Критерии за оценка

I. Група
Критерии за оценка на административното съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез ИСУН и е подписан с валиден КЕП от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, или от упълномощено от него лице.
В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, проектното предложението е подписано с валиден КЕП от всяко от тях при подаването.
Да
2.
Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение - попълнено по образец (Приложение 1) и прикачено в ИСУН (ако е приложимо).
Да
3.
Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2) и прикачена в ИСУН, и/или обстоятелствата са декларирани в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ” от Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение).
Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистърa на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), независимо дали представляват предприятието заедно и/или поотделно, и/или по друг начин.
Да
4.
Декларация за държавни/минимални помощи и свързаните с нея приложения – попълнена по образец (Приложение 3) и прикачена в ИСУН, и/или са декларирани обстоятелствата в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ” от Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение).
Да
5.
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 4) и прикачена в ИСУН и/или са декларирани обстоятелствата в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ” от Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение).
Декларацията е приложима само за кандидати, които са микро-, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014.
Да
6.
Документи, удостоверяващи че внедряваната по проекта продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги) е собствена разработка на кандидата или е на база интелектуални права, придобита от трети лица:
1) патент за изобретение или решение за издаване на патент;
2) свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн, или решение за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн;
3) заявка за издаване на патент или за регистрация на полезен модел или за регистрация на промишлен дизайн;
4) договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по интелектуална собственост;
5) лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост;
6) договор за придобиване на резултати от НИРД;
7) договор за прехвърляне на ноу-хау;
8) декларация за авторски права върху произведението, предмет на внедряваната иновация – Раздел 7 от Приложение 2 към Условията за кандидатстване;
9) техническа документация или публикации, или доклади, или резултати от проведени тестове или изследвания (приложими, когато внедряваната иновация е собствена разработка на кандидата).
Да
7.
Проучване за правен статус, издадено от Патентно ведомство на Република България (или аналогичен документ, издаден от еквивалента организация в съответната държава) - в случаите, когато кандидатът е представил: патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн, решение за издаване на патент, решение за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн, заявка за издаване на патент или заявка за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн.
Удостоверение за вписване на договора в регистъра на Патентно ведомство или Удостоверение за вписване на лицензионния договор в регистъра на Патентно ведомство – в случаите, когато кандидатът е представил: договор, с който се удостоверява прехвърляне на права по индустриална собственост (патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн), лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на индустриална собственост (патент за изобретение, свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн).
Да
8.
Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и/или ДНА – попълнена по образец (Приложение 5)  и прикачена в ИСУН.
Да
9.
Оферта за всяка отделна инвестиция в активи (ДМА и ДНА), с предложена цена - прикачена в ИСУН.
Да
10.
Счетоводна политика на кандидата, изготвена съгласно приложимите счетоводни стандарти, от която да е виден определения стойностен праг на същественост на ДМА и ДНА.
Вместо Счетоводна политика е допустимо представянето на поясненията към Годишния финансов отчет на кандидата, в случай че същите съдържат информация за стойностния праг на същественост на ДМА и ДНА.
Да
11.
Счетоводен амортизационен план на кандидата, удостоверяващ балансовата стойност на активите, които се използват повторно, към 31 декември на годината преди започване на работата по инвестицията.
Документът е приложим САМО в случай че кандидатът ще изпълнява инвестицията в режим „регионална инвестиционна помощ” (по Елемент А „Инвестиции“) И чрез проекта ще се осъществява първоначална инвестиция свързана с:
- диверсификация на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент ИЛИ
- диверсификация на дейността на даден стопански обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него (в случай че кандидатът е малко дружество със средна пазарна капитализация И мястото на изпълнение на проекта е в ЮЗР (NUTS-2)).
Да
12.
Данъчен амортизационен план на кандидата, удостоверяващ сумата на разходите за амортизация на активите, свързани с дейностите, които ще бъдат модернизирани за предходните три отчетни периода (години) преди започване на работата по инвестицията.
Документът е приложим САМО в случай че кандидатът ще изпълнява инвестицията в режим „регионална инвестиционна помощ” И чрез проекта ще се осъществява първоначална инвестиция свързана с „основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект“, И кандидатът е малко дружество със средна пазарна капитализация, И мястото на изпълнение на проекта е извън ЮЗР.
Да
II. Група
Критерии за оценка на допустимостта на кандидата
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или е еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
Да
2.
Кандидатът е регистриран не по-късно от 31.12.2020 г.
Да
3.
Кандидатът е „микро-, малко или средно предприятие“ по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или е „малко дружество със средна пазарна капитализация“ (Small Mid-Caps).
Да
4.
Кандидатът е реализирал нетни приходи от продажби за 2022-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието, както следва:
- в случаите, когато кандидатът е микропредприятие, е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 100 000 лева;
- в случаите, когато кандидатът е малко предприятие, е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 300 000 лева;
- в случаите, когато кандидатът е средно предприятие, е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 1 000 000 лева;
- в случаите, когато кандидатът е малко дружество със средна пазарна капитализация, е реализирал за 2022-ва финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи 2 000 000 лева.
Да
5.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по настоящата процедура, а именно:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация; 
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си; 
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата, са правили опит да:
i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:
i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
o) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
р) е установено, че:
i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ii) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Да
6.
Кандидатът е представил информация и обосновка във Формуляра за кандидатстване удостоверяваща, че посоченият във Формуляра за кандидатстване КОД НА ПРОЕКТА (по КИД-2008 на НСИ) съответства на икономическата дейност, в рамките на която внедряваната по проекта иновация ще се реализира/предлага на пазара (стока/услуга).
Да
7.
Кандидатът не е: 
- микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, което има седалище или клон със седалище на територията на селски район, и е заявило за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
- микропредприятие, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони в Република България;
- малко или средно предприятие, по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони в Република България;
- малко дружество със средна пазарна капитализация, осъществяващо инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони в Република България.
Да
8.
Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ попадат в сектор С - раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
- 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
- 11.02 „Производство на вина от грозде”;
- 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.
Да
9.
Кандидатът не е предприятие, кандидатстващо за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на:
• преработка и/или маркетинг на горски продукти (за да се прецени дали е спазено изискването, водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на подкрепените проекти, а не междинните операции, които производствения процес може да включва);
• сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 и Регламент (ЕС) 2021/1139;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
• производството, преработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
• извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
• извършване на инвестиции в летищна инфраструктура;
• извършване на инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, посочени в Приложение I към Директива 2003/87/ЕО;
• извършване на инвестиции за обезвреждане на отпадъците в депа за отпадъци, с изключение на инвестициите за извеждане от експлоатация, преобразуване или обезопасяване на съществуващи депа, при условие че тези инвестиции не увеличават капацитета им;
• извършване на инвестиции за увеличаване на капацитета на съоръжения за третиране на остатъчни отпадъци, с изключение на инвестициите в технологии за оползотворяване на материали остатъчни отпадъци за целите на кръговата икономика;
• извършване на инвестиции, свързани с производството, преработката, транспорта, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива, с изключение на: (1) замяната на отоплителни системи на твърди изкопаеми горива, а именно въглища, торф, лигнитни въглища, нефтени шисти, с газови отоплителни системи или (2) инвестиции в разширяването и промяната на предназначението, преобразуването или преоборудването на газопреносни и разпределителни мрежи, при условие че тези инвестиции подготвят мрежите за добавяне в системата на възобновяеми и нисковъглеродни газове, като водород, биометан и синтетичен газ, и позволяват заместването на инсталации за твърди изкопаеми горива.
Да
10.
Кандидатът не е предприятие, спрямо което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.
Да
11.
В случай на избран режим „регионална инвестиционна помощ” (по Елемент А), икономическата дейност, за която кандидатът е заявил подкрепа НЕ попада в следните сектори:
- сектора на стоманата, лигнита и въглищата;
- сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура;
- производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия и за енергийни инфраструктури.
Да
12.
В случай на избран режим „регионална инвестиционна помощ” (по Елемент А), кандидатът НЕ е предприятие (и на ниво група), което е извършило преместване към предприятието, в което предстои да бъде осъществена първоначалната инвестиция през двете години, предхождащи подаването на заявлението му за „регионална инвестиционна помощ“ по настоящата процедура, или което към момента на подаване на заявлението за помощ по настоящата процедура възнамерява да направи това в период до две години след приключването на първоначалната инвестиция, за която се иска помощта.
Да
13.
В случай на избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) и/или режим „помощи за иновации в полза на МСП“ (по Елемент Б), кандидатът НЕ е:
- предприятие (и на ниво група) - обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване, вследствие на предходно решение на Европейската комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар;
- предприятие (и на ниво група) в затруднено положение и по отношение на него НЕ е изпълнено нито едно от следните обстоятелства: 
	В случай на акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции или кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (различно от МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което изпълнява условието в член 21, параграф 3, буква б) и отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надвишава половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност” се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС, а „акционерен капитал” включва, ако е уместно, всякакви премии от емисии.
	 В случай на събирателно дружество или командитно дружество или други лица по Приложение II към Директива 2013/34/ЕС (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което отговаря на условието по член 21, параграф 3, буква б) и на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои негови съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството”, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС.
	 Когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите креди¬тори.
	Когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране.
	Когато предприятието не е МСП и през последните две години кумулативно са изпълнени и двете изисквания:
- съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и
- съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.
Да
14.
Кандидатът не попада в обхвата на член 5 л) от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.
Да
III. Група
Критерии за оценка на допустимостта на проекта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Помощта по проектното предложение:
- не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-конкретно помощи, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
- не е поставена в зависимост от използване на местни (национално произведени стоки и услуги) за сметка на вносни стоки;
- не се предоставя за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени.
Да
2.
В случай на избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) и/или режим „помощи за иновации в полза на МСП“ (по Елемент Б), проектното предложение не съдържа дейности за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.
Да
3.
В случай на избран режим „минимална помощ“ (de minimis), проектното предложение не съдържа дейности за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.
Да
4.
Проектното предложение е в съответствие с хоризонталните принципи, заложени в чл. 9 на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета:
- зачитането на основните права и спазването на Хартата на основните права на Европейския съюз;
- равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола;
- недопускане на всякаква дискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация;
- целта за насърчаване на устойчивото развитие, посочена в член 11 от ДФЕС, като се отчитат целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение и принципа за „ненанасяне на значителни вреди“.
Принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ изисква проектното предложение да НЕ води до значителни вреди за следните шест екологични цели:
1) смекчаване на изменението на климата;
2) адаптиране към изменението на климата;
3) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси;
4) преход към кръгова икономика;
5) предотвратяване и контрол на замърсяването;
6) защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.
С цел гарантиране в максимална степен на спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, по проектното предложения НЕ се подкрепят: 
i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; 
ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии; 
iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.
Да
5.
Дейностите по проектното предложение се изпълняват на територията на Република България.
Част от дейностите може да се изпълняват извън територията на Република България, включително извън територията на Съюза, при условие че допринасят за целите на програмата/процедурата.
Допуска се ограничени дейности в рамките на проектите да се изпълняват извън държавата членка, включително извън територията на Съюза, при условие че операцията допринася за целите на програмата съгласно чл. 63, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2021/1060.
Да
6.
Проектното предложение се изпълнява само в един от двете категории региони (регион в преход или по-слабо развити региони).
Да
7.
Проектното предложение води до постигане на целта на процедурата.
Да
8.
По проекта се подкрепя внедряване на иновация, която е собствена разработка на кандидата или е на база интелектуални права, придобити от трети лица.
Да
9.
Изпълнението на проекта води до внедряване на:
•	Продуктова иновация (стока или услуга) или
•	Иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги).
Изпълнението на проекта може да води и до внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика, и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща спрямо/произтичаща от/необходима за задължителната за внедряване продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги). Съответно изпълнението на проекта не може да води единствено до внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочена към: разпространение и логистика, маркетинг и продажби, информационни и комуникационни системи, администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси.
Да
10.
Изпълнението на проекта води до внедряване на иновация, попадаща в обхвата на ЕДНА от изброените по-долу тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:

1) Тематична област „Информатика и ИКТ“ включва следните приоритетни подобласти:
-	ИКТ-базирани услуги и системи; ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии и рекреативни индустрии, кръгова и биобазирана икономика, туризъм (във връзка с другите тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и “вградени технологии”;
-	3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
-	Интернет на нещата (IoT);
-	Изкуствен интелект и повишаване на промишления и технологичен капацитет в усвояване на изкуствения интелект;
-	големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, обработка на данни (Data processing, Small data science), инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, използване и повторно използване на данни, облачни изчисления (Big Data, Grid and Cloud Technologies), модели за предвиждане, основани на данни; симулация, моделиране и цифрови близнаци;
-	комуникационни мрежи, включително безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление; 
-	киберфизически системи и цифрови двойници; киберсигурност;
-	блокчейн технологии;
-	системи и услуги в сферата на финтех;
-	технологии за човеко-машинно взаимодействие (Interaction technologies);
-	интернет услуги; софтуер като услуга, innovation-as-a-service и everything-as-a-service (SaaS, IaaS и XaaS) и архитектура на услугата; уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
-	производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи.

2) Тематична област „Мехатроника и микроелектроника” включва следните приоритетни подобласти:
-	Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
-	Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху универсална, специализирана, специална/кибер/ и сервизна роботика;
-	Разработка и производство на електронни и електромеханични компоненти и модули;
-	Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа “Индустрия 4.0” и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство;
-	Проектиране, развитие и производство на роботизирани системи за автоматизация в т.ч. и такива с изкуствен интелект; Насърчаване стартирането на серийно производство на български автономни роботи и системи; увеличено внедряване на роботи и автономни технологии в българската промишленост; използване на роботи в секторите с дългосрочен дефицит на кадри като: земеделие, хигиенни дейности, ръчни повторяеми операции и други;
-	Разработване, изследване и приложение на системи за технологична роботизация, с акцент на тежки процеси и агресивни среди (заваръчни процеси, леярски системи, обслужване и поддръжка на агресивни и опасни процеси и др.);
-	Проектиране и производство на високотехнологични и експортно ориентирани мехатронни продукти с висока добавена стойност вкл. в аеро-космическата индустрия и участие в над-национални производствени вериги; Хибридно валидиране на мехатронни системи чрез виртуални и физически прототипи; Автомобилна и авио-мехатроника; 
-	Интелигентни системи и уреди, вкл. използващи изкуствен интелект; 3-D моделиране, проектиране и валидиране на компоненти и системи; 3-D принтиране за нуждите на индустрията;
-	Биомехатроника; Биоелектроника– моделиране и характеризиране на зарядов пренос и обработка на сигнали в биообекти като протеини, DNA и др. за разработване на градивни елементи и създаване на прототипи на интегрални устройства и сензори;
-	Системи и технологии за развитие на Синята икономика; 
-	Системи и технологии, базирани на мобилност и местоположение;
-	Фотоника и технологии за изображения;
-	Моделиране (device modeling) на полупроводникови елементи и компоненти, както и схеми и системи, съдържащи конвенционални и неконвенционални субмикронни и наноразмерни устройства – компактни модели, физични модели, поведенчески модели, логически модели, системни модели; Схемно (circuit) проектиране (ECAD), топологично (layout) проектиране (ECAD), технологично проектиране (TCAD) и разработване на интегрални схеми и системи – цифрови, аналогови, смесеносигнални, RF; Проектиране, разработване, изследване, прототипиране и окачествяване на специализирани аналогови и цифроаналогови интегрални схеми (ASIC), включително EMC и ESD защита-върху-чип; Верификация и тестване на полупроводникови интегрални схеми в процеса на разработване и в процеса на производство;
-	Виртуални технологии за развитие на нови продукти и процеси, виртуално прототипиране и оптимизация;
-	Проектиране, разработване, характеризиране и прототипиране на MEMS устройства и структури за сензори, RF, биомедицински, индустриални, земеделски, фармакология и др. приложения;
-	Асемблиране и корпусиране на полупроводникови чипове;
-	Анализ на отказите (failure analysis) в интегрални схеми, системи, устройства, модули; Разработване на софтуер за вградени системи (embedded systems), както и софтуерни решения за проектиране (EDA), вкл. с отворен код;
-	Синтез и характеризиране на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката;
-	Проектиране, разработване и производство на устройства, съоръжения и системи с приложение в полупроводниковите производства; Пилотни линии за експериментиране, разработване и тестване на иновативни процеси, съоръжения и технологии;
-	Моделиране, характеризиране, проектиране и разработване на процеси и технологии за преобразуване на събраната енергия (energy harvesting), както и проектиране, прототипиране и производство на такива устройства;
-	Разработване, усъвършенстване и адаптиране на подходи, технологии за ускоряване на разработването на квантови чипове.

3) Тематична област „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“ включва следните приоритетни подобласти:
-	Методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
-	Производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
-	Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
-	Медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
-	Биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
-	Въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;
-	Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
-	Синя и зелена биобазирана икономика;
-	Индустриални биотехнологии;
-	ИКТ с приложение в тематичната област;
-	Ин витро, тъканно инженерство и регенеративна медицина;
-	Фотоника и технологии за изображения, екрани и технологии за дисплей.

4) Тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ включва следните приоритетни подобласти:
-	Културните и творческите индустрии, вкл. дигитализация (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио);
-	Компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
-	Производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове и туризъм, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

5) Тематична област „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“ включва следните приоритетни подобласти:
-	Иновации в областта на производството, съхранение, спестяване, ефективно разпределение и потребление на енергия, вкл. от различни възобновяеми енергийни източници;
-	Създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
-	Водород - базирани технологии: производство на водород с акцент върху зеления водород, съхранение, транспорт и използване на водорода в индустрията, енергетиката, транспорта и бита;
-	Разработване на иновативни устойчиви технологии за интегриране на водород в промишлени процеси, особено тези, които са по-трудни за декарбонизация, като стомана, цимент и стъкло;
-	Разработване и внедряване на технологии свързани с устойчивата мобилност (батерийна и водородна), базирана на водород и други алтернативни горива, свързана инфраструктура и еко-мобилността;
-	Технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни суровини и материали, за удължаване живота на продуктите и използването им в други производства и услуги;
-	Безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства и услуги.
Да
11.
В случай че внедряваната по проекта иновация попада в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”, кандидатът е микро-, малко или средно предприятие (МСП).
Да
12.
В случай че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А), изпълняваните от кандидата дейности в рамките на проекта имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции в материални и/или нематериални активи (при спазване на изискванията, описани в т. 13.1 от Условията за кандидатстване и Приложение 3.А):
-	създаване на нов стопански обект;
-	увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект;
-	диверсификация на продукцията на даден стопански обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент;
-	основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект.
Посочените 4 (четири) категории първоначални инвестиции са приложими за:
- Проекти, подадени от кандидати – микро-, малки, средни или малки дружества със средна пазарна капитализация, с място на изпълнение на проекта извън ЮЗР (NUTS-2), както и 
- Проекти, подадени от кандидати – микро-, малки или средни предприятия, с място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2).
Да
13.
В случай че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) И кандидатът е малко дружество със средна пазарна капитализация, И мястото на изпълнение на проекта е в ЮЗР (NUTS-2), изпълняваните от кандидата дейности в рамките на проекта имат за свой основен предмет осъществяването на ЕДНА от следните първоначални инвестиции, които създават нова икономическа дейност, свързана със:
- създаването на нов стопански обект ИЛИ
- диверсификацията на дейността на даден стопанския обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него.
Да
14.
В случай че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) И изпълняваните дейности по проекта имат за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция свързана с „диверсификация на продукцията на даден стопанския обект с продукти или услуги, които той не е произвеждал или предлагал до този момент“, ИЛИ „диверсификация на дейността на даден стопански обект, при условие че новата дейност не е същата или сходна с дейността, извършвана преди това от него” (за малки дружества със средна пазарна капитализация с място на изпълнение на проекта в ЮЗР (NUTS-2)), общият размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“ надхвърля с поне 200% счетоводната стойност на активите, които се използват повторно, както са осчетоводени през финансовата година преди започването на работата по проекта.
Да
15.
В случай че е избран режим „регионална инвестиционна помощ“ (по Елемент А) И изпълняваните дейности по проекта имат за свой основен предмет осъществяването на първоначална инвестиция свързана с „основна промяна в целия производствен процес на продукта(ите) или цялостното предоставяне на услугата(ите), засегнати от инвестицията в стопанския субект“, И кандидатът е „малко дружество със средна пазарна капитализация“, общият размер на допустимите разходи по Елемент А „Инвестиции“ надхвърля амортизацията на активите, свързани с дейността, която предстои да бъде модернизирана за предходните 3 (три) отчетни периода (години).
Да
16.
Проектното предложение включва дейности/разходи само по Елемент А или комбинация от дейности/разходи по Елемент А и Елемент Б.
Да
17.
Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране е по-висок или равен на 50 000 лева.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.