Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
	Критерии за техническа и финансова оценка
30.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие 
	до 100 души -  5 точки 
	от 201 до 500 души – 20 точки     
	от 501 до 1000 души – 30 точки  
	от 1001 до 2000 души – 40 точки 
	  над 2000 души – 50 точки
50.00
2.
Проекти, допринасящи за интегрирано развитие на туризма на територията на МИГ
15.00
3.
Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинската програма за развитие на туризма, приета от Общински съвет.
15.00
4.
Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда:
- над 30 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.
- над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 10 т.
10.00
5.
Проектът предвижда възможности за използване на инфраструктурата от лица в неравностойно положение / хора с увреждания
10.00
30.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.