Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Опит на кандидата в управлението и изпълнението на проекти
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Кандидат има реализиран поне един проект финансиран от ЕЗФРСР, доказан с предоставяне на информация в документите за кандидатстване
10.00
2.
Кандидатът има поне 1 година опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение
10.00
II. Група Праг за преминаване
Проекти, в зависимост от обществената значимост на обекта
0.00
Критерий Максимален праг
60.00
1.
Обектът, предмет на инвестицията е в населено място с население над 200 души
10.00
2.
Проектът се реализира на повече от едно населено място от територията на МИГ – Попово
10.00
3.
Проектът осигурява приемственост на традициите между поколенията
10.00
4.
Проектът създава условия за устойчиви, повторяеми, дългосрочни действия
20.00
5.
Проектът проучва и популяризира местни традиции и култура
10.00
III. Група Праг за преминаване
Качество на проектното предложение
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Проектното предложение има потенциал да постигне целта на процедурата, посочена в Насоките за кандидатстване .
Кандидатът е представил ясна и убедителна обосновка на дейностите на проектното предложение от гледна точка на съответствието му с целите и приоритетите на стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ – Попово и процедурата по която кандидатства - от 6 до 10 т.;                             
Обосновката по критерия не е ясно и последователно описана и структурирана - от 1 до 5 т.
10.00
2.
Проектното предложение съдържа ясно дефинирани очаквани резултати.
Кандидатът ясно е дефинирал очакваните резултати от изпълнението на всяка дейност от проектното предложение. Индикаторът/ите на проектното предложение измерват резултатите от проекта по адекватен начин - от 6 до 10 т.;     
Очакваните резултати от изпълнението на всяка дейност от проектното предложение не са ясно дефинирани от кандидата. Индикаторът/ите на проектното предложение измерват резултатите от проекта по не достатъчно адекватен начин - от 1 до 5 т.
10.00
30.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
Критерии за техническа и финансова оценка

Приложение 3 Критерии за техническа и финансова оценка на проектите по мярка 21.docx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.