Критерии за оценка

I. Група
Административно съответствие и допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил всич-ки документи, които се изискват за целите на кандидатстването, описани в съответния раздел от условията за кандидатстване, като документите, за които е указано, са подписани и прило-жени във формата, посочен в същия раздел.
Да
2.
Кандидатът е допустим съгласно условията за кандидатстване.
Да
3.
Партньорът е допустим съглас-но условията за кандидатстване.
Не
4.
Исканата безвъзмездната фи-нансова помощ не се предоставя за финансиране на разходи, които вече са финансирани със средства от ЕФСУ или чрез дру-ги фондове и инструменти на Европейския съюз, както и с други публични средства, различни от тези на бенефициента.
Да
5.
Дейностите, за които се иска финансиране от програмата, са допустими съгласно условията за кандидатстване.
Да
6.
Проектът не е бил физически завършен или изцяло осъществен към датата на подаване на проектното предложение от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са направени или не от бенефициента.
Да
7.
Териториалният обхват за изпълнение на проектното предложение съответства на посочения в съответния раздел от условията за кандидатстване.
Да
8.
В проектното предложение са заложени посочените индикатори съгласно условията за кандидатстване и е посочен източникът за тяхното отчитане.
Да
9.
Обявени са процедури за обществени поръчки за всяка една от дейностите по проекта, предвидени за изпълнение от външен изпълнител.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.