Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
ЦЕЛИ
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Обоснована е връзката между целите на проекта и идентифицираните проблеми и нужди на целевата група по проекта - 10т.

Посочени са целите на проекта и са идентифицирани проблеми и нужди на целевите групи, но не е описана взаимовръзката между тях - 5т.

Посочени са единствено целите на проекта - 3.т
10.00
II. Група Праг за преминаване
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
3.00
Критерий Максимален праг
15.00
1.
Посочен е общият брой на представителите на целевата група, които ще участват в проекта и няма разминаване в броя им в различните секции на формуляра за кандидатстване, включително по отношение на целевата стойност на индикатора - 5т.

/В случай че е изисквана пояснителна информация относно целевата стойност на индикатора и информацията в останалите части от проекта, критерият се счита за неизпълнен./

Критерият не е изпълнен - 0т.
5.00
2.
Посочени са конкретните характеристики на целевата група в съответствие с изискванията, посочени в Условията за кандидатстване (УК) – длъжност, брой служители на длъжността, функции и др. по преценка на кандидата с оглед включените в проекта дейности. Когато целевата група включва различни категории служители, са посочени конкретни характеристики за всяка категория - 5т.

Критерият е изпълнен частично - 3т.

Критерият не е изпълнен - 0т.
5.00
3.
Проблемите и нуждите на целевата група са идентифицирани. 
Обосновано е по какъв начин заложените дейности отговарят на нуждите на целевата група по проекта и ще разрешат идентифицираните проблеми - 5т.

Критерият е изпълнен частично – направена е обосновка само за част от дейностите - 3т.

Критерият не е изпълнен - 0т.
5.00
III. Група Праг за преминаване
ДЕЙНОСТИ
10.00
Критерий Максимален праг
50.00
1.
В проектното предложение не се съдържат недопустими дейности - 5т.

В случай че проектното предложение съдържа дори 1 недопустима дейност, критерият се счита за неизпълнен. Недопустимата/ите дейност/и се отстраняват заедно с предвидените за тях разходи - 0т.
5.00
2.
Всяка от дейностите е подробно описана и е обоснована необходимостта от нейното изпълнение, съгласно изискванията в УК и указанията за попълване на формуляра - 15т.

Само една от дейностите не е подробно описана и не е обоснована необходимостта от нейното изпълнение - 7т.

Две или повече дейности не са подробно описани и не е обоснована необходимостта от тяхното изпълнение - 3т.

Нито една от дейностите не е подробно описана и  обоснована - 0т.
15.00
3.
Времевият обхват на всяка дейност е реалистичен – предвиден е адекватен времеви ресурс за подготовка  и изпълнение на дейностите - 5т.

Критерият е изпълнен частично - 3т.

Критерият не е изпълнен - 0т.
5.00
4.
Има логическа последователност в изпълнението на дейностите. Налице е логическа връзка между планираните дейности и очакваните от кандидата резултати - 5т.

Критерият е изпълнен частично - 3т.

Критерият не е изпълнен - 0т.
5.00
5.
Изпълнени са изискванията на УК и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване при описание на дейностите:
1. Етапите за изпълнение на Дейност 1 са посочени  във формуляра за кандидатстване, така както са посочени в Условията за кандидатстване;
2. В описанието на Дейност 3  е обоснована нуждата от подмяна и закупуване на нови с по-висока защита ЛПС и/или специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието лица (приложимо ако кандидатът предвижда да изпълни тази дейност);
3 Кандидатът е представил необходимата за оценката информация в Приложение V – Информация за ЛПС, съгласно дадените в УК указания;
4. Ако Дейност 4 е включена в проектното предложение, кандидатът е посочил точно каква модернизация и/или реконструкция ще бъде извършена, ясно е описал състоянието на предприятието/обекта към момента на кандидатстване, както и конкретният ефект, до който ще доведе планираната модернизация/реконструкция, и е посочил как предвидените за осигуряване средства за колективна защита ще допринесат за повишаване на здравето и безопасността на работещите лица. 
5. Ако Дейност 4 е включена в проектното предложение, не са предвидени за закупуване  машини и/или съоръжения, свързани с модернизация или технологично обновление на производствената дейност на предприятието;
6. Ако Дейност 5 е включена в проектното предложение, кандидатът е обосновал избора на включените в проекта социални придобивки;
7. Ако Дейност 5 е включена в проектното предложение и се предвижда текущ и/или основен ремонт, кандидатът е представил аргументация за ремонта, съдържаща вид на ремонта, описание и размер на помещението и др.

В случай че са изпълнение всички приложими изисквания се присъждат 20т.

Не е изпълнено едно от приложимите изисквания (от 1 дo 7) - 10т.

Не са изпълнени две или повече от приложимите изисквания (от 1 до 7) - 5т.

Критерият не е изпълнен - 0т.
20.00
IV. Група Праг за преминаване
РАЗХОДИ
5.00
Критерий Максимален праг
25.00
1.
Налице е съответствие и логическа връзка между заложените разходи и предвидените за изпълнение дейности
2.00
2.
Заложените в проекта разходи са обосновани, в т.ч. и по отношение на заложените количества.
6.00
3.
Стойностите са в съответствие с представени документи (оферти, принт скрийн и др.), доказващи, че отговарят на изискването за ефективност, ефикасност и икономичност. 

В случай че е изискана допълнителна информация, относно приложимите документи, доказващи, че разходите отговарят на изискването за ефективност, ефикасност и икономичност на разходите, този критерий се счита за неизпълнен.
4.00
4.
Спазени са изискванията на УК и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване за разработване на бюджета на проекта и разписване на разходите:
1. Спазени са изискванията, посочени в Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, за обвързване на дейностите по проекта с конкретен бюджетен ред, на секция 6 „Бюджет“;
2. Секция „Бюджет“, секция „Финансова информация – кодове по измерения“ и секция „Финансова информация – източници на финансиране“ са попълнени правилно, съгласно изискванията в Указанията за попълване на ФК;
3. Спазен е форматът на бюджета (вкл. задължителното съфинансиране за големи предприятия) и не са добавени нови видове разходи;
4. Заложените ограничения на разходите по Дейност 1 и Дейност 2 са спазени при формиране на бюджета;
5. Разходите за СМР са до 15% от планираните преки разходи по проекта;
6. Разходите за „Единна ставка“ са точно 10% от преките разходи по проекта.

В случай че са изпълнени всички приложими изисквания (от 1 до 6) се присъждат 10т.

Не е изпълнено едно от приложимите изисквания – от 2 до 6 - 7т.
/Ако критерий 1 не е изпълнен се присъждат 0 точки!/

Не са изпълнени две или повече от приложимите изисквания – от 2 до 6 - 3т.
/Ако критерий 1 не е изпълнен се присъждат 0 точки!/

Критерият не е изпълнен - 0т.
/Ако критерий 1 не е изпълнен се присъждат 0 точки!/


10.00
5.
В проектното предложение не са заложени недопустими разходи, както и дублиране на разходи.

В случай че са заложени недопустими разходи, съгласно изискванията за допустимост на разходите, посочени в УК, то тези разходи ще бъдат редуцирани. 

В случай че е изискана допълнителна информация, за да се прецени дали даден разход е недопустим или има дублиране на разходите, този критерий ще се счита за неизпълнен.
3.00
70.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.