Критерии за оценка

I. Група
Оценка за допустимост на проектното предложение и на кандидата
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН в срок
Да
2.
Електронният формуляр за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата
Не
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата е прикачено/и нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а или заповед на кмета за кандидати общини във формат „pdf“ или друг формат, подписано с КЕП от упълномощеното/ите лице/а.
Не
4.
Съответствие на кандидата с изискванията на СВОМР:
Кандидатът има седалище и адрес на управление  на територията на МИГ.
Да
5.
Дейностите по проекта се осъществяват на територията на МИГ ЛОМ.
Да
6.
Изпълнението на проекта допринася за изпълнение целите на мярката от Условията за кандидатстване
Не
7.
Проектното предложение включва поне една, допустима за финансиране  дейност, описана в раздел 13.1 Допустими дейности от  Условията за кандидатстване
Не
8.
Електронния формуляр за кандидатстване е попълнени и съдържа цялата изискуема информация.
Не
9.
Времевият график на проекта попада в периода на действие на СВОМР.
Не
10.
Проектното предложение е с финансови параметри на допустимите разходи съгласно СВОМР
Не
11.
Във Формуляра за кандидатстване са включени индикаторите за изпълнение и резултат, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване, които се очаква да бъдат постигнати с конкретното проектно предложение.
Да
12.
Проектът е в съответствие с хоризонталните политики на ЕС.
Не
13.
Кандидатът не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.)
Да
II. Група
Проверка за окомплектованост на проектното предложение
Критерий Води до отхвърляне
1.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата.
Не
2.
Таблица за допустими инвестиции 
(Приложение № 1)
Да
3.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ)
 (Приложения № 2 и № 2а)
Да
4.
Декларация за държавни или минимални помощи 
(Приложение № 19)
Да
5.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2,
(Приложение № 7)
Да
6.
Една независима оферта за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи Приложение № 8
Не
7.
Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в лева с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти (Приложение № 8)
важи в случаите, когато кандидатът не е задължен да провежда процедура съгласно ЗОП или ПМС№160
Не
8.
Декларация за липса на  основ. за отстраняване -  Приложение № 8 от документи за попълване
Не
9.
Декларация за свързаност - Приложение № 9 от документи за попълване
Не
10.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия.
Не
11.
Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящите условия за кандидатстване
Не
12.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектно предложение към стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството
Не
13.
Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период
Не
14.
Удостоверение за наличие или липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК от Национална агенция по приходите и Удостоверение за липса на задължения към общината
Не
15.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, или документ за ползване върху имота, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години
Не
16.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти
Не
17.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/ становище по екологична оценка/ решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/ решение по оценка за съвместимостта/ писмо/ разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД)
Не
18.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Не
19.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски – важи в случай, че проектът включва разходи за  закупуване на активи чрез финансов лизинг
Не
20.
Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки (когато е приложимо) - важи в случай, че проектът включва разходи извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по ЗОП за  разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проектното предложение.
Не
21.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по ЗОП и не планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 и са неприложими за кандидати възложители по ЗОП, които планират да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №160
Не
22.
Свидетелство за съдимост от представляващия/ представляващите кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му.
Не
23.
Съгласуване с Министерството на културата с писмено становище и заверка с печат върху графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Не
24.
Удостоверение от Националния институт за недвижимо културно наследство / НИНКН/ за статута на обекта като недвижима културна ценност;
Не
25.
График за провеждане на планираните дейности за всеки курс/информационна дейност по проекта и общ за целия проект.
Не
26.
Обосновка на предвидените за закупуване артикули (брой и прогнозна стойност)
Не
27.
Писмено становище от сценограф/ художник
Не
28.
Писмено становище от етнограф относно значимостта на събитието за местната културна идентичност
Не
III. Група
Проверка за съответствие с изискванията на мярката
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидата и дейностите по проекта отговарят на условията за допустимост
Да
2.
Приложени са всички изискуеми документи, съгласно раздел ІІ Проверка за окомплектованост на проектното предложение от настоящия контролен лист
Не
3.
Кандидатът/ представляващия кандидата не попада в някоя от категориите, посочени в чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕФСУ и чл. 7 от Постановление № 162
Не
4.
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията за допустимост съгласно раздел 14.1, 14.3 и 14.4 от Условията за кандидатстване
Да
5.
Проектното предложение НЕ включва недопустими разходи
Да
6.
Предложените за финансиране разходи са основателни
Не
7.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите. При проверките по-горе НЕ са установени следните обстоятелства:
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
г) неспазване на други условия за допустимост в настоящите условия за кандидатстване; 
д) несъответствие с правилата за държавните помощи;
е) неоснователност на разходите
Не
8.
Проектното предложение показва необходимост от финансова подкрепа
Не
9.
Дейностите по проекта са с неикономически характер и не генерират нетни приходи
Не
IV. Група
Проверка за липса на двойно финансиране
Критерий Води до отхвърляне
1.
За дейностите/ разходите по проекта липсва двойно финансиране в публичния модул на ИСУН (за двата програмни периода 2007-2013 и 2014-2020)
Да
2.
Кандидатът е попълнил декларация в ИСУН, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма.
Да
V. Група
Проверка за наличие на изкуствено създадени условия
Критерий Води до отхвърляне
1.
Липсват данни за изкуствено създадени условия
Не
2.
Кандидатът е попълнил декларация за изкуствено създадени условия
Не
VI. Група
ПРОВЕРКА ЗА МИНИМАЛНИ и ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проверка за минимални помощи в регистър „de minimis“
Не
2.
Финансовото подпомагане по проектното предложение не представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС
Не
VII. Група
ПРОВЕРКА ЗА РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ (ФИНАНСОВ АНАЛИЗ)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Стойността на показателя „Финансова нетна настояща стойност на инвестицията“ (FNPV) е отрицателна или равна на нула и кандидатът е заявил интензитет на подпомагане 100%
Не
2.
Стойността на показателя „Финансова нетна настояща стойност на инвестицията“ (FNPV) е по-голяма от нула и кандидатът е заявил интензитет на подпомагане 70%
Не
3.
В случай че проектът генерира печалба, стойността на показателя „Финансова норма на възвращаемост на инвестицията“ (FRR) е по-малка или равна на дисконтовата норма (равна на 4%)
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.