Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-5.016 - Планове за производство и предлагане на пазара

Подпомагането по настоящата процедура е насочено към подпомагане на изготвянето и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара на организации на производители и асоциации на организации на производители.

Краен срок: 11.10.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.