Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M2OP001-3.014 - "МИГ - Тунджа - мярка 3.9. "Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места"

Основната цел по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфичните цели на процедурата:

Повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места;

Подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места;

Намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище;

Допълнителна информация относно крайния срок

Ако след приключване на първия краен срок за подаване на проектни предложения (12.11.2019 г) има неусвоен финансов ресурс се предвижда втори прием на проектни предложения с краен срок за прием 30.04.2020 г., 17:00 ч.

Краен срок: 12.11.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.tundzhaleader.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.