Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.469 - МИГ "Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

С инвестициите по мярката се цели подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия.

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящата процедура за подбор на проектни предложения е обявена с два срока за кандидатстване. Втори прием е с начало 04.02.2021 година и краен срок за кандидатстване е 31.03.2021 година 19:00 часа.

Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен остатъчен финансов ресурс по процедурата след приключване на първи прием или няма постъпили проектни предложения. Разполагаемият бюджет за втори прием се формира от разликата между първоначалния бюджет по процедурата и стойността на финансовата помощ по одобрените от МИГ проектни предложения от първи прием.

Краен срок: 20.12.2020 г. 19:00 ч.

Интернет адрес: www.migprespa.com

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.