Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВТЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е представено чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или упълномощено за целите на подаването на проектното предложение лице.
Да
3.
Пълномощно за подаване на проектното предложение е прикачено в ИСУН 2020.
Прилага се, в случай че проектното предложение е подадено от лице, различно от официалния представител на кандидата.
Да
4.
Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, попълнена по образец (Приложение I към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Декларацията се подава от кандидата и от всички партньори.
Да
5.
Декларация за минимални и държавни помощи, попълнена по образец (Приложение II към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020. 
Декларацията се подава само от ЮЛНЦ - кандидат или партньор.
Да
6.
Декларация от кандидата относно задължението да представя оригинали на УО, попълнена по образец (Приложение III към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Декларацията се подава само от кандидата.
Да
7.
Декларация за съгласие на кандидата/партньора за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от УО и от НСИ, попълнена по образец (Приложение IV към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020. 
Декларацията се подава от кандидата и от всички партньори.

Да
8.
Декларация за липса на двойно финансиране и за завършеност, попълнена по образец (Приложение V към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Декларацията се подава от кандидата и от всички партньори.
Да
9.
Декларация за партньорство, попълнена по образец (Приложение VI към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Подава се в случай че проектното предложение включва партньорство.

Да
10.
Автобиографии на членовете на екипа за организация и управление на проекта, попълнени по образец (Приложение VII към Условията за кандидатстване) и прикачени в ИСУН 2020.
Да
11.
Декларация на асоциирания партньор, попълнена по образец (Приложение VIII към Условията за кандидатстване) и прикачена в ИСУН 2020.
Подава се, в случай че проектното предложение включва асоцииран/и партньор/и.

Да
12.
Счетоводни документи за последните две приключили финансови години, прикачени в ИСУН 2020. 
Счетоводни документи за последните две приключили финансови години задължително се представят:
–от училище – кандидат - отчети за касовото изпълнение на бюджета или друг приложим счетоводен документ, съдържащ отчет за изпълнението на бюджета на съответната организация; 
–от ЮЛНЦ – кандидат или партньор – ОПР, баланс, отчет за нестопанската и отчет за стопанската дейност, отразени в годишен отчет за дейността (ГОД);
- от партньори училища и/или ЦПЛР, по преценка на кандидата, с оглед доказване изпълнение на изискването за финансов капацитет за изпълнението на проекта.
В случай, че исканите документи, заверени по реда на Закона за счетоводството, са публично достъпни, следва да бъде предоставен линк към източниците, в които са налични за целите на оценката на критерия за финансов капацитет.
В случай, че исканите документи са налични в МОНИТОРСТАТ на Националния статистически институт, същите се проверяват по служебен път.

Да
13.
Устав/ учредителен акт, удостоверение за актуално състояние, съдебно решение или решение по вписване, удостоверяващо най-малко 2 години обществено полезна дейност на кандидат/партньор ЮЛНЦ, прикачени в ИСУН 2020. 
В случай, че информацията е оповестена в публични регистри, това обстоятелство ще се проверява по служебен път като кандидатът/партньорът посочва източниците на информация.
В случай на не пререгистрирани ЮЛНЦ в ТРРЮЛНЦ същите прилагат документите в ИСУН 2020.
Удостоверението за актуално състояние следва да е издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване, сканирано и прикачено в ИСУН 2020 за не пререгистрираните ЮЛНЦ в ТРРЮЛНЦ
Да
14.
Учредителен акт или друг еквивалентен документ за учредяване на ЦПЛР и Правилник за дейността му, приет от органа по учредяване по реда на чл. 49, ал.7, 8, 9 от ЗПУО.
В случай, че информацията е публична, това обстоятелство ще се проверява по служебен път, за което се посочват източниците на информация.

Да
15.
Описаният Механизъм за идентифициране и мотивиране на целевите групи и включването им в дейности по процедурата предвижда задължителна комуникация с Дирекции „Бюра по труда“ на Агенция по заетостта в процеса на идентифициране на конкретните представители на целевите групи.
Проверява се във формуляра за кандидатстване, раздел 11. „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение, поле „Механизъм за идентифициране и мотивиране на целевите групи“
Да
II. Група
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е допустим съгласно т. 11 от Условията за кандидатстване.
Проверката за кандидати училища се прави служебно в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345 от ЗПУО или БУЛСТАТ, или друг регистър към датата на подаване на проектното предложение по настоящата процедура.
Проверката за кандидат ЮЛНЦ се прави служебно в ТРРЮЛНЦ, регистър БУЛСТАТ или в други публични регистри. За ЮЛНЦ, които не са вписани в ТРРЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение, проверката се извършва на база представените в ИСУН 2020 документи в по т.13 от Група I. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ. 
Проектни предложения, подадени от недопустими кандидати, следва да бъдат отхвърлени.

Да
2.
Партньорът/ите е/са допустим/и, съгласно т. 12 от Условията за кандидатстване (приложимо в случай, че в проектното предложение участва/т партньор/и).
Проверката за партньори училища се прави служебно в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345 от ЗПУО или БУЛСТАТ, или друг регистър към датата на подаване на проектното предложение по настоящата процедура. 
Проверката за партньор ЮЛНЦ се прави служебно в ТРРЮЛНЦ, регистър БУЛСТАТ или в други публични регистри. За ЮЛНЦ, които не са вписани в ТРРЮЛНЦ към датата на подаване на проектното предложение, проверката се извършва на база представените в ИСУН 2020 документи в по т.13 от Група I. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ.
Проверката за партньори ЦПЛР се прави служебно, при наличие на такава възможност. При липса на възможност за служебна проверка, проверката се извършва въз основа на представения Учредителен акт/еквивалентен документ – Решение на общински съвет или на органа по учредяване, Правилник за дейността на ЦПЛР.
Проектни предложения, в които са включени недопустими партньори, следва да бъдат отхвърлени.

Да
3.
Кандидатът е подал само едно проектно предложение по процедурата.
В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, оценителната комисия следва да разгледа само последното постъпило проектно предложение, което не е оттеглено.

Да
4.
Проектно предложение с кандидат ЮЛНЦ се изпълнява в задължително партньорство с поне едно училище, допустим партньор, съгласно т. 12 от Условията за кандидатстване.
Проектни предложения, които не отговарят на изискванията, следва да бъдат отхвърлени.

Да
5.
ЮЛНЦ участва в не повече от четири проектни предложения:
 – като кандидат в едно проектно предложение и като партньор в не повече от три други проектни предложения
или 
- само като партньор в не повече от четири проектни предложения съгласно т.12 от Условията за кандидатстване. 
В случай че посочените ограничения по отношение участието на ЮЛНЦ не са спазени, всички проектни предложения, в които е включено съответното ЮЛНЦ, следва да бъдат отхвърлени от оценителната комисия. 

Да
6.
Училище участва само в едно проектно предложение по процедурата съгласно т.11, т.12 и т.13 от Условията за кандидатстване.
В случай че посоченото ограничение по отношение участието на училище не е спазено, всички проектни предложения, в които е включено съответното училище, следва да бъдат отхвърлени от оценителната комисия.

Да
7.
ЦПЛР участва като партньор само в дейност 4, в рамките на територията, която обслужва, съгласно т.12 и т.13 от Условията за кандидатстване. 
Проверката се извършва съгласно приложените документи по критерий 14 от Група I. Критерии за оценка на административно съответствие.
Проектни предложения с участие на ЦПЛР, които не отговарят на изискването, ще бъдат отхвърлени от оценителната комисия.

Да
8.
За кандидата и всички партньори не са налице обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.
Проверява се чрез декларация – Приложение I към Условията за кандидатстване. 

Да
9.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват, съгласно т. 5 от Условията за кандидатстване.
Да
10.
Заявената безвъзмездна финансова помощ е в рамките на минималния и максимален размер, определен в т. 9 от Условията за кандидатстване.
Да
11.
Проектното предложение не надвишава максималната допустима продължителност, съгласно т.18 от Условията за кандидатстване.
Да
12.
Целевата група е допустима, съгласно т. 15 от Условията за кандидатстване.
Да
13.
Проектното предложение съдържа само допустими дейности съгласно т.13 от Условия за кандидатстване: Дейност 1, Дейност 2, и/или Дейност 3 и/или Дейност 4.
За проектни предложения, които съдържат недопустими дейности, на етап техническа и финансова оценка оценителната комисия следва да отстрани предвидените за тях разходи.
Да
14.
Проектното предложение съдържа задължителните допустими дейности – поддейност 1.1, поддейност 1.2 и една от следните комбинации: поддейности 2.1. и 2.3 или поддейности 2.2. и 2.3 или поддейности 2.1 и 2.2 и 2.3, посочени в т. 13 от Условията за кандидатстване. 
Проектни предложения, които не съдържат всички задължителни допустими поддейности, следва да бъдат отхвърлени. 

Да
15.
В проектното предложение участва само едно ЮЛНЦ в качеството му на кандидат или партньор с допустимите за него дейности (Дейност 1 и ако е приложимо Дейност 4), съгласно т.11, т.12 и т.13 от Условията за кандидатстване. 
Проектни предложения с участие на повече от едно ЮЛНЦ ще бъдат отхвърлени от оценителната комисия.
Да
16.
Кандидатът е декларирал в т. 11 на Формуляра за кандидатстване, че в хода на реализиране на дейностите по проектното предложение ще извърши необходимите дейности за организация и управление и за информация и комуникация и e описал планираните мерки.
В случай че кандидатът не е декларирал и не е описал планираните мерки за организация и управление и за информация и комуникация, проектното предложение следва да бъде отхвърлено. 

Да
17.
Дейностите по проекта НЕ са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение за финансиране по програмата, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не.
Проверява се чрез декларация – Приложение V към Условията за кандидатстване.

Да
18.
В проектното предложение са включени следните задължителни индикатори съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване: 
- И 3213 Лица над 16 години (включително роми), включени в курсове за ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование по ОП;
От тях: 
o	Лица над 16 години, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, включени в курсове по ограмотяване и/или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование.
o	Лица над 16 години, включени в курсове по ограмотяване.
o	Лица над 16 години, включени в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование.
o	Лица от 16 до 24 навършени години, включени в курсове за ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование.

- И 2323 Лица, желаещи да валидират знания, умения и компетентности (когато дейност 3 е включена в проектното предложение);
- И 2327 Лица на възраст 25-64 години, участващи в продължаващо обучение и надграждане на знания, умения и компетентности по ОП;
- Р 3213 Дял на получилите (включително роми) удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основно образование по ОП;
- Р 2322 Дял на лицата, от включени в дейности по ОП, валидирали знания, умения и компетентности (когато дейност 3 е включена в проектното предложение).
Проектни предложения, които не отговарят на изискването, ще бъдат отхвърлени от оценителната комисия.

Да
19.
Заложената в проектното предложение целева стойност на индикаторите за изпълнение и за резултат е положителна величина, различна от 0.
Проектни предложения, които не отговарят на изискването, ще бъдат отхвърлени от оценителната комисия.

Да
20.
В проектното предложение е описано съответствие с хоризонталните принципи и принципа за екологична устойчивост, залегнали в чл. 7 и чл. 8 на Регламент 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета, посочени в т. 17 на Условията за кандидатстване.
Да
21.
Кандидатът и партньорите разполагат с административен капацитет. 
Счита се, че е налице административен капацитет за изпълнение на проекта, в случай че всеки от предложените експерти в екипa за организация и управление отговаря на изискванията от т.11 на Условията за кандидатстване: Ръководителят на проекта има минимум 2 години опит в управлението/изпълнението на сходен тип дейности и/или управление/изпълнение на сходен тип проекти, членовете на екипа може да имат най-малко 1 година опит в изпълнението на сходен тип дейности и/или управление/изпълнение на сходен тип проекти. Проверката е на база представени автобиографии от всеки от членовете на екипа за организация и управление.
За целите на процедурата под сходен тип дейности следва да се разбират дейности за ограмотяване на възрастни и/или дейности за предотвратяване отпадането от образование и/или приобщаващо образование и обучение и/или образователна медиация и мотивация на маргинализирани групи и/или социално-икономическа интеграция на уязвими групи и/или работа с лица, търсещи или получили закрила, и/или образование за учене през целия живот и/или кариерно ориентиране и консултиране за адаптиране към пазара на труда. Под сходен тип проекти следва да се разбират проекти със сходни дейности или проекти за уязвими групи като тези по настоящата процедура.

Да
22.
Кандидатът и партньорите притежават финансов капацитет за изпълнението на проекта
Финансовият капацитет на кандидата и партньорите се оценява съвкупно на база представените счетоводни отчети (приложени по критерий 13 от Група I. Критерии за оценка на административно съответствие) за последните две приключили финансови години. Счита се, че кандидатът и партньорите разполагат с финансов капацитет, в случай че през последните две приключени финансови години общият им оборот с натрупване е поне 30% от стойността на исканото финансиране по проекта.

Да
23.
Кандидатът и партньорите притежават оперативен капацитет за изпълнението на проекта
Счита се, че кандидатът и партньорите притежават оперативен капацитет, в случай че през последните две години, спрямо датата на подаване на проектното предложение, най-малко един от тях е участвал в изпълнението на поне 1 проект с дейности, насочени към ограмотяване на възрастни и/или дейности за предотвратяване отпадането от образование и/или приобщаващо образование и обучение и/или образователна медиация и мотивация на маргинализирани групи и/или социално-икономическа интеграция на уязвими групи и/или работа с лица търсещи или получили закрила, и/или образование за учене през целия живот, финансирани от националния бюджет, ЕС или други донори и/или е изпълнявал/изпълнява многофондова Стратегия за водено от общностите местно развитие, в рамките на която се изпълнява поне 1 проект, включващ мерки, насочени към образователна интеграция на маргинализирани групи.

Да
24.
Разходите, заложени в проектното предложение, не са финансирани със средства от Европейските структурни или инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с други публични средства. 
Проверява се чрез декларация за липса на двойно финансиране и завършеност – Приложение V към Условията за кандидатстване.

Да
25.
Кандидатът или партньорът - ЮЛНЦ отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Проверката се прави на база подаденaта Декларация за минимална помощ (Приложение II към Условията за кандидатстване).

Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.