://opnoir.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.