Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.557 - "МИГ Харманли" - подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Цели на мярката:

1. Подобряване на средата на живот на територията на "МИГ Харманли".

2. Подобряване на достъпа до населените места от територията и осигуряване на базови услуги за населението.

Обхват на мярката:

По мярката се подпомагат проекти за подобряване на физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата за подбор на проектни предложения е с няколко срока за кандидатстване.

Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 14.02.2022г., 17:00 часа.

Втори срок за подаване на проектни предложения:

Октомври 2022 година – Декември 2022 година. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по втори прием е неусвоения остатък от предходни приеми на проекти по подмярка 7.2 от СВОМР на "МИГ Харманли".

Краен срок: 14.02.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.mig-harmanli.org/main.php

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.