Критерии за оценка

I. Група
Изискване
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в поканата.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е по образец.
Да
3.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата.
Да
4.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния/ните представител/и на кандидата е прикачено нотариално заверено пълномощно. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, са попълнени данните и пълномощното е подписано от всяко от тях От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП.
Не
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени в изискуемия формат.
Да
6.
Документите, качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е 
изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Да
7.
За заявените дейности по проекта не е установено двойно финансиране.
Да
8.
За заявените дейности по проекта не са установени изкуствено създадени условия.
Да
9.
Проверка на кандидата за получена помощ de minimis :
а) кандидата е получил помощ през последните три бюджетни години, финансирана изцяло или частично със средства, произхождащи от Съюза;
б) в случай, че кандидата отговаря на изискването на чл.2, пар.2 на Регламент (ЕС) № 1407/2013 за „едно и също предприятие” е получило помощ през последните три бюджетни години, финансирана изцяло или частично със средства, произхождащи от Съюза;
Общият размер на помощта de minimis, предоставяна на „едно и също предприятие”, не надхвърля 200 000 EUR за период от три бюджетни години.
Да
10.
Осъществено е посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения (когато е приложимо) и е установено, че не са започнали дейностите по проекта.
Не
II. Група
Общи документи:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представена е Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ във формат .pdf или .jpg и xls или .xlsx Приложение № 1 от Документи за попълване .
Да
2.
Представена е Декларация съгласие и информираност за обработване на лични данни съгласно Приложение № 12 от Наредба 22/14.12. 2015 г. ( Приложение № 2)
Да
3.
Представено е свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му.
Да
4.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване (Приложение № 3).
Да
5.
Представена е декларация за нередности съгласно Приложение № 4 от Документи за попълване от представляващия/те кандидата и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата – датирана и подписана.
Да
6.
Представено е Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие и/или Закона за водите (представя , когато е приложимо).
Да
7.
Представени са Лицензи, разрешения и/или друг документ, удостоверяващ регистрацията, в случай на предвидени разходи за дейностите и инвестициите, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък.
Не
8.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг.
Не
9.
Представен е Бизнес план за 5 – годишен период, а в случаите на инвестиции за създаване на трайни насаждения или извършване на строително монтажни работи - за 10 - годишен период - по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ във формат .pdf, .jpg, .pdf, .jpg, .doc, .docx и таблиците от бизнес плана в .xls или .xlsх по образец. “ (Приложение № 7а и Приложение № 7б).
Да
10.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение към Стратегията за ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване - в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно Закона за счетоводството.
Да
11.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по СВОМР за територията МИГ Гълъбово - Опан.
Не
12.
Представено е Удостоверение за постоянен адрес издадено от съответната общинска администрация. Важи в случаите, когато кандидатът е физическо лице, регистрирано по Закона за занаятите.
Не
13.
Представен е Документ за регистрация на физическо лице по Закона за занаятите (когато е приложимо).
Не
14.
Представена е Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци).
Не
15.
Представена е Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП и справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларацията Във формат .jpg, .jpeg, .pdf, .zip, .rar, .7z (за декларацията) и xls, .xlsx ( за справката). (Приложение № 5а и Приложение № 5б).
Не
16.
Представени са Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14 на Наредба № 22/14.12.2015 г., ведно с банкови извлечения.
Не
17.
Представена е Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи. (Важи за разходи, които са включени в референтния списък)
Не
18.
Когато разходът НЕ е включен в списъка с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи към датата на подаване на проектното предложение, кандидата подава:
-	Най-малко три съпоставими не-зависими оферти от проведено пазарно проучване, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към офертите се при-лагат и количествено-стойностни сметки, във формат .pdf, .jpg, .rar, .7z, .zip, .p7s, .p7m. и .xls/.xlsх (пазарно проучване – изисква се във всички случаи, когато разходите, за които кандидатства не са включени в списък с референти разходи. Не се изисква при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси).  Когато кандидатът планира да проведе процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, към офертата следва да се представи и декларация от оферента, че е информиран, затова че няма предимство пред останалите участници при провеждането на процедура за избор на изпълнител съгласно Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г.
-	Оферентите, когато са местни лица трябва да са вписани в Търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност, съгласно националното им законодателство. Оферентите за строително – монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите.
Не
19.
Представено е Решение на кандидата за избор на изпълнител в случай, че не се налице условията за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016 или решение за определяне стойността на разхода на база индикативните оферти, в случай, че кандидата ще прилага ПМС 160/2016 година за избор на изпълнител. (което от двете е приложимо), а когато избраната оферта не е с най-ниска цена и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора.
Не
20.
Представени са предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. Важи в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки или не провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки във формат .pdf или .jpg и .xls.
Не
21.
Представено е Свидетелство за калфа или майсторско свидетелство, или свидетелство за придобита II или III степен на професионална квалификация в институции от системата на професионалното образование и обучение или диплома за висше образование, съответстващо на занаята, който иска да упражнява.
Не
22.
Представена е Декларация за минимални и държавни помощи по образец (Приложение №6).
Да
23.
Представена е Декларация за липса или наличие на двойно финансиране. Декларацията е датирана и подписана и подпечатана от кандидата. (Приложение № 8).
Да
24.
Представена е Декларация за липса на изкуствено създадени условия- Приложение № 9. Декларацията е датирана и подписана от кандидата.
Да
25.
Подадена е  в електронен вариант, секция „ Е-декларации“ в ИСУН Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА .
Да
26.
Представен е Формуляр за мониторинг по образец Приложение №13 към чл.47, ал.2, т.3 на Наредба №22/14.12.2015г. (Приложение № 13).
Да
27.
Представено е удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.
Да
28.
Представена е Декларация за свързаност съгласно Заповед № РД 09-647/03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР - Приложение № 14.
Да
III. Група
Допълнителни документи, доказващи съответствие с критериите за оценка (когато е приложимо) и др.:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Договори за проекти, финансирани от ЕС или други донори (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 1).
Не
2.
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент 1305/2013, издадено в рамките на 4 години преди датата на подаване на проектното предложение. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 3).
Не
3.
Проучвания и други приложими документи.(представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 4).
Не
4.
Ведомост за заплати за месеците в периода от вписването в Търговския регистър до деня преди подаване на проектното предложение. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 5 ).
Не
5.
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за предходната финансова година, предхождаща годината на кандидатстването, заверен от кандидата и от НСИ. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 6).
Не
6.
Декларация за осигуряване на заетост на уязвими групи и малцинства за периода до края на мониторинга на проекта по образец Приложение № 15. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 7).
Не
7.
Декларация за осигуряване на услуги на уязвими групи и малцинства за периода до края на мониторинга на проекта по образец Приложение № 16. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 7).
Не
8.
Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока степен (образователна или научна). (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 8).
Не
9.
Копие на свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които изисква правоспособност. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 8).
Не
10.
Копие на удостоверението за професионално образование- средно-специално или друг вид образование.(представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 8).
Не
11.
Удостоверение за професионална квалификация, издадено от ЦПО. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 8).
Не
12.
Копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най - малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в съответния сектор. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 8).
Не
13.
Документ, доказващ наличие на финансов ресурс за изпълнение на проекта, ако е приложимо.(представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 8).
Не
14.
Справка от Националния статистически институт /НСИ/ към края на годината, предхождаща датата на кандидатства-не.(представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 9).
Не
15.
Посочва се ЕКАТТЕ на всяко  населено място, в което ще реализират производствените дейности или услугите в раздел „Допълнителни полета“ на формуляра за кандидатстване.(представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 9).
Не
16.
Прилага се одобрен проект, разрешение за поставяне или разрешение за строеж, издадено от съответната община (при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията) и в които да е посочено в кои населени места ще се извършва инвестицията. (представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за оценка 9).
Не
IV. Група
Строително – монтажни работи, строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижим имот, обект на инвестицията, или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР (когато е учредено срочно право на строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя и регистриран в съответната общинска служба по земеделие на Министерството на земеделието, храните и горите, в случаите на обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията.
Не
2.
Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза "Технически проект" или "Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията
Не
3.
Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени от правоспособно лице, във формат .pdf, .jpg,.rar, .7z, .zip и .xlsx/ .xls.
Не
4.
Разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно Закона за устройство на територията, или становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква съгласно Закона за устройство на територията.
Не
5.
Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията за разходи за преместваеми обекти.
Не
6.
Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съгласуван от правоспособно лице - за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Не
V. Група
Машини, съоръжения , оборудване и обзавеждане:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Документ за собственост на недвижим имот, където ще бъде извършена инвестицията, или документ за ползване върху имота (което е приложимо) валиден за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР, вписан в районната служба по вписванията.
Не
2.
Представен е Технологичен проект ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице (когато инвестицията по проекта е част от технологичен процес, включително за инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса) и техническа спецификация за съответните машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане (когато е приложимо).
Не
3.
Представен е Анализ, удостоверяващ подобряването на енергийната ефективност в предприятието, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса и/или инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в предприятията) (когато е приложимо)
Не
4.
Представени са доклад и резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване (важи в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса и/или инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в предприятията). (когато е приложимо).
Не
5.
Представена е декларация за наличието на суровини за периода на изпълнение на бизнес плана при производство на електроенергия от биомаса и/или при производство на биоенергия (Приложение № 11 от Документи за попълване) - когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата или чрез предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините - когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата. (когато е приложимо) Декларацията е датирана, подписана и подпечатана от кандидата.
Не
6.
Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от Българската агенция по безопасност на храните, в случай на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи.
Не
VI. Група
Списък със специфични документи за кандидати земеделски стопани:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване по образец. (Приложение № 12).
Не
2.
Отчет за приходи и разходи за последната завършена финансова година. (Представя се, в случай че отчета не е публикуван в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ).
Не
3.
Представена е Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея с приложен Опис на животните, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни (когато е приложимо)
Не
4.
Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем.
Не
VII. Група
Допустимост на кандидата:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е земеделски производител или микропредприятие, регистрирано като едноличен търговец или юридическо лице по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физическо лице, регистрирано по Закона за занаятите.
Да
2.
Кандидатът има седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.
Да
3.
Кандидатът отговаря на условията съгласно заповед № 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.
Да
4.
Кандидат/получател на помощ и/ или негов законен или упълномощен представител НЕ ПОПАДАТ в категорията на недопустими кандидати, определени в приложение към Заповед № РД-09-359/27.04.2020 г. на зам. министъра на МЗХГ и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020., изменена със Заповед № РД 09-442/04.06.2020 г (т.е. не са констатирани основания за отстраняване).
Да
VIII. Група
Допустимост на проекта:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Инвестицията няма отрицателно влияние върху околната среда.
Да
2.
Кандидатът е представил бизнес план, показващ икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при СМР.
Да
3.
Стопанството на кандидати земеделски производители има стандартен производствен обем над 8 000 евро.
Да
4.
Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса произвеждат 10 % топлинна енергия.
Да
5.
Финансовата помощ не надвишава 70% от общите допустими разходи при спазване на правилата за „минимална помощ“.
Да
6.
Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм ( изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.
Да
7.
Размерът на  допустими разходи за проекта е по-голям или равен на 19 558,00 лева. Размерът на  допустими разходи на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е по-голям или равен на 977,90 лева.
Да
8.
Размерът на разходите по проекта е по-малък или равен на 293 370,00 лева.
Да
9.
Проектът ще се осъществява на територията на общините Гълъбово и Опан.
Да
IX. Група
Допустимост на дейностите:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги)
Да
2.
Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали)
Да
3.
Развитие на услуги във всички сектори
Да
4.
Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление
Да
5.
Развитие на занаяти и други неземеделски дейности
Да
X. Група
Допустимост на разходите:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:
а) Изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;
в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.
Да
2.
Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.
Да
3.
Общи разходи са:
а) свързани с консултации; 
б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;
в) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. Общите разходи не надвишават 12 на сто от стойността на допустимите инвестиционни разходи съгласно ПРСР.
Да
4.
Проектното предложение не включва следните разходи посочени в чл. 21 на Наредба № 22/ 14.12.2015 г.:
1. за лихви по дългове;
2. за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3. за обикновена подмяна и поддръжка;
4. за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
5. за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или окончателно плащане за същия актив;
6. за режийни разходи;
7. за застраховки;
8. за закупуване на оборудване втора употреба;
9. извършени преди 1 януари 2014 г.;
10. за принос в натура;
11. за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
12. за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
13. извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
14. за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ;
15. надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтни разходи;
16. Определените в мерките от ПРСР 2014-2020 г., извън посочените в т.1-14.
Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над 50 000 лв. с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, или ако не са спазени изискванията на чл. 79, ал. 2 от Наредба №22/14.12.2015 г.
Да
XI. Група
Резултати от проверката:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Извършена е оценката на Бизнес плана
Нетна настояща стойност на проекта (NPV). 
NPV > 0
Нетна настояща стойност на проекта и другите дейности на кандидата (NPVf). 
NPVf > 0
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) по проекта.
IRR > r (6%)
Вътрешна норма на възвращаемост (IRR1) на другите дейности на кандидата.
IRR1 > r (6%)
Индекс на рентабилността (PI) по проекта.
PI > 1
Индекс на рентабилността (PI 1) на другите дейности на кандидата.
PI 1 > 1
Срок на откупуване (PBP). 
Срокът на откупуване на инвестицията трябва да бъде в рамките на периода на бизнесплана.
Да
2.
Има необходимост от изпращане на уведомително писмо за непълноти и неясноти с цел установяване съответствието с критериите за допустимост
Да
XII. Група
Служебни документи
Критерий Води до отхвърляне
1.
Справка за актуално състояние на кандидата
Да
2.
Справка за наличие/липса на задължения (НАП) на кандидата
Да
3.
Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за наказателни постановления за период на кандидата
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.