Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии за техническа и финансова оценка
0.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Хоризонтални принципи на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.:
Проектното предложение допринася за постигане на всички 3 хоризонтални принципи на Програмата, посочени в т. 3 от Насоките за кандидатстване (3 т.)
Проектното предложение допринася за постигане на 2 от хоризонталните принципи на Програмата, посочени в т. 3 от Насоките за кандидатстване (2 т.)
Проектното предложение допринася за постигане на 1 от хоризонталните принципи на Програмата, посочени в т. 3 от Насоките за кандидатстване (1 т.)
Проектното предложение не допринася за постигане на нито един от хоризонталните принципи на Програмата, посочени в т. 3 от Насоките за кандидатстване (0 т.)
3.00
2.
Постигане на целта на процедурата:
Проектното предложение съдържа детайлна и ясна информация за приноса на проекта за постигане на целта на процедурата (4 т.)
Проектното предложение съдържа информация за приноса на проекта за постигане на целта на процедурата, която не е достатъчно детайлна или ясна (2 т.)
4.00
3.
Проектното предложение съдържа:
Ясно описание на целите на проекта;
Релевантна информация за целевите групи;
Ясно описание на логическата последователност на дейностите, в т.ч. реалистичен времеви обхват, начало и край на всяка от дейностите;
Реалистичен План за информираност и публичност.

Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания (4 т.)
Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания (3 т.)
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания (2 т.)
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания (1 т.)
Не е изпълнено нито едно от гореописаните изисквания (0 т.)
4.00
4.
Съответствие на техническите параметри и инвестиционните разходи, определени в Доклада от обследване за енергийна ефективност, със заложените в инвестиционния проект (във фаза технически или работен проект)
Техническите параметри и инвестиционните разходи, заложените в инвестиционния проект съответстват с определените в Доклада от обследване за енергийна ефективност или водят до по-добри показатели  (5 т.)

Техническите параметри и инвестиционните разходи, заложените в инвестиционния проект не съответстват на определените в Доклада от обследване за енергийна ефективност или водят до по-лоши показатели   (0 т.)
5.00
5.
Отношение на годишните енергийни спестявания към годишното потребление на електрическа енергия при базово състояние в резултат на енергоспестяващите мерки (ЕСМ) – Y, %:

- Y по-голямо от 80% (25 т.)
- Y по-голямо от 70% и по-малко или равно на 80% (20 т.)
- Y по-голямо от 60% и по-малко или равно на 70% (15 т.)
- Y по-голямо от 50% и по-малко или равно на 60% (10 т.)
- Y по-голямо от 40% и по-малко или равно на 50% (5 т.)
- Y по-голямо от 30% и по-малко или равно на 40% (1 т.)
- Y по-малко или равно на 30% (0 т.)
25.00
6.
Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като съотношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестени емисии парникови газове в тонове CO2 еквивалент на годишна база - I лв./tCO2:

- Ефективност на инвестицията по-малко или равно 1000 лв./tCO2 (25 т.)
- Ефективност на инвестицията по-голямо от 1000 лв./tCO2 и по-малко или равно на 1500 лв./tCO2 (20 т.)
- Ефективност на инвестицията по-голямо от 1500 лв./tCO2 и по-малко или равно на 2000 лв./tCO2 (15 т.)
- Ефективност на инвестицията по-голямо от 2000 лв./tCO2 и по-малко или равно на 2600 лв./tCO2 (10 т.)
- Ефективност на инвестицията по-голямо от 2600 лв./tCO2 и по-малко или равно на 3500 лв./tCO2 (5 т.)
- Ефективност на инвестицията по-голямо от 3500 лв./tCO2 и по-малко или равно на 5000 лв./tCO2 (1 т.)
- Ефективност на инвестицията по-голямо от 5000 лв./tCO2 (0 т.)
25.00
7.
Постигнат клас на енергопотребление
След изпълнение на проекта сградата ще покрива изискванията за принадлежност на сградата към клас на енергопотребление А+ (8 т.)
След изпълнение на проекта сградата ще покрива изискванията за принадлежност на сградата към клас на енергопотребление А (2 т.)
Не е изпълнено изискването за принадлежност на сградата към клас на енергопотребление А (0 т.)
8.00
8.
Сградна система за автоматизация и управление

Проектното предложение предвижда въвеждане на система за автоматизация и управление на енергията, в т.ч. мониторинг на потреблението на енергия  (5 т.)
Проектното предложение не предвижда въвеждане на система за автоматизация и управление на енергията, в т.ч. мониторинг на потреблението на енергия (0 т.)
5.00
9.
Участие на Партньор/и от страна-донор при изпълнение на дейностите по проекта

Налице е/са Партньор/и от страна-донор, ангажиран/и с проекта (5 т.)
Не е налице Партньор/и от страна-донор, ангажиран/и с проекта (0 т.)
5.00
10.
Анализ на риска
В проектното предложение е представен анализ на риска, който съдържа информация за:
(а) Основните финансови, човешки, материални, технологични и информационни ресурси, необходими за изпълнение на дейностите по проекта и за осигуряване устойчивостта на неговите резултати;
(б) Възможните рискове, вероятността от възникването им и отражението, което биха имали върху постигане на резултатите на проекта;
(в) Мерките, които Кандидатът предвижда за осигуряване на необходимите ресурси и за предотвратяване, смекчаване,
прехвърляне или приемане и управление на установените рискове. (4 т.)

Анализът на риска е наличен, но информацията за основните институционални, оперативни и финансови рискове не е достатъчно ясна, за да може да гарантира постигането и дългосрочната устойчивост на резултатите от проекта или анализ на риска въобще не е наличен (0 т.)
4.00
11.
Капацитет на Кандидата за изпълнение и управление на проекта

В екипа по проекта са включени ръководител, технически и финансов експерт, всеки от които притежава най-малко три години опит в инфраструктурни проекти и/или проекти за енергийна ефективност (4 т.)
Ръководителят на проекта притежава най-малко три години опит в инфраструктурни проекти и/или проекти за енергийна ефективност (2 т.)
Техническият и финансовият експерт притежават най-малко три години опит в инфраструктурни проекти и/или проекти за енергийна ефективност (1 т.)
Не е изпълнено нито едно от горните условия (0 т.)
4.00
12.
Реалистичност на разходите по проекта

Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване и
Всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение и Всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Насоките за кандидатстване (където е приложимо) и Всички бюджетни редове са коректно обособени и попълнени съгласно изискванията на т. 13.4 от Насоките за кандидатстване.(8 т.)

Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване и
Всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение и Всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Насоките за кандидатстване (където е приложимо), но Не всички бюджетни редове са коректно обособени и попълнени съгласно изискванията на т. 13.4 от Насоките за кандидатстване. (6 т.)

Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване и
Всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение, но Не всички разходи са в съответствие с праговете, заложени в Насоките за кандидатстване (където е приложимо). (4 т.)

Всички разходи, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване, но
Не всички разходи са обосновани и съответстват на дейностите, предвидени за изпълнение. (2 т.)

Не всички разходи, включени в бюджета, за които се иска финансиране, са допустими съгласно т. 13.2 от Насоките за кандидатстване но в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта е възможно да бъде постигната. (1 т.)

Не всички разходи, включени в бюджета, за които се иска финансиране, са допустими, и в случай на извършване на промяна в бюджета основната цел на проекта няма да бъде постигната. (0 т.)
Оценка „0“ се присъжда задължително и в случаите, когато Оценителната комисия премахне всички разходи за мерки за енергийна ефективност и/или когато в резултат на редуциране на бюджета на проекта, общата сума на БФП за проектното предложение е по-ниска от 200 000 евро.
8.00
60.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.