Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
	

Проверка за окомплектованост на всички изискуеми документи и съответствието им с изискванията
0.00
Критерий Максимален праг
0.00
1.
Бизнес план /по образец/ от лице с право да представлява кандидата или упълномощено лице, прикачен в ИСУН 2020. Бизнес планът обхваща период до 5 години за оборудване, а в случаите на инвестиция за строително-монтажни работи (СМР) периодът е за 10 години. Бизнес плана, трябва да бъде представен, сканиран и като електронен файл, в Excel. Представеният електронен файл трябва да е идентичен със сканирания документ.
0.00
2.
Пълномощно за подаване на проектното предложение с КЕП - подписано с КЕП от лице с право да представлява кандидата, а в случай че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва с КЕП от всички от тях и прикачено в ИСУН 2020.
0.00
3.
С оглед определяне на произхода на цените на предвидените разходи за закупуване на активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване:
А/ Официален каталог на производител или оторизиран представител или
Б/ Независима оферта.
В/ случай че за доказване произхода на цените на предвидените разходи за закупуване на активи
кандидатът е приложил към Формуляра за кандидатстване независима оферта, то УО на ПМДР
извършва проверка дали са изпълнени едновременно следните две условия:
- предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка,
услуга или строителство.
0.00
4.
За всички предварителни разходи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване най-малко две независими съпоставими оферти с цел определяне основателността на предложените разходи или документация за проведена процедура по реда на ЗОП - прикачени в ИСУН 2020.
0.00
5.
Документ за собственост на земята/сградата.
0.00
6.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или „Работен проект” в съответствията със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ДВ., бр.51 от 2001 г.). Документите следва да са прикачени в ИСУН 2020.
0.00
7.
Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
0.00
8.
Влязло в сила разрешение за строеж, издадено от главен архитект на съответната община или становище от главен архитект на общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено с копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно ЗУТ). Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020, включително в случаите, в които разходът изцяло ще се финансира от кандидата и няма да е обект на финансиране от ПМДР.
0.00
9.
Разрешение за поставяне за преместваеми обекти, съгласно разпоредбите на ЗУТ. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
0.00
10.
Технически и/или технологичен проект със схема и описание на производствения процес, обосноваващи  дейностите и разходите, за които се кандидатства, както и показващи капацитета на производството, изготвен от правоспособно лице, съгласуван от Българска агенция за безопасност на храните /БАБХ/, съответно Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/. Прилага се и документ, удостоверяващ правоспособността на лицето. Годишният производствен капацитет на предприятието, описан в технологичния проект следва да съответства на годишната продукция, заложена в производствената програма на кандидата (Таблица 2 от Бизнес плана). В случай на  несъществени промени се прилага документ от ОДБХ, че съгласуват/приемат промяната. Всеки документ следва да е прикачен в ИСУН 2020.
0.00
11.
Финансов план за изпълнение на проекта, включващ етапи на изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от проектното предложение - прикачен в ИСУН 2020.	
0.00
12.
Счетоводна справка и/или инвентарна книга за дълготрайните материални активи към датата на подаване на ФК, с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена. Документът следва да е прикачен в ИСУН 2020.
0.00
13.
Отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ финансови години 2016, 2017, 2018 - прикачен в ИСУН 2020.	
0.00
14.
Справка за приходите и разходите по видове и икономически дейности за последните 3 /три/ финансови години 2016, 2017, 2018- прикачена в ИСУН 2020.
0.00
15.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последната финансова година, за кандидати, собственици на съществуващи стопанства. Посоченият документ е част от Годишния отчет за дейността на кандидата.
0.00
16.
За разходите за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта, кандидатът предоставя подписан договор за покупка на патент или полезен модел или лицензионен договор.
0.00
17.
Решение на Общинския съвет за кандидатстване по настоящата процедура (изисква се за кандидати общини), прикачено в ИСУН 2020.
0.00
18.
Решение на компетентния орган на юридическото лице с нестопанска цел за кандидатстване по настоящата процедура, прикачено в ИСУН 2020;
0.00
19.
Решение на компетентния орган за кандидатстване по настоящата процедура за читалища и училища, прикачено в ИСУН 2020;
0.00
20.
Решение за съвместимостта на проекта с предметите и целите на опазване на защитените зони съгласно „Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007) само за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа НАТУРА 2000 - прикачен в ИСУН 2020.
0.00
21.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху околната среда -прикачено в ИСУН 2020.
0.00
22.
Технологичен проект, изготвен от правоспособно лице, с обосновка на съответствието на капацитета на инсталацията с енергийните нужди на стопанството, в случай на кандидатстване за инвестиции свързани с изграждане на ВЕИ- прикачен в ИСУН 2020.	
0.00
23.
Енергиен одит или резюме на доклад от обследване за енергийна ефективност на предприятие/промишлена система, съобразно изискванията на Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания.
0.00
24.
Подписан договор с избрания изпълнител с разбивка на разходите по дейности и платежни документи към него за извършени разходи преди подаване на ФК- прикачен в ИСУН 2020.
0.00
25.
Декларация № 1 за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец, подписана с КЕП и  прикачена в ИСУН 2020.
0.00
26.
Декларация № 2, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване – попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
27.
Декларация № 3 по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – попълнена по образец, подписана с КЕП  и  прикачена в ИСУН 2020.
0.00
28.
Декларация № 4 за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени на НСИ по служебен път – попълнена по образец, подписана с КЕП  и  прикачена в ИСУН 2020.
0.00
29.
Декларация № 5 за държавни помощи– попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020 само за кандидати микро, малки или средни предприятия.
0.00
30.
Декларация № 6 за административен и оперативен капацитет - попълнена по образец, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
0.00
31.
Декларация № 8 за нередности. Декларацията е задължителен документ на етап кандидатстване, преди подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при подаване на документи за осъществяване на последващ контрол и на етап подаване на искане за плащане, съответно към датата на подаване на Формуляра за кандидатстване, към датата на подписване на административния договор, към датата на подаване на документи за осъществяване на последващ контрол и към датата на подаване на искане за плащане.
0.00
32.
Декларация № 9 за липса на конфликт на интереси, подписана с КЕП и прикачена в ИСУН 2020. Декларацията е задължителен документ на етап кандидатстване, преди подписване на АДБФП, при подаване на документи за осъществяване на последващ контрол и на етап подаване на искане за плащане, съответно към датата на подаване на Формуляра за кандидатстване, към датата на подписване на АДБФП, към датата на подаване на документи за осъществяване на последващ контрол и към датата на подаване на искане за плащане.
0.00
33.
Декларация № 10 за свързаност по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Декларацията е задължителен документ на етап кандидатстване, преди подписване на АДБФП, при подаване на документи за осъществяване на последващ контрол и на етап подаване на искане за плащане, съответно към датата на подаване на Формуляра за кандидатстване, към датата на подписване на АДБФП, към датата на подаване на документи за осъществяване на последващ контрол и към датата на подаване на искане за плащане.
0.00
34.
Декларация № 11 по чл.137 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
0.00
35.
Декларация за наличие на финансов капацитет на кандидата, включваща финансов план за изпълнение на проекта, с посочени: етапи на изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от проектното предложение, за доказване, че кандидатът ще поддържа своята дейност през целия период, през който се осъществява проекта.
0.00
36.
Актуална скица на имота по т.5-прикачена в ИСУН 2020.
0.00
37.
Анализ приходи-разходи е по образец прикачен в ИСУН 2020.
0.00
II. Група Праг за преминаване
	Критерий
10.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проекти включващи инвестиции за разнообразяването на икономически дейности
15.00
2.
Проекти свързани със създаване на нов продукт или услуга
15.00
3.
Проектът популяризира цялостно територията
15.00
4.
Проектът води до  подобряване на качеството на живот
15.00
5.
Проектът експонира по нов начин местното културно и природно богатство
10.00
6.
Създаване на нови работни места:
- едно работно място – 1 точка; 
- от 2 до 5 работни места – 3 точки; 
- над 5 работни места – 10 точки
10.00
7.
Проекта е свързан с инвестиции в нови енергоспестяващи технологии
5.00
8.
Внедряване на иновация
10.00
9.
Вид на предприятието –  микро или малко
5.00
10.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.