Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Проверка за окомплектованост на всички изискуеми документи по съответната процедура и съответствието им с изискванията
0.00
Критерий Максимален праг
0.00
1.
Бизнес план (по образец) от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице, прикачен в ИСУН 2020. Бизнес планът обхваща период до 5 години за оборудване, а в случаите на инвестиция за строително-монтажни работи (СМР) периодът е за 10 години. Бизнес плана, трябва да бъде представен, сканиран и като електронен файл, в Excel. Представеният електронен файл трябва да е идентичен със сканирания документ.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
За проверка на цените на прогнозните разходи, заложени от кандидатите в бизнес плановете им, УО на ПМДР прилага следния подход:
Оценителите проверяват поне 50% от прогнозните разходи, заложени в бизнес плана, които съответстват на основните категории разходи като електричество, вода, заплати и (в случай на необходимост) амортизации и наеми и др. Ако гореспоменатите разходи не покриват 50% от разходите, заложени в бизнес плана за разликата до 50% се избират още оперативни разходи, включени в себестойността на продукцията.
За разходи за ток, вода, заплати, амортизации и наеми оценителите ползват при проверката референтни цени или индекс от официална интернет страница, утвърдени цени на национално ниво, данъчно признатият размер на разходите за амортизация, минимални разходи за работна заплата, изчислени на базата на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. В случай, че бенефициерът представи предварителен договор с електроразпределително дружество или ВИК се признават цените по договора.
За останалите оперативни разходи (без суровина) до 50%, се извършва пазарно проучване от произволни интернет страници и се изчислява средна пазарна цена,. Когато се установи, че цените на заложените оперативни разходи в бизнес плана на кандидата не отговарят на изчислената средна пазарна цена, получена на база интернет проучване, се допуска възможно отклонение до 30% от изчислената средна пазарна цена.
0.00
2.
Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП - подписано с КЕП от лице с право да представлява кандидата, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва с КЕП от всички от тях и се прикачва в ИСУН 2020.
(Документът се изисква, в случай че кандидатите желаят да упълномощят лице, което не е законен представител на предприятието, да подаде проектното предложение с КЕП)
0.00
3.
Информация за определяне на прогнозни цени от производител/доставчик/строител калкулирани в проектното предложение.
С оглед определяне на произхода на цените на предвидените разходи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване:
А) Извлечение от официален каталог на производител/доставчик/строител или оторизиран представител,
или
Б) Една оферта.
В случай, че за доказване произхода на цените на предвидените разходи за доставка, услуга или строителство, кандидатът е приложил към Формуляра за кандидатстване оферта, то УО на ПМДР извършва проверка дали са изпълнени едновременно следните две условия:
- предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Проверката за предмета на дейност на оферента се извършва чрез справка в Търговския регистър към Агенцията по вписванията/Регистър БУЛСТАТ/Правно-информационна система (АПИС, СИЕЛА или др.). В случай че оферентът е чуждестранно лице – проверката ще се извърши въз основа на представения документ за регистрация съгласно националното му законодателство;
- годишния оборот, който се отнася до предмета на доставката, услугата или строителството (специфичен оборот) през някоя от предходните три или общо за предходните три приключили финансови години преди датата на офертата, да е равен или по-голям от стойността на доставката, услугата или строителството. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка-декларация, подписана от законния представител на оферента. Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за съответните приключили финансови години, в зависимост от датата, на която оферента е учреден или започнал дейността си. Ако отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър. Оферентите-строители трябва да бъдат вписани в регистъра на Камарата на строителите или еквивалентен регистър съгласно националното му законодателство.
Документите следва да са прикачени в ИСУН 2020.
(документите са задължителни за всеки разход от инвестицията в проектното предложение)
0.00
4.
За всички предварителни разходи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване най-малко две независими, съпоставими и конкурентни оферти с цел определяне основателността на предложените разходи - прикачени в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, предвиждащи предварителни разходи по точка 14.1.4, подт. 2)
0.00
5.
Копие от документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 8 години от датата на кандидатстване (а при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ, за срок не по-малък от 8 години от датата на кандидатстване) и/или копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването - за инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 8 години след датата на кандидатстване. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи СМР)
0.00
6.
Копие от предварителен или окончателен договор и/или нотариален акт (при кандидатстване за закупуване на земя), придружен с удостоверение за данъчна оценка на земята, издадено към момента на придобиване (в случай, на предварителен договор удостоверението за данъчна оценка следва да е издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение) прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, предвиждащи закупуване на земя)
0.00
7.
Актуална скица на имота - прикачена в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
8.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ., бр. 51 от 2001 г.). Документите следва да са прикачени в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за СМР, когато за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ)
0.00
9.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице. Документът следва да прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за СМР)
0.00
10.
Влязло в сила разрешение за строеж, издадено от съответната община или становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено с копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020, включително в случаите в които разходът изцяло ще се финансира от кандидата и няма да е обект на финансиране от ПМДР.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за СМР)
0.00
11.
Разрешение за поставяне за преместваеми обекти, съгласно разпоредбите на ЗУТ. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи разходи за преместваеми обекти)
0.00
12.
Технически и/или технологичен проект със схема и описание на производствения процес, обосноваващи дейностите и разходите, за които се кандидатства, както и показващи капацитета на производството, изготвен от правоспособно лице, съгласуван от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ), съответно Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Прилага се и документ, удостоверяващ правоспособността на лицето. Годишният производствен капацитет на предприятието, описан в технологичния проект следва да съответства на годишната продукция, заложена в производствената програма на кандидата (Таблица 2 от Бизнес плана). В случай на несъществени промени се прилага документ от ОДБХ, че съгласуват/приемат промяната. Всеки документ следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, с изключение на проект за закупуване на транспортни средства)
0.00
13.
Копие от становище на ОДБХ, за съответствие на технологичния проект на предприятието с хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, с изключение на проект за закупуване на транспортни средства и в случай на несъществени промени)
0.00
14.
Копие от Удостоверението за регистрация на предприятието като обект за производство на рибни продукти или обект за преработване на странични животински продукт, съгласно чл. 12 от Закона за храните (отм.), валидно за регистрираните предприятия преди 09.06.2020 г., и съгласно чл. 26 от Закона за храните за регистрираните предприятия след 09.06.2020 г.
(документът е задължителен за всички съществуващи предприятия, а за останалите проектни предложения документът се подава с искането за окончателно плащане, прикачено в ИСУН 2020)
0.00
15.
Финансов план за изпълнение на проекта, включващ етапи на изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от проектното предложение, прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения и е в свободен текст)
0.00
16.
Счетоводна справка и/или инвентарна книга за дълготрайните материални активи към датата на подаване на ФК, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
17.
Отчет за приходи и разходи за последната финансова година за кандидати, собственици на съществуващи предприятия, а когато кандидатът е новорегистриран/новосъздаден се предоставят документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
18.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последната финансова година, а когато кандидатът е новорегистриран/новосъздаден се предоставят документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения)
0.00
19.
Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или от решение по оценка на въздействие върху околната среда. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, предвиждащи СМР)
0.00
20.
Копие от решение за съвместимостта на проекта с предметите и целите на опазване на защитените зони, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.) само за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, включващи инвестиции в зони по НАТУРА 2000)
0.00
21.
Копие от удостоверение за регистрация по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документите са задължителни за всички проектни предложения, които са декларирали, че ще преработват собствена продукция)
0.00
22.
Копие от Удостоверение за регистрация на животновъден обект от БАБХ (от съответната ОДБХ), съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, които са декларирали, че ще преработват собствена продукция)
0.00
23.
Технологичен проект, изготвен от правоспособно лице с обосновка на съответствието на капацитета на инсталацията с енергийните нужди на предприятието, в случай на кандидатстване за инвестиции свързани с изграждане на ВЕИ, прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, предвиждащи изграждане на ВЕИ)
0.00
24.
Енергиен одит или резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност на предприятие/промишлена система, съобразно изискванията на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания, прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за проекти, които заявяват точки по критерий „Реализиране на икономии на енергия“. Енергиен одит или резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност, трябва да доказва че средният процент енергийно спестяване от предвидените за въвеждане по проекта мерки, който би могъл да бъде постигнат в обичайната стопанска практика, е равен на или по-голям от 10%.)
0.00
25.
Обосновка за необходимостта от закупуване на специализирано транспортно средство, съгласно Указания на УО на ПМДР, прикачена в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, предвиждащи закупуване на специализирано транспортно средство)
0.00
26.
Подписан договор с избрания изпълнител и платежни документи към него за извършени разходи преди подаване на ФК, прикачен в ИСУН 2020.
(документът е задължителен за всички проектни предложения, предвиждащи предварителни разходи)
0.00
27.
Декларация № 1 за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
28.
Декларация № 2, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване – попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
29.
Декларация № 3 по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 7 от ПМС № 162/2016 г. – попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
30.
Декларация № 4 за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени на НСИ по служебен път – попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
31.
Декларация № 5 и 5-1 за държавни помощи – попълнена по образец, подписана с КЕП и  прикачена в ИСУН 2020.
0.00
32.
Декларация № 6 за административен и оперативен капацитет – попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
33.
Декларация № 7 за липса на промяна в обстоятелствата, декларирани при подаване на формуляр за кандидатстване - попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
34.
Декларация № 8 за нередности – попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
35.
Декларация № 9 за липса на конфликт на интереси – попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
36.
Декларация № 10 за свързаност – попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
37.
Декларация № 11 по чл. 10, параграф 5 от Регламент № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство - попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
38.
Декларация № 12 по чл. 137 от Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза - попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
39.
Декларация 13 за задължение да не се отглеждат и развъждат генетично модифицирани организми - попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
40.
Декларация за наличие на финансов капацитет на кандидата, с посочени източници на финансиране, за доказване, че кандидатът ще поддържа своята дейност през целия период, през който се осъществява проекта.
0.00
41.
Декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента във връзка с изискване за доказване на специфичен оборот от оферента (свободен текст).
0.00
II. Група Праг за преминаване
Подбор на проектни предложения за съответствие на същите със стратегията на МИРГ
0.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Създаване на нови работни места
•	до 4 работни места – 2 точки;
•	от  5 до 10 работни места – 5 точки;
•	над 10 работни места – 10 точки
10.00
2.
Запазване на съществуващите работни места в преработвателното предприятие
10.00
3.
Прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда, включително третирането на отпадъци
15.00
4.
Реализиране на икономии на енергия
10.00
5.
Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд
10.00
6.
Преработване на собствена аквакултура (минимум 30% от суровината)
30.00
7.
Преработване на видове с:
•	Много добър пазарен потенциал – 10 точки

•	Добър пазарен потенциал – 5 точки
10.00
8.
Преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването
5.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.