Критерии за оценка

I. Група
Административно съответствие и допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено по реда, определен от УО в т. 23 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
2.
Бизнес планът е попълнен в лева и е използван  зададеният образец съгласно Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
3.
Налице са всички изискуеми документи и са попълнени съгласно изискванията, посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
4.
Кандидатът е допустим съгласно изискванията в т. 11 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
5.
Включените в проекта дейности са допустими за финансиране съгласно изискванията в т. 13 от Условия за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
6.
Териториалният обхват за изпълнение на проекта съответства на посочения в т. 5 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
7.
Проектното предложение допринася за постигане на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвидени в член 6, параграф 4 на Регламент 508/2014.
Да
8.
В проектното предложение са заложени съответно приложимите индикатори, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
9.
Предвидените разходи в проектното предложение са допустими, съгласно т.14 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура. В случай на наличие на недопустими разходи същите са установени и редуцирани.
Да
10.
Срокът за изпълнението на проектното предложение е съобразен с максималния срок, указан в т. 18 от Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
11.
Отстраняването на нередовностите по проектното предложение не е довело до подобряване на качеството му.
Да
12.
Представени са доказателства за изискуемия административен, финансов и оперативен капацитет.
Да
13.
Операциите не са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициера или не.
Да
14.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ   не надвишава определения максимален размер съгласно Условията за кандидатстване по настоящата процедура.
Да
15.
Проектът е икономически жизнеспособен.
Да
16.
Техническият и/или технологиченият проект съдържа схема и описание на процесите на преработка, обосноваващи  дейностите и разходите, за които се кандидатства в проектното предложение, както и показва капацитета на производство на преработените продукти.
Да
17.
Техническият и/или технологичен проект е изготвен и подписан от правоспособно лице.
Да
18.
Количеството произвеждана продукция, заложена в технологичния проект и годишния производствения капацитет на всеки от предвидените активи, заложени в технологичния проект съответстват на количеството произвеждана продукция, заложена в производствената програма на бизнес плана и на годишния производствения капацитет на всеки от предвидените за закупуване активи, описани в представените оферти.
Да
19.
Капацитетът на производствената програма в технологичния проект съответства на производствената програма на бизнес плана.
Да
20.
Проектното предложение е в съответствие с политиката на ЕС за равенство между половете, недискриминация и достъпност.
Да
21.
Проектното предложение е в съответствие с политиката на ЕС за устойчиво развитие, и опазване на околната среда.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.