Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от поне едно от лицата с право да представляват кандидата или от  упълномощено лице въз основа на приложено нотариално заверено пълномощно.
В случай че кандидатът се представлява само заедно от няколко лица, формулярът за кандидатстване е подписан с КЕП от всички представляващи или упълномощено от тях лице.
Да
2.
Общата продължителност на проекта не надвишава 18 месеца. Дейностите приключват не по-късно от 31.12.2027г.
Да
3.
Целите на проекта са в съответствие с целите на конкретната процедура.
Да
4.
Проектното предложение отговаря на изискванията за териториален обхват*

* Дейностите се изпълняват на територията само на един тип регион - регион в преход или слабо развити региони, или на територията на два или повече слабо развити региона, на територията на Република България.
Да
5.
Проектното предложение съдържа допустими дейности.
Да
6.
Проектното предложение съдържа задължителната Дейност 1, съглasno точка 13.2. от Условията за кандидатстване.
Да
7.
В секция „Индикатори“ на формуляра за кандидатстване е заложен индикатор/показател за изпълнение „Заети, включително самостоятелно заети“, съобразно планираните дейности и включената целева група. 
Присъединеният индикатор отговаря на изискванията за териториален обхват на ниво регион – регион в преход или слабо развит регион.
Не
8.
Включеният индикатор във формуляра за кандидатстване е количествено определен, с положителна стойност различна от нула, съгласно т. 7 от Условията за кандидатстване. Налице е съответствие на заложената целева стойност на индикатора с информацията в останалите секции на формуляра за кандидатстване.
Не
9.
Проектното предложение отговаря на изискванията за минимален (50 000 лв.) размер на безвъзмездната финансова помощ, съгласно т. 9 от Условията за кандидатстване.
Да
10.
Целевата група е допустима.
Да
11.
Дейностите, заложени в проектното предложение, не попадат в забранителния режим на Регламент (ЕС) №1407/2013.
Да
12.
Приложение І - Декларация на кандидата е попълнена по образец и подписана от всички лица, които са овластени да представляват кандидата, независимо дали гo представляват заедно и/или поотделно, и са вписани в Търговския регистър или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.
Да
13.
Декларация на кандидата (Приложение І) е попълнена и от лицето, упълномощено за подаване на проектното предложение с КЕП
Да
14.
Приложение ІІ - Декларация за минимални и държавни помощи е попълнена по образец и подписана от поне едно от лицата, представляващи кандидата. В случаите, в които кандидатът се представлява само заедно от няколко лица, декларацията се представя подписана от всички представляващи.
Да
15.
Приложение III – Декларация за предоставяне на данни от НСИ е попълнена по образец и подписана от поне едно от лицата, представляващи кандидата. В случаите, в които кандидатът се представлява само заедно от няколко лица, декларацията се представя подписана от всички представляващи.
Да
16.
Приложение ІV – Информация за пазарни цени е попълнено и прикачено към формуляра за кандидатстване. 

(приложимо ако кандидатът предвижда закупуване на лични предпазни средства, специално работно облекло, осигуряване на колективни предпазни средства и/или социални придобивки за работещите)
Да
17.
Оферти/ принт скрийн за планираните разходи 

За планираните разходи следва да се приложат по 2 оферти или 2 принт скрийна на цени от интернет от различни доставчици за всеки разход. Приложените оферти/принт скрийн трябва да се прикачат в секция „Прикачени електронно подписани документи“ на формуляра за кандидатстване.
Да
18.
Приложение V – Информация за ЛПС е попълнено и прикачено към формуляра за кандидатстване (приложимо ако кандидатът предвижда закупуване на лични предпазни средства)
Да
19.
Счетоводен баланс за 2023 година на кандидата (приложимо само за новосъздадени организации).   Счетоводният баланс съдържа данни поне за 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата.
Да
20.
Нотариално заверено пълномощно на лице, представляващо кандидата  за подписване с КЕП на формуляра за кандидатстване при подаване на проектното предложение в ИСУН (ако е приложимо).
Да
21.
Утвърдена програма за минимизиране на риска - подписана от поне едно от представляващите организацията лица.

Приложимо ако кандидатът е предвидил по проекта дейност „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“ и/или дейност „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“
Да
22.
Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС и/или специално работно облекло - подписан от поне едно от представляващите организацията лица.

Приложимо ако кандидатът е предвидил по проекта дейност „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“
Да
23.
Кандидатът е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България и е търговец по смисъла на чл.1 от Търговския закон
Да
24.
Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
Да
25.
Кандидатът разполага с финансов капацитет
Да
26.
Кандидатът разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение:
- Кандидатът има опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение, посочен във формуляра за кандидатстване;
или
- Кандидатът има приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който е участвал в ролята си на кандидат или партньор, посочен във формуляра за кандидатстване.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.