Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.046 - Мярка 2.1 "Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията на МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ"

Чрез Мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“ се цели диверсификация на сектора на услугите производството, както и създаване на нови продукти и услуги. Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 2 Диверсификация на икономическите дейности и подобряване на качество на живот в територията, както и на специфична цел 1 Насърчаване на иновациите и развитието на интегрирани проекти между различни сектори в територията. Прилагането на мярката е насочено насърчава взаимнообвързаното междусекторно развитие и предлагането на общи продукти и услуги с висока добавена стойност. Ще се финансират иновативни решения, комбиниране на производствени и популяризиращи дейности и др.

Краен срок: 10.08.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: mirg-nessebar.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.