Критерии за оценка

I. Група
	АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ - Общи критерии
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден и подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) съгласно изискванията на Условията за кандидатстване
Да
3.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени в изискуемия формат
Не
4.
Документите качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Да
5.
По заявените дейности по проекта е установено двойно финансиране
Да
6.
По заявените дейности по проекта са установени изкуствено създадени условия
Да
7.
Проверка на кандидата за получена помощ de minimis
а) кандидата е получил помощ през последните три бюджетни години, финансирана изцяло или частично със средства, произхождащи от Съюза;
б) в случай, че кандидата отговаря на изискването на чл.2, пар.2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за „едно и също предприятие” е получило помощ през последните три бюджетни години, финансирана изцяло или частично със средства, произхождащи от Съюза;
Общият размер на помощта de minimis, предоставяна на „едно и също предприятие”, не надхвърля 200 000 EUR за период от три бюджетни години
Не
8.
Осъществено е посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи (когато е приложимо) и е установено, че не са започнали дейностите по проекта
Да
II. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ - Комплектовка на проектното предложение Общи документи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представена е Таблица за допустими инвестиции и дейности - Приложение № 1 /във формати .xls/xlsx и .pdf/
Да
2.
Представена е Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за личните данни - Приложение № 2
Да
3.
Представена е Декларация за свързаност по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон - Приложение № 8
Не
4.
Представена е Декларация за нередности в оригинал - Приложение № 4
Да
5.
Представени са Декларация за наличие или липса на двойно финансиране - Приложение № 5 и Декларация за изкуствено създадени условия - Приложение № 6
Да
6.
Представен е Формуляр за мониторинг - Приложение № 7
Да
7.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване - Приложение № 3
Да
8.
Представено е Нотариално заверено изрично пълномощно - в случай че документите не се подават лично от кандидата или заповед на кмета (за кандидати общини)
Не
9.
Представено е Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по реда на настоящата процедура
Не
10.
Представено е Копие от учредителен акт или устав, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища
Не
11.
Представено е Удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение (не се изисква за кандидати общини и кандидати, вписани в Агенцията по вписванията)
Не
12.
Представено е Решение на общинския съвет за кандидатстване по подмярка 7.2 на СВОМР на МИГ Завет – Кубрат (за кандидати общини)
Не
13.
Представено е Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите за липса на задължения и Удостоверение за липса на задължения към общината (не се представя от кандидати общини), издадени не по-рано от 1 месец преди датата на представянето им в ИСУН.
Да
14.
Представена е Декларация в оригинал по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация (по образец, Приложения 10 А и 10 Б).
Не
15.
Представена е Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период.
Не
16.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване.
Не
17.
Представено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (Регионална инспекция по околната среда и водите/Министерство на околната среда и водите/Басейнова дирекция), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (когато е приложимо).
Да
18.
Представен е Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (важи в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата.).
Не
19.
Представено е Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.
Не
20.
Представен е Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение - в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения и строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията
Не
21.
Представено е Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията). За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности и графично и фотозаснемане на обекта и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата.
Не
22.
Представен е Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №4 от 2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията).
Не
23.
Представени са Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи). За инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, за дейности по реставрация количествените сметки трябва да са заверени от лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство
Не
24.
Представено е Разрешение за строеж (важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ).
Не
25.
Представено е Становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ).
Не
26.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи, в случай че проектът включва разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане).
Не
27.
Представено е Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като недвижима културна ценност (само в случаите, когато дейността включва – реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт и/или реставрация и/или обновяване).
Не
28.
Представено е Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изисква се само за инвестиционни проекти, които включват обекти недвижими културни ценности).
Не
29.
Представени са Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Не
30.
Представени са Предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се приложени и количествено-стойностни сметки
Не
31.
Представено е Заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията по Закона за обществените поръчки процедура за изпълнение на дейностите по проекта (важи, в случай че проектът включва разходи по чл. 29, ал. 1, т. 4 от Наредба 12 от 25 юли 2016 г., извършени преди подаване на заявлението за подпомагане от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки).
Не
32.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг).
Не
33.
Представена е Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя (важи в случаите, когато кандидатите са възложители по ЗОП или ще провеждат процедура за избор на изпълнител по ПМС № 160, и разходът, за който кандидатстват Е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие” и в случай че възлагането на услугата на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите сa приложени и количествено-стойностни сметки.
Не
34.
Представени са: 

1. Най-малко три съпоставими независими индикативни оферти, които имат най-малко следното минимално съдържание–наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, техническо предложение, с вкл. подробна техническа спецификация на активите/услугите, ценово предложение в левове с посочен ДДС (важи в случаите, когато кандидатите са възложители по ЗОП, разходите, за които кандидатстват не са включени в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие“ и събират оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно ЗОП). В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите са приложени и количествено-стойностни сметки. 
2. Най-малко три съпоставими независими индикативни оферти за всяка отделна инвестиция в актив/услуга/ строителство, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС, както и запитвания за представяне на оферти по образец Приложение № 6 от Документи за кандидатстване (важи в случаите, когато кандидатите не са възложители по ЗОП, ще провеждат процедура за избор на изпълнител по ПМС № 160 и разходът, за който кандидатстват не е включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите са приложени и количествено-стойностни сметки.
Не
35.
Представено е Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му.
Не
36.
В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, е представен документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.
Не
37.
Представени са Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение - в случай на заявяване на разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г., съгласно чл.21, ал. 2, т.14 от Наредба № 22/2015 г., ведно с банкови извлечения.
Не
38.
Представен е Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване - за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Не
39.
Представено е Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на иновации, когато е приложимо.
Не
40.
Представено е Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата.
Да
41.
Представена е Декларация, подписана от кандидата, в която се изброяват подадени проектни предложения за дейности, допустими за подпомагане съобразно демаркационната линия с ОПРР, ОПРЧР и ОПНОИР.
Не
42.
Представена е Декларация НСИ - Приложение № 12.
Да
43.
Представен е Анализ, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса).
Не
44.
Представен е Анализ разходи-ползи/ финансов анализ - Приложение №14 А и 14 Б - /във формати .xls/xlsx и .pdf/.
Да
45.
Представено е Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с обстоятелствата по чл. 12, ал. 3, т.8 от Наредба 22
Да
III. Група
АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ - Придружаващи специфични документи според вида дейност:
Критерий Води до отхвърляне
1.
За дейности: изграждане и/или обновяване на паркове и градини са представени:

1. Документ за собственост от който да е видно, че обекта притежава статут на парк или градина. В случай, че в документа за собственост не е посочено, че обекта притежава статут на парк или градина се представя одобрен общ или подробни устройствен планове на урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със статут на парк или градина.
Не
2.
За дейности: изграждане и/или обновяване на паркове и градини са представени:

2. План схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения (представя се ако има такива обекти).
Не
3.
За дейности: изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за
предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, са представени:
1. Обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга.
Не
4.
За дейности: изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за
предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, са представени:
2. Декларация за размера на получените минимални и държавни помощи – формуляр на Министерство на финансите
Не
5.
За дейности: изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за
предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, са представени:
3. Положително становище от Министерството на труда и социалната политика по предложение на Агенцията за социално подпомагане за необходимостта, целесъобразността и спазването на изискванията по чл. 21, т. 3 от Наредба 12 от 25 юли 2016 г., за социалните услуги, които ще се разкрият.
Не
6.
За дейности: изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за
предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, са представени:
4. Положително становище от Агенцията за социално подпомагане за бъдещо финансиране на социалните услуги като държавно делегирана дейност.
Не
7.
За дейности - реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност:
1. Решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община.
Не
8.
За дейности - реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел 
подобряване на тяхната енергийна ефективност:
2. Доклад и резюме от обследването за енергийна ефективност съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.
Не
9.
За дейности - изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на 
 обекти,свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства:
1. Декларация за размера на получените минимални и държавни помощи – формуляр на Министерство на финансите
Не
10.
За дейности по - реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с
 местно значение в селските райони:
1. Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното общинско училище или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган.
Не
11.
За дейности по - реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с
 местно значение в селските райони:
2. Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина.
Не
12.
За дейности по - реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с
 местно значение в селските райони:

3. Решение на Министерски съвет за безвъзмездното прехвърляне на собствеността на съответната община - за професионалните гимназии по § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование.
Не
IV. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ - Обща допустимост:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение попада в обхвата на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" и има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони
Да
2.
Проектното предложение подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
 малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия
Да
3.
Проектното предложение допринася за постигане на Специфичната цел 2.1: „Развитие на социалната, образователна и
 културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”
Да
4.
Проектното предложение показва необходимост от финансова подкрепа
Не
5.
Всички дейности по проекта не са физически приключили и не са изцяло изпълнени преди подаване на проектното предложение
Не
6.
Дейностите по проекта не са финансирани/ не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма
Да
V. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ - Допустимост на кандидата
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е: 
1. Община Завет или Община Кубрат;
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
3. Читалища за дейности, свързани с културния живот;
4. Кандидатите имат седалище на територията на Община Завет или община Кубрат.
Да
2.
Кандидатът/получателят на финансова помощ ще осъществява дейностите по проекта на територията на МИГ
Да
3.
Кандидатът отговаря на условията в т.11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване.
Да
4.
Не е установена свързаност на кандидата съгласно Декларацията за свързаност - Приложение № 8 към УК.
Да
VI. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ - Допустимост на проекта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Размерът на общите допустими разходи за проекта е не по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро /при курс за 1 евро 1,9558 лв./
Да
2.
Размерът на общите допустими разходи по проекта е не по-голям от левовата равностойност на 200 000 евро /при курс за 1 евро 1,9558 лв./
Не
3.
Проектът ще се осъществява на територията на общините Завет и Кубрат.
Да
VII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ - Допустимост на дейностите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектът включва / отговаря на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура /и включва поне една от следните дейности: 
• изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
• изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средстава;
• реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
• изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
• изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
• реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.
Да
2.
Общи изисквания:
1.Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата за защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство.
2.Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи за:
2.1. учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право на строеж - в случай на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
2.2. ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане - в случай на кандидатстване за разходи за закупуване и/или инсталиране на оборудване и/или съоръжения и/или строително-монтажни работи, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.
3.Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, се прилагат:
а) заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
б) одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
в) подробни количествени сметки, които са заверени от правоспособно лице;
г) разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ;
д) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ;
е) подробни количествено-стойностни сметки.
4.Проектите, които включват разходи за преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ.
5.Към проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи, когато обектите са недвижими културни ценности, се прилагат:
а) документите по т. 5, букви „б”, „в”, „г” и „е”;
б) графично и фотозаснемане на обекта и/или архитектурен план на сградата/обекта, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата;
в) становище и заверка с печат от Министерството на културата върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава двадесет и трета от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.);
г) становище на главния архитект с подробно описание на инвестиционното намерение, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно ЗУТ, и съгласувателно становище, издадено от Министерството на културата.
6. Инвестиционните проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, се съгласуват с Министерството на културата по реда на ЗКН.
7. Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните проекти за обекти недвижими културни ценности, в които ще се извършват дейности по реставрация, се осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от ЗКН.
8. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията
Не
3.
Специфични изисквания към проекти по дейността изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено 
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение:
1. Подпомагат се проекти за изграждане и/или обновяване на паркове и градини, за които са представени:
1.1. документ за собственост от който да е видно, че обекта притежава статут на парк или градина. В случай, че в документа за собственост не е посочено, че обекта притежава статут на парк или градина се представя одобрен общ или подробни устройствен планове на урбанизираните територии от които да е видно, че имотите са със статут на парк или градина;
1.2. план схема за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения (представя се ако има такива обекти).
Да
4.
Специфични изисквания към проекти по изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 
социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства:
Подпомагат се проекти за:
1.обекти, които предоставят социални услуги съгласно чл. 36, ал. 2 или 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 133 от 1998 г.);
2.дейностите, включени в проектите, са придружени с обосновка за необходимостта и устойчивостта от съответната социална услуга;
3. инвестиционният проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект" и техническите спецификации на оборудването и/или обзавеждането, включени в проекта, отговарят на критериите и стандартите за местоположение и материална база, определени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а когато социалните услуги са за деца, отговарят и на изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца (ДВ, бр. 102 от 2003 г.);
4. Министерството на труда и социалната политика по предложение на Агенцията за социално подпомагане е издало положително становище за необходимостта, целесъобразността и спазването на изискванията по т. 3 за социалните услуги, които ще се разкрият
Да
5.
Специфични изисквания към проекти по дейността реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински
 сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност:
1. Подпомагат се проекти, за които са представени:
1.1 решение на общинския съвет, потвърждаващо, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряването на енергийната ефективност, отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на съответната община.
1.2. обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.).
Да
6.
Изисквания към проекти по дейност реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение, която включва детски градини, финансирани чрез бюджета на общините, или основни или средни училища, финансирани чрез бюджета на общините. За този вид проекти трябва да е представена:
1.Заповед на министъра на образованието и науката за откриване, преобразуване или промяна на основното общинско училище или средното общинско училище или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута му и финансиращия орган;
2.Заповед на кмета на общината и решение на общинския съвет за откриване, преобразуване или промяна на общинската детска градина или писмо от министъра на образованието и науката, удостоверяващо статута и финансиращия орган на детската градина.
Да
7.
Проектното предложение, не се подпомага, ако:

1. За които има постановен административен акт по реда на Закона за опазване на околната среда и/или по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за неодобряване осъществяването /несъгласуване на инвестиционното предложение /плана/ програмата /проекта или за прекратяване на процедурата, включително и поради недопустимост спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни.
2. Които се извършват на терени, които подлежат на рекултивация съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи и не се изпълняват мерките, предвидени в проекта по чл. 11, ал. 2 или 3 от същия закон.
3. По които дейностите по настоящите Условия за кандидатстване, включени в проектите, са били физически започнати и/или извършени преди подаване на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания не са извършени.
4. Които след изпълнение на дейностите по проекта няма да доведат до използване на обекта на инвестицията по предназначение и/или въвеждане на обекта на инвестицията в експлоатация в случаите, когато това е задължително съгласно ЗУТ и подзаконовите актове за неговото прилагане.
5. Които включват само принадлежности и съоръжения за дейността строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях с изключение на енергозахранващите и осветителните съоръжения и тела. 
6. Които включват инвестиции, които не отговарят на европейското и национално законодателство.
7. Които включват изграждане, реконструкция или ремонт на паркинг.
Не
VIII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ - Допустимост на разходите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение включва следните разходи:

1. За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно допустимите за подпомагане дейности: 
   а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи;
   б) непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР.
2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности.
3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност.
Разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1 и са необходими за постигане на целите на мярката.
4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи, включени в т.1, буква "а", т. 2 и 3.
Не
2.
При СМР непредвидените разходи са в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи по прякото изпълнение на 
строително-ремонтните и строително-монтажните дейности.
Не
3.
Разходите свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации
 за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, не надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта (без непредвидените).
Не
4.
Разходите по т. 4 от т.1 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички 
свързани с тях плащания са направени.
Не
5.
За разходите по т. 4 от т.1., извършени преди датата на подаване на проектното предложение, кандидатите (като възложители по чл. 5 и 6 от ЗОП), при подаване на проектното предложение представят заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за възлагане на обществена поръчка
Не
6.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.
Не
7.
Проектното предложение не включва следните разходи:
определя като недопустими разходи за следните инвестиции и дейности:
A) Разходите, посочени в чл. 21 на Наредба № 22, както следва:
•	за лихви по дългове;
•	за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
•	за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия;
•	за обикновена подмяна и поддръжка;
•	за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
•	за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив;
•	за режийни разходи;
•	за застраховки;
•	за закупуване на оборудване втора употреба;
•	извършени преди 1 януари 2014 г.;
•	за принос в натура;
•	за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
•	за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
•	извършени преди подаването на проектното предложение на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
•	за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
•	заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 от Наредба 22 референтни разходи;
Други разходи, недопустими по мерките от ПРСР:
•	оперативни разходи, вкл. разходи за поддръжка, наеми;
•	банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;
•	изследвания за разработване на нови продукти, процеси и технологии;
•	сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) и по други международно признати стандарти;
•	закупуване на нови машини и оборудване, вкл. компютърен софтуер, над пазарната им стойност;
•	плащания в брой;
•	инвестиции, за които са установени изкуствено създадени условия за получаване на помощта, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката.
Не
IX. Група
ПРОВЕРКА ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Финансовото подпомагане по проектното предложение представлява "не помощ"
Не
2.
Финансовото подпомагане по проектното предложение представлява "помощ", предоставена по режим "de minimis" съгласно приложеното поле на регламент (ЕС) №1407/2013
Не
X. Група
ПРОВЕРКА ЗА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ЗАЯВЕНИТЕ РАЗХОДИ
КОРЕКЦИИ В БЮДЖЕТА (когато е приложимо)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Установено е: 
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
г) неспазване на заложените правила или ограничения по отношение на заложените процентни съотношения/прагове на разходите;
д) несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи.

Корекциите по б. „б“ и „в“ се извършват след изискване на допълнителна пояснителна информация от кандидата.
Не
2.
Описание на предложението на оценителя за редукция на разходите (когато е приложимо):

.......................................................................................
Не
XI. Група
ПРОВЕРКА НА АНАЛИЗ „РАЗХОДИ – ПОЛЗИ“
Критерий Води до отхвърляне
1.
Интензитетът на помощта заявен от кандидата е в съответствие с представения анализ „разходи – ползи“
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.