Критерии за оценка

I. Група
ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът е подписан от представляващия конкретния бенефициент или упълномощено лице
Не
2.
Кандидатът е представил Декларация на кандидат– Приложение I, подписана от лицето, оправомощено да го представлява – кмета на общината
Не
3.
Представено е за Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение, съгласно ЗМСМА
Не
4.
Към проектното предложение е приложена Заповед за упълномощаване на лицето, което ще представлява конкретния бенефициент по конкретния проект, ще подава проектното предложение и ще осъществяване на комуникацията с оценителната комисия по време на оценката (ако е приложимо)
Не
5.
Формуляр за финансова идентификация - заверен от банка, сканирана и прикачена в ИСУН 2020
Не
II. Група
ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Конкретният бенефициент по процедурата е Община, в съответствие с посоченото в т. 9 от Условията за кандидатстване
Да
2.
Продължителността на проекта не надвишава максимално допустимата, съгласно т. 16 от Условията за кандидатстване – 30.06.2023 г.
Не
3.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват
Не
4.
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (патронажната грижа) и дейностите за превенция на COVID-19 в социалните услуги – делегирани от държавата дейности е за период от 12 месеца.
Не
5.
В проектното предложение са включени само дейности, изброени в т. 11 от Условията за кандидатстване
Не
6.
Посочен е броя на лицата от целевата група, включени в проекта.
Не
7.
Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е допустима, съгласно таблица „Разпределение на потребителите и бюджетите по общини“.
Не
8.
Заложени са  целеви стойности за всички индикатори
Не
III. Група
Капацитет - Кандидатът разполага с достатъчен капацитет  за изпълнение на проекта, в съответствие с т. 9 от Условията за кандидатстване
Критерий Води до отхвърляне
1.
Административен  – кандидатът е декларирал, че екипът за изпълнение на проекта ще бъде съобразен с изискванията, посочени в УК.

Това обстоятелство се декларира в т. 11.1 във Формуляра за кандидатстване.
Не
2.
Финансов   - кандидатът разполага с финансов капацитет. 
За кандидата - община се прави служебна проверка в Закона за държавния бюджет за текущата година. 
Счита се, че кандидатът разполага с необходимия финансов капацитет ако утвърдените разходи по бюджета на общината - кандидат, за текущата финансова година, са минимум 20 %  от размера на исканата БФП.
Да
3.
Оперативен   – Кандидатът има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение. Това обстоятелство се проверява служебно от оценителния екип в публичния модул на ИСУН 2020.
Не
IV. Група
Съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Описание на целевите групи по проекта 
	Целевите групи са конкретизирани и количествено определени.
Не
V. Група
Методика и организация
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съответствие на дейностите с целите и очакваните резултати
	Дейностите са насочени към постигане на целите;
	Очакваните резултати от изпълнение на дейностите ще допринесат за постигане на заложените в проекта показатели;
Не
2.
Яснота на изпълнение на дейностите
	В описанието на дейностите са посочени начало и продължителност за изпълнение на всяка дейност;
Не
VI. Група
Бюджет и ефективност на разходите - Ефективност, ефикасност и икономичност на разходите и структурираност на бюджета
Критерий Води до отхвърляне
1.
	Заложените ограничения на разходите по схемата са спазени при формиране на бюджета.
	Заложените стойности са планирани в съответствие с разходите, предвидени по дейности.
	В проектното предложение не са заложени недопустими разходи, както и дублиране на разходи.
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.