Критерии за оценка

I. Група
	ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ПО ПОДАВАНЕТО НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден и подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) съгласно изискванията на Условията за кандидатстване
Да
II. Група
ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представена е Декларация за свързаност (Приложение №1) - попълва се от кандидати, които не са публичноправна организация по смисъла на § 2, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, подписана и сканирана от кандидата във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
2.
Представена е Таблица за допустими инвестиции по образец (Приложение №2), подписана и сканирана от кандидата във формат „pdf“ или „jpg“, както и във формат "xls" или xlsx“.
Да
3.
Представена е Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни (Приложение 13), подписана и сканирана от кандидата във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
4.
Представена е Декларация за нередности с подпис/и, печат и сканирана (Приложение 14) във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
5.
Представено е Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
6.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
7.
Представена е Декларация по образец за изчисление на минималния СПО на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване (Приложение 5) във формат „pdf“ или „jpg“ (не се представя от признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, които не са земеделски стопани).
Не
8.
Представена е Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията (Приложение 8) във формат „pdf“ или „jpg“ (представя се за кандидати групи/организации на производители).
Не
9.
Представен е Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на СПО участват животни във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
10.
Представен е Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която 
участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
11.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване по образец (Приложение № 12). Представя се сканиран оригинал във формат „pdf“ - датирана, подписана и подпечатана.
Да
12.
Представена е Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката, Приложение 9) във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
13.
Представен е Бизнес план за 5-годишен период, а в случаите на извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период по образец (Приложение №4) с подпис/и, печат на всяка страница във формат „pdf“ или „jpg“ и таблиците от бизнес плана в „xls” (Приложение №3).
Да
14.
Представен е Отчет за приходи и разходи за предходна финансова година или за последния отчетен период за новорегистрирани юридически лица и еднолични търговци във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
15.
Представена е Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година или за последния отчетен период за новорегистрирани юридически лица и еднолични търговци във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
16.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
17.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на основните суровини 
(важи в случаите, когато не се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) и/или декларация (Приложение 10) от кандидата с описани вид и количества на основните суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция; представя се и в случаите, когато суровините се закупуват от кланични пунктове) във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
18.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
19.
Представено е Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите) във формат „pdf“ или „jpg“.
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган).
Да
20.
Представен е Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията (представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата) , или Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж, или Документ за ползване на имота за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение или Документ за ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение, във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
21.
Представени са Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява (важи в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ) във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
22.
Представен е Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (представя се в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ) във формат „pdf“ или „jpg“.
Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган.
Не
23.
Представени са Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи) формат „pdf“, „xls” или „xlsx".
Не
24.
Представено е Разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ) във формат „pdf“ или „jpg“. 
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган).
Не
25.
Представено е Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж (важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ) във формат „pdf“ или „jpg“.
 (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган).
Не
26.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти) във формат „pdf“ или „jpg“.
 (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган).
Не
27.
Представен е Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
28.
Представени са Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
29.
Представен е Анализ, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса) във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
30.
Представена е Декларация за наличието на суровини за периода на изпълнение на бизнес плана при производство на електроенергия от биомаса и/или при производство на биоенергия във формат „pdf“ или „jpg“
Не
31.
Представени са Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки) във формат „pdf“ или „jpg”.
В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки във формат „pdf“, „xls” или „xlsx”.
Не
32.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг) във формат „pdf“ или „jpg”.
Не
33.
Представена е Една независима оферта (когато за разхода има референтна стойност), която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС във формат „pdf“ или „jpg”.
Не
34.
Представени са Най-малко три съпоставими независими оферти (когато за разхода няма референтна стойност) , които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти ( не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси) във формат „pdf“ или „jpg”.
Не
35.
Представено е Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител (важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки), а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите по т.9 от допустимите разходи) във формат „pdf“ или „jpg”.
Не
36.
Представено е Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на
 проектното предложение (важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост) във формат „pdf“ или „jpg”.
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съответния орган).
Не
37.
Представена е Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта (важи в случай, че проектът включва разходи по т.9 от допустимите разходи, извършени преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки) във формат „pdf“ или „jpg”.
Не
38.
Представена е Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник
 (Приложение 7) по образец във формат „pdf“ или „jpg”.
Не
39.
Представено е Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата във формат „pdf“ или „jpg”.
Да
40.
Представен е Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от Българската агенция по безопасност на храните, в случай на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
41.
Представен е Формуляр за мониторинг съгласно Приложение № 15 от Документи за попълване - подписан от представляващия кандидата - сканиран оригинал във формат „pdf“ или „jpg”.
Да
42.
Представена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта (Приложение № 17) във формат „pdf“ или „jpg”- датирана, подписана и подпечатана.
Да
43.
Представена е Декларация за липса на изкуствено създадени условия (Приложение № 18) - сканиран оригинал във
 формат„pdf“ или „jpg”- датирана, подписана и подпечатана.
Да
44.
Представена е Декларация за съгласие за предоставяне на данни на НСИ - (Приложение № 19) от Документи за попълване. (Приложение № 8 към чл. 24, ал. 1, т. 21 от Наредба 22) - датирана, подписана и подпечатана от представляващия кандидата във формат „pdf“ или „jpg”.
Да
45.
Представени са Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП и анкетни формуляри към нея – сканирани във формат „pdf“ или „jpg”. (не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани, а за признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай че преработват собствена суровина).
Не
III. Група
ПРИДРУЖАВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представено е Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции,
изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на четири години преди датата на подаване на проектното предложение във формат „pdf“ или „jpg” (за доказване на съответствие с критерий по т. 3 от критериите за избор на проекти)
Не
2.
Представени са Предварителни договори с описани количества и цени на биологични суровини във формат „pdf“ или

„jpg” (за доказване на съответствие с критерий по т. 4 от критериите за избор на проекти).
Не
3.
Представени са Предварителни договори за реализация на производствената програма на преработвателното
предприятие като биологично производство във формат „pdf“ или „jpg” (за доказване на съответствие с критерий по т. 4 от критериите за избор на проекти).
Не
4.
Представен е Сертификат за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 от ЗПООПЗПЕС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg” (за доказване на съответствие с критерий по т. 4 от критериите за избор на проекти).
Не
5.
Представен е Документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg” (за доказване на съответствие с критерий по т. 5 от критериите за избор на проекти).
Не
6.
Представен е Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година заверена от кандидата и НСИ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ (за доказване на съответствие с критерий по т. 6 от критериите за избор на проекти). 
Не
7.
Представени са Ведомост за заплати за месеците в периода от вписването в Търговския регистър до деня преди подаване на проектното предложение (само за новосъздадени предприятия) . Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ (за доказване на съответствие с критерий по т. 6 от критериите за избор на проекти).
Не
8.
Представена е Справка-декларация за съществуващия и нает персонал (Приложение 6). Представя се във формат „pdf“ или „jpg” (за доказване на съответствие с критерий по т. 6 от критериите за избор на проекти)
Не
9.
Представено е Удостоверение от НСИ за определяне на кода на основната и допълнителните икономически дейности на кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ (за доказване на съответствие с критерий по т. 1 от критериите за избор на проекти).
Не
10.
Представена е Декларация за видовете и количества суровини ( по образец, Приложение № 10) от документи за попълване), датирана, подписана и подпечатана и сканирана във формат "pdf“ или „jpg.
Не
11.
Представени са Предварителни или окончателни договори със земеделски производители, произвеждащи растителна или животинска продукция на територията на МИГ Завет - Кубрат за минимум 50% от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма от бизнес плана във формат "pdf“ или „jpg.
Не
12.
Представена е Декларация за видовете и количества суровини, когато кандидатът е регистриран ЗП или група или организация на производители по образец (Приложение № 10) с описани вид, количества и произход на основните суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на минимум 50 % собствена земеделска продукция, произвеждана или добивана на територията на МИГ Завет - Кубрат).
Не
IV. Група
КРИТЕРИЙ ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение включва най-малко една, допустима за финансиране дейност. Инвестиционните дейности са в
 съответствие с описаните в Раздел 13.1. от Условия за кандидатстване по подмярка 4.2 на МИГ Завет - Кубрат
Да
2.
Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ Завет - Кубрат, съгласно СВОМР на МИГ
Да
3.
Кандидатите имат седалище на територията на община Завет или община Кубрат
Да
4.
Има съответствие с минимален/максимален размер на допустимите разходи по проекта, определени в Условията за 
кандидатстване на МИГ Завет - Кубрат
Не
5.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите, съгласно СВОМР на МИГ Завет - 
Кубрат и Наредба 22 /14.12.2015 г.
Не
6.
Установено е съответствие с разпоредбата на чл. 18, ал. 4, т. 1 от Наредба 22/14.12.2015 г.
Да
7.
Кандидатът отговаря на условията за допустимост съгласно т. 11.1. от Условията за кандидатстване
Да
8.
Кандидатът отговаря на условията в т.11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване
Да
9.
Кандидатът не е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз
 за същата инвестиция
Да
10.
Няма данни за наличие на свързаност
Да
11.
Няма данни за наличие на двойно финансиране
Да
12.
Не са установени са изкуствено създадени условия
Да
13.
Проектното предложение е в съответствие със заложените по процедурата хоризонтални политики.
Да
14.
Отстраняването на нередовностите не е довело до подобряване качеството на проектното предложение. Важи в случай
 на изпратено уведомително писмо за отстраняване на нередовности и/или липса на документи и предоставен отговор.
Не
15.
Разходите за закупуването на незастроени и застроени земи не са с пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция
Не
16.
Стойността на разходите, попълнена в бюджета на проектното предложение, във формуляра за кандидатстване, в таблицата за допустими инвестиции и в бизнес плана съответстват на стойността, описана в представените от кандидата документи, с които е обоснован съответния разход.
Не
17.
Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи
Не
18.
Интензитетът на помощта за микро, малки и средни предприятия е 50% Интензитетът на помощта за големи предприятия е 40%
Не
19.
Срокът за изпълнение на проекта е не по-дълъг от 36 месеца
Да
V. Група
	ПРОВЕРКА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Административно съответствие и допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е попълнил декларация за държавни помощи за финансово подпомагане на „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ за предприятия за преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І на ДФЕС.
Не
2.
Кандидатът не е получил публична финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове или чрез други инструменти на Европейския съюз, и/или други публични средства за разходите, за които кандидатства за финансиране за същия/те обект/ти:
Забележки:
Съгласно декларация - Приложение № 7 към Условията за кандидатстване.
Проверка в публичния модул в ИСУН за двата програмни периода,  Прилага се „принт скрийн” на проверката.
(http://umispublic.government.bg/srchExtSearch.aspx) (http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Beneficiary)
Да
VI. Група
РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА БИЗНЕС ПЛАНА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Бизнес планът показва подобряване на дейността на стопанство или предприятието, както и икономическата жизнеспособност на проекта. 
Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
Отговор „ДА“се нанася, в случай че е установено следното: 
1.	Стойността на показателя «Нетна настояща стойност» е по-голяма от 0 (NPV>0)
2.	Стойността на показателя «Вътрешна норма на възвръщаемост е по-голяма от 6% (IRR > r (6 %) и IRR1> r (6 %).
3.	Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1(PI>1).
4.	Срокът на откупуване на инвестицията (PBP) е в рамките на периода на бизнес плана. 
5.	Изводите по отношение на бизнес плана и проекта са
5.1.	Показателите за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
5.2.	Реализацията на дейностите, описани в бизнес плана, ще допринесе за постигане на целите на мярката и на приоритетите и целите на стратегията като цяло.
Да
VII. Група
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ (когато е приложимо)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Отговор „Да“ се нанася при установено съответствие между заявените от кандидата и реалните данни, съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл.49, ал.2, т.4 от Наредба №22. 
Отговор „Не” се нанася, ако е установено несъответствие. 
Отговор „Неприложимо” се нанася, в случай, че проектното предложение не включва разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения.
Протоколът с констатациите от посещението се прилага към Контролния лист за оценка на етап АСД.
Не

Инструкции за оценка

Описание Файл
Протокол за посещение на място

Протокол посещение на място.doc

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.