Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Техническа и финансова оценка
30.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проектът е за инвестиции в читалище
5.00
2.
Проектът е подаден от неправителствена организация или читалище
10.00
3.
Реализират се инвестиции в спортна инфраструктура, свързани със спорт, отдих и свободно време
15.00
4.
Реализират се инвестиции в социалната инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация (за уязвими групи, деца, възрастни хора, хора с увреждания)
15.00
5.
Реализират се инвестиции за подобряване достъпа до обекти свързани с културния живот
15.00
6.
Реализират се инвестиции в образователна инфраструктура с местно значение
15.00
7.
Проектът надгражда постигнат/и резултат/и от предишни дейности на кандидата
15.00
8.
Проектът обхваща инвестиции в повече от едно населено място
10.00
30.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:

Инструкции за оценка

Описание Файл
Таблица ТФО

Приложение № 14- Критерии ТФО.docx

Свали
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.