Критерии за оценка

I. Група
Критерии за административно съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е с попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни в Електронния формуляр за кандидатстване.
Не
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден в рамките на крайния срок по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е на български език, с изключение на т. 1, полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език.
Не
3.
Проектното предложение e подписано с КЕП от законния представител на кандидата или оправомощено за целите на подаването на проектното предложение лице.
Не
4.
Документ за оправомощаване на лицето, което подписва с КЕП от името на кандидата документите за кандидатстване по проектното предложение в ИСУН 2020 (в случай че е приложимо) - подписан с КЕП от законния представител на кандидата и прикачено в ИСУН 2020.
Не
5.
Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение Б  към Условията за кандидатстване) – подписана с КЕП от законния представител на кандидата и  прикачена в ИСУН 2020.
Не
6.
Декларация относно статута по ЗДДС – попълнена по образец (Приложение В към Условията за кандидатстване) – подписана с КЕП от законния представител на кандидата и прикачена в ИСУН 2020.
Не
7.
Декларация за съгласие данните от статистическите изследвания, провеждани от НСИ, за дейността на конкретния бенефициент да бъдат предоставяни от НСИ на УО на ОПИК 2014-2020, както и разпространявани/публикувани в докладите за изпълнение на програмата - попълнена по образец (Приложение Г към Условията за кандидатстване) – подписана с КЕП от законния представител на кандидата и прикачена в ИСУН 2020.
Не
8.
Техническа спецификация за предвидените за закупуване активи/услуги (Приложение Е към Условията за кандидатстване) - подписана с КЕП от законния представител на кандидата или оправомощено за целите на подаването на проектното предложение лице и прикачена в ИСУН 2020.
Не
9.
Оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик  и/или проучване в интернет за активи/услуги – с предложена цена от производителя/доставчика – подписана с КЕП от законния представител на кандидата или оправомощено от него лице и прикачена в ИСУН 2020.
Не
10.
Средносрочна рамкова програма за подкрепа на дейности по ОПИК 2014-2020 (Приложение Ж), подписана с КЕП от законния представител на кандидата или оправомощено от него лице и  прикачена в ИСУН 2020.
Не
II. Група
Критерии за оценка на допустимостта на кандидата и проекта.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е допустим бенефициент по настоящата процедура, съгласно т. 11 от Условията за кандидатстване.
Не
2.
Конкретният бенефициент разполага с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, който 
гарантира успешното изпълнение на дейностите по проекта.
2.1. Административен капацитет – екипът за изпълнение на проекта е съобразен със спецификата и обема дейности по проекта и гарантира ефективното управление и изпълнение на проекта от страна на конкретния бенефициент; 
2.2. Финансов капацитет – конкретният бенефициент е в състояние да осигури необходимото финансиране за изпълнение на дейностите по проекта; 
2.3. Оперативен капацитет – конкретният бенефициент има опит в изпълнението на дейности, сходни с дейностите по настоящия проект и/или опит в изпълнението на проекти, финансирани от различни донори.
Не
3.
Проектът се предвижда да бъде осъществен в съответствие с посочения териториален обхват за операцията, съгласно т. 5 от Условията за кандидатстване.
Не
4.
Продължителността на проекта е не повече от 36 месеца в съответствие с настоящите Условия за кандидатстване.
Не
5.
Дейностите и разходите по проекта съответстват на допустимите за финансиране дейности и разходи по процедурата съгласно т.13 и т.14 от Условията за кандидатстване.
Не
6.
Дейностите по проекта НЕ са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение за финансиране по програмата, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не съгласно т.1 , т.7 и  т.10 от Формуляра за кандидатстване.
Не
III. Група
Критерии за техническа и финансова оценка.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение допринася за постигане на специфичната цел на инвестиционния приоритет и целта на настоящата процедура.
Не
2.
Проектното предложение е в съответствие с приложимите хоризонтални политики на ЕС:
- Насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията – проектът насърчава равните възможности за всички, независимо от пол и етническа принадлежност, религия или вероизповедание, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. 

-  Устойчиво развитие – проектът допринася за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях, опазване на биологичното разнообразие, устойчивостта на природни бедствия, както и превенцията и управлението на риска.
Не
3.
Проектното предложение демонстрира ясна връзка между цели, дейности и резултати.
Не
4.
Всички дейности по проекта са ясно и последователно описани, като са посочени причините за избора на всяка една дейност, нейният принос за постигане на очакваните резултати.
Не
5.
Планът за изпълнение на дейностите е реалистично планиран и осъществим, като е съобразен с плана за външно възлагане.
Не
6.
Планът за външно възлагане е в съответствие с предвидените дейности, като кандидатът е предвидил механизми, позволяващи мониторинг и текущ контрол на изпълнението на предвидените поръчки и своевременното предприемане на корективни мерки.
Не
7.
В проектното предложение са описани начините, чрез които се планира да бъде осигурена устойчивостта на резултатите и ефекта от изпълнението на проекта
Не
8.
Конкретният бенефициент е предложил екип с подходяща квалификация и опит за изпълнението на дейностите по проекта. Предложено е ясно разделение на отговорностите и функциите между отделните членове на екипа.
Не
9.
Кандидатът не е получил финансиране от източник с публичен характер (друг проект/програма/бюджетна линия или друга финансова схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма) за същите разходи, за финансирането, на които кандидатства по настоящата процедура.
Не
10.
Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение.
Не
11.
Съотношението между предвидените разходи и планираните резултати е оптимално, като е съобразено с реалните пазарни цени, съгласно Условията за кандидатстване.
Не
12.
Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е в съответствие с максималните размери, указани в Условията за кандидатстване.
Не
13.
Общата стойност на разходите за организация и управление на проекта не надхвърля 10 % от стойността на общите допустими разходи по проекта.
Не
14.
Кандидатът е предвидил разходи за извършване на независим одит на проекта, като общата стойност на разходите за одит не надхвърля 10 000 лв.
Не
15.
Предвидени са разходи за информация и комуникация, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“.
Не
16.
Предвидените разходи за информация и комуникация не надхвърлят 1% от стойността на общите допустими разходи по проекта.
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.