Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Обосновка на тематика за обмяна на опит/учебно съдържание
0.00
Критерий Максимален праг
40.00
1.
Приложимост на тематиката на практическото посещение за демонстрация и/или обмяна на опит за съответния сектор или проблем:
• Кандидатът е представил ясна и убедителна обосновка на приложимостта  на тематиката на посещението за демонстрация и/или обмяна на опит за съотвентия сектор или проблем. Темата съответства на включените в мярката приоритетни области от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони – 40т.
• Обосновката  на приложимостта  на тематиката на посещението за демонстрация и/или обмяна на опит за съотвентия сектор или проблем не е ясно и последователно описана и структурирана - 20 т.
• Липсва обосновка на приложимостта  на тематиката на посещението за демонстрация и/или обмяна на опит за съотвентия сектор или проблем – 0 т.
40.00
II. Група Праг за преминаване
Опит на екипа
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Професионален опит на преподавателя или собственика/управителя на стопанството:
• Преподавателят или собственика/управителя на стопанството, където ще се провежда посещението има опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение повече от една година –  20 т.
• Преподавателят или собственика/управителя на стопанството, където ще се провежда посещението има опит в изпълнението на дейности, като тези, включени в проектното предложение една или по-малко от една година – 10 т.
• Няма посочена информация или представената информация няма отношение към съответния критерий - 0 т.
20.00
III. Група Праг за преминаване
Материална база в демонстрационното стопанство
0.00
Критерий Максимален праг
40.00
1.
Съответствие на стопанството за демонстриране на практики и обмяна на опит и съпоставими обекти, предмет на тематиката при обмяна на опит:
• Материалната база в демонстрационното стопанство съответства напълно с предмета на тематиката на посещението – 40 т.
• Материалната база в демонстрационното стопанство не съответства напълно с предмета на тематиката на посещението – 20 т.
• Материалната база в демонстрационното стопанство не съответства с предмета на тематиката на посещението – 0 т.
40.00
30.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.