Критерии за оценка

I. Група
І: КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата или оправомощено/упълномощено за целите на подаването на проектното предложение лице.
Да
2.
Заповед/Пълномощно за подаване на проектното предложение (ако е приложимо), прикачена/о в ИСУН.  

Прилага се, в случай че проектното предложение е подадено с КЕП от лице, различно от официалния представител на кандидата.
Да
3.
Декларация при кандидатстване на кандидата/партньора попълнена по образец (Приложение I към Условията за кандидатстване) и подадена в ИСУН.

Подава се от кандидата и от всички партньори.
Да
4.
Декларация за разграничаване на неикономическата от икономическата дейност, попълнена по образец (Приложение V към Условията за кандидатстване) и подадена в ИСУН.

Подава се от организации, за които това е посочено в Условията за кандидатстване.
Да
5.
Декларация за партньорство, попълнена по образец (Приложение II към Условията за кандидатстване) и подадена в ИСУН. 

Попълва се и се подписва от кандидата и всички партньори и се прилага към формуляра за кандидатстване.
Да
6.
Автобиографии на членовете на основния екип за организация и управление на проекта, попълнени и подписани по образец (Приложение III към Условията за кандидатстване) и подадени в ИСУН.

Основният екип за организация и управление на проекта включва ръководител на проекта, координатор и счетоводител (финансист).
Да
7.
Декларация за минимални помощи, попълнена по образец (Приложение IV), подписана и подадена в ИСУН (ако е приложимо).

Прилага се от кандидат/ партньор, съгласно Условията за кандидатстване, когато в проектното предложение е приложим режим „минимална помощ“ за дейностите, които те ще изпълняват.
Да
8.
Счетоводни документи (ГОД), прикачени в ИСУН съгласно Условията за кандидатстване.

Прилага се, в случай че документът не е публично оповестен. В случай че документът е публично оповестен, следва да бъде предоставен линк към източника, в който е наличен.

Проверява се служебно от оценителната комисия:
- в случай, че исканите документи са налични в МОНИТОРСТАТ на Националния статистически институт, същите се проверяват по служебен път, ако е осигурена възможност за това.
- в случай, че исканите документи, заверени по реда на Закона за счетоводството, са публично достъпни на други електронни източници, следва да бъде предоставен линк към източниците, в които са налични, за целите на оценката на критерия за финансов капацитет.
- за общини, проверка се прави в държавния бюджет за съответната приключила финансова година към датата на кандидатстване.
Да
9.
Помощна таблица – Приложение Ib във формат excel, надлежно попълнена съгласно инструкциите.
Да
10.
Устав/учредителен акт, удостоверение за актуално състояние, съдебно решение или решение по вписване, удостоверяващо статута на кандидат/партньор - ЮЛНЦ, читалище, частно училище, частна детска градина, прикачени в ИСУН. 

В случай, че информацията е оповестена в ТРРЮЛНЦ това обстоятелство ще се проверява по служебен път. В случай, че Устав/учредителен акт, удостоверение за актуално състояние, съдебно решение или решение по вписване са налични в други публични регистри, кандидатът/партньорът посочва източниците на информация или прилага документите в ИСУН. Удостоверението за актуално състояние следва да е издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване, сканирано и прикачено в ИСУН.
Да
11.
Решение на Общинския съвет, с което се изразява съгласие за кандидатстване с конкретното с проектно предложение.

Представя се само от общини – кандидати, партньори.
Да
12.
Представен е одобрен общински стратегически документ – план и/или програма за социално-икономическа интеграция и/или приобщаващо образование на уязвими групи, включително маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, др.

Представя се от общини – кандидати/партньори в ИСУН. В случай че документът е публично достъпен се представя линк към източника, в който е наличен.
Да
13.
Документи, доказващи опит в изпълнение на дейности, сходни или идентични с тези по операцията и/или участие в изпълнението на поне един проект в сферата на образованието и/или работа с уязвими групи преди датата на обявяване на процедурата.

Представя се от ЮЛНЦ, читалища, в случай, че информацията не е налична в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) съгласно чл.40, ал.2, т. 1 и т.2 от ЗЮЛНЦ в изпълнение на ал.3 от същия член. В случай, че такива документи са публично достъпни, следва да бъде/ат предоставен/и линк/ове към източника/ците, в който е/са наличен/и. (Примерни документи са писма, препоръки, договори, споразумения, меморандуми, проекти, други приложими).
Да
14.
Анализ - Декларация от директора на съответната образователна институция, включена в проектното предложение, че целевите групи от образователната институция са идентифицирани и стойностите на индикаторите в проектното предложение са реалистично планирани съобразно идентифицираните целеви групи.

Представя се съгласно образец (Приложение Iа), попълнено и подписано от съответния директор, за обхванатите в проектното предложение образователни институции.
Да
15.
Писма за намерение, за подкрепа от държавни/ регионални/ общински културни и спортни институти като регионални музеи, национални/общински галерии, национални/общински библиотеки, национални/общински театри, държавни/общински спортни клубове, висши училища, научни организации, центрове за върхови постижения, центрове за компетентност и др., за реализиране на проектното предложение.
Да
II. Група
ІI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е допустим, съгласно Условията за кандидатстване.

Проверката на кандидати общини се извършва в регистър БУЛСТАТ на Агенция по вписвания или др.

Проверката за кандидати ЮЛНЦ се извършва служебно в ТРРЮЛНЦ, Регистър БУЛСТАТ или в други публични регистри, както и представените документи, доказващи опит в изпълнение на сходни или идентични дейности с тези по операцията и/или участие в изпълнението на поне един проект в сферата на образованието и/или работа с уязвими групи през последните две години преди датата на обявяване на процедурата. 

Проверката за кандидати – училища и детски градини се прави служебно в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345 от ЗПУО, Регистър БУЛСТАТ или друг регистър (например НЕИСПУО).

Проверката за представляващи на кандидатите се извършва в Регистър БУЛСТАТ или в ТРРЮЛНЦ. Проектно предложение, което е подадено от кандидат, който не отговаря на изискванията за допустимост на кандидата, следва да бъде отхвърлено.
Да
2.
Партньорите са допустими, съгласно Условията за кандидатстване.

В рамките на настоящия критерий се оценява поотделно всяко едно от изискванията за допустимост на партньора/ите, които са посочени в Условията за кандидатстване.

Проверката за партньори общини се извършва в регистър БУЛСТАТ на Агенция по вписвания или др.

Проверката за партньори ЮЛНЦ, вкл. читалища, се извършва служебно в ТРРЮЛНЦ, Регистър БУЛСТАТ или в други публични регистри, както и представените документи, доказващи опит в изпълнение на сходни или идентични дейности с тези по операцията и/или участие в изпълнението на поне един проект в сферата на образованието и/или работа с уязвими групи през последните две години преди датата на обявяване на процедурата. Проверка за партньори – читалища се прави и в Регистъра на народните читалища съгласно чл.10 от Закона за народните читалища.

Изискванията за партньори – детски градини и училища, ЦПЛР, се проверяват служебно от оценителната комисия в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345 от ЗПУО, Регистър БУЛСТАТ или друг регистър (например НЕИСПУО). 

Специализирани обслужващи звена (Национален дворец на децата-София, Национален музей на образованието-Габрово) в системата на образованието съгласно чл.50 от ЗПУО се проверяват служебно чрез Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345 от ЗПУО, Регистър БУЛСТАТ или друг регистър. 

Проектни предложения, в които партньор не отговаря на изискванията за допустимост, следва да бъдат отхвърлени.
Да
3.
Проектното предложение обхваща участие на поне една детска градина/училище с висока концентрация на деца/ученици от уязвими групи (група 4 и група 5 от Приложение 6а от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование) и поне една детска градина/училище с по-ниска концентрация (1-3 група от Приложение 6а на Наредбата) или без такава концентрация.

Проверката се прави в утвърдено от МОН разпределение на средства за уязвими групи съгласно цитираната Наредба – https://web.mon.bg/bg/100276 Разпределение на средствата за 2023 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи за общински детски градини и училища (публ. 25.07.2023 г., акт. 14.08.2023 г.). В случай на актуализация, проверката се извършва спрямо последно актуализираното утвърдено разпределение към датата на обявяване на процедурата.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
4.
Мястото на изпълнение на проектното предложение е на територията на един компонент:
Компонент 1: По-слабо развити региони (Северозападен район, Северен централен район, Североизточен район; Югоизточен район, Южен централен район) или
Компонент 2: Регион в преход (Югозападен район).

Мястото на регистрация на всички образователни институции (детска градина/училище), общини и ЦПЛР в едно проектно предложение следва да бъдат на територията само на един компонент и това е мястото на изпълнение на проектното предложение.

Проверката се прави в Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН, регистър БУЛСТАТ и/или ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписвания.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
5.
Всички разходи за проектно предложение се планират/отчитат по мястото на изпълнение на проектното предложение. Разходите за ЮЛНЦ, читалища, Национален дворец на децата-София, Национален музей на образованието-Габрово се планират/ отчитат по мястото на изпълнение на проектното предложение, независимо от мястото на регистрация на тези участници.

Проверката се прави в секция „Основни данни“, секция „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и в секция „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване, и от Декларация за партньорство.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
6.
Кандидатът е подал само едно проектно предложение по процедурата.

В случай че кандидат е подал повече от едно проектно предложение, оценителната комисия следва да разгледа само последното постъпило проектно предложение, с изключение на случаите, в които кандидатът е оттеглил последното по ред на подаване проектно предложение.	
Да
7.
Допустимите кандидати съгласно Условията за кандидатстване - (община, училище/детска градина, ЮЛНЦ,) участват като кандидат само в едно проектно предложение по процедурата при спазване на ограниченията от Условията за кандидатстване:

- община участва като кандидат в едно проектно предложение и като партньор в друго/и проектно/и предложение/я само по един от двата компонента, като представя Решение на Общинския съвет, с което се изразява съгласие за кандидатстване с конкретното проектно предложение;
-държавно/а, общинско/а и частно/а училище и/или детска градина участват като кандидат или като партньор само в едно проектно предложение;
- ЮЛНЦ участва като кандидат в едно проектно предложение и като партньор в друго/и проектно/и предложение/я независимо по кой компонент.

В случай че посоченото/ните ограничение/я по отношение участието на допустимите кандидати не е/са спазено/и, всички проектни предложения, в които посочените ограничения не са спазени, следва да бъдат отхвърлени.
Да
8.
Допустимите партньори участват в проектно предложение при спазване на ограниченията от Условията за кандидатстване: 
- Държавни, общински и частни детски градини и училища, участват като партньор само в едно проектно предложение, ако не участват като кандидат. 
- Общини и ЦПЛР могат да участват като партньор в повече проектни предложения в рамките на един компонент.
- ЮЛНЦ, читалища могат да участват като партньор в повече проектни предложения независимо по кой компонент.
- Специализираните обслужващи звена (Национален дворец на децата-София, Национален музей на образованието-Габрово) могат да участват като партньори в повече проектни предложения независимо по кой компонент.

Проверката се прави сред всички подадени по процедурата проектни предложения с партньор/и държавни, общински и частни детски градини и училища, ЦПЛР, ЮЛНЦ, читалища, специализирани обслужващи звена, общини.

В случай че посочените ограничения по отношение участието на цитираните допустими партньори не са спазени, всички проектни предложения, в които са включени същите, следва да бъдат отхвърлени.
Да
9.
За кандидата и партньорите не са налице обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.

Проверява се чрез декларация за кандидатстване – Приложение I към Условията за кандидатстване. 

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
10.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват, съгласно Условията за кандидатстване. 

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
11.
Заявената безвъзмездна финансова помощ (преки и непреки разходи) е в рамките на минималния и максимален размер, определен в Условията за кандидатстване.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
12.
Минималната продължителност на проектното предложение е съгласно Условията за кандидатстване.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
13.
Целевата група е допустима, съгласно Условията за кандидатстване.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
14.
В проектното предложение са включени индикаторите съгласно Условията за кандидатстване с положителни целеви стойности, различни от 0.
•	SOI 1.4. Брой деца и ученици от предучилищното и училищното образование от уязвими групи, получили подкрепа;
•	EECO15 малцинства (включително маргинализирани общности като ромите);
• SOI 1.5. Педагогически специалисти и непедагогически персонал, обучени за работа с деца и ученици от уязвими групи – индикаторът е включен при включена дейност. 2 в проектното предложение.
• (микроиндикатор) ИП 1.4.1/2 – деца и ученици, чийто майчин език е български, участници в дейности по процедурата;
• (микроиндикатор) ИП 1.11.3 Брой родители, обхванати и/или подкрепени в дейности по процедурата-индикаторът е включен при включена дейност 3 в проектното предложение;
•	SRI 1.2. Брой деца и ученици от уязвими групи с подобрени образователни резултати 1 година след участие в операцията.
• EECR03 участници, които при напускане на операцията получават квалификация – индикаторът е включен при включена дейност 2 в проектното предложение. 

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени
Да
15.
Проектното предложение включва допустими дейности, посочени в Условията за кандидатстване.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, ще бъдат отхвърлени.

Когато проектни предложения съдържат недопустими дейности, на етап техническа и финансова оценка оценителната комисия ще отстрани тези дейности, съответно и предвидените за тях разходи.
Да
16.
В проектното предложение:
-	дейностите се изпълняват съвместно от представители на целевите групи, чийто майчин език не е български и такива, чийто майчин език е български;
-	участието на родители, когато е приложимо да придружават децата/учениците, се посочва и планира в съответната дейност.

Проверката се прави във Формуляр за кандидатстване, секция „План за изпълнение/Дейности по проекта“, поле „Начин на изпълнение“.
Да
17.
Кандидатът е декларирал във Формуляра за кандидатстване (в приложимите секции съгласно Условията за кандидатстване), че в хода на реализиране на дейностите по проектното предложение ще извърши необходимите дейности за организация и управление, за видимост, прозрачност и комуникация и за ежегоден мониторинг на образователните резултати на децата и учениците в резултат на подкрепата по операцията.

В случай че кандидатът не е декларирал, че в хода на реализиране на дейностите по проектното предложение ще извърши необходимите дейности за организация и управление, и за видимост, прозрачност и комуникация, и за ежегоден мониторинг на образователните резултати на децата и учениците в резултат на подкрепата по операцията, проектното предложение ще бъде отхвърлено.
Да
18.
Дейностите по проекта НЕ са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение за финансиране по програмата, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не.

Проверява се чрез декларация за кандидатстване – Приложение към Условията за кандидатстване. 

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
19.
Целта на проектното предложение съответства на целите на процедурата, посочени в Условията за кандидатстване. 

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени
Да
20.
Проектното предложение допринася за реализиране на хоризонталните принципи на ПО (устойчиво развитие, вкл. принос към зелени умения; равни възможности и недопускане на дискриминация; равенство между половете) и прилагането на Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Информацията се проверява в секция „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване: поле „Принос на проектното предложение за реализиране на хоризонталните принципи на ПО“ и в поле „Механизъм за ефективно прилагане и изпълнение по проекта на принципите на Хартата на основните права на ЕС и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“. Проверката се прави и в Раздел „Прилагане на ХОП и на КПХУ на ООН“ в Декларация за партньорство.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
21.
Кандидатът и партньорите разполагат с административен капацитет.

Счита се, че е налице административен капацитет за изпълнение на проекта, в случай че всеки от предложените експерти в основния екип за организация и управление (ръководител на проекта, координатор и счетоводител (финансист) отговаря на изискванията от Условията за кандидатстване: Ръководителят на проекта има минимум 2 години опит в управлението/изпълнението на сходен тип дейности и/или управление/изпълнение на сходен тип проекти, а останалите двама членове на екипа имат най-малко 1 година опит в изпълнението на сходен тип дейности и/или управление/изпълнение на сходен тип проекти. Проверката се извършва на база представени автобиографии от всеки от членовете на основния екип за организация и управление.

За целите на процедурата под сходен тип дейности следва да се разбират дейности в сферата на образованието и/или работата с уязвими групи. Под сходен тип проекти следва да се разбират проекти със сходни дейности или проекти за уязвими групи като тези по настоящата процедура. За счетоводителя под сходен тип дейности се счита извършване на счетоводни операции съгласно националното законодателство.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
22.
Кандидатът притежава финансов капацитет за изпълнението на проекта съгласно Условията за кандидатстване.

Финансовият капацитет на кандидата се оценява на база представените счетоводни документи и служебната проверка по критерий № 8 от оценка на административно съответствие. 

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
23.
Кандидатът и партньорите притежават оперативен капацитет за изпълнението на проекта.

Информацията се проверява в секция „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“ на Формуляра за кандидатстване, поле „Оперативен капацитет“ и/или документ/и по критерий 13 от оценка на административно съответствие, доказващ/и опит в изпълнение на дейности, сходни или идентични с тези по операцията (в случай, че в проектното предложение участва ЮЛНЦ и/или читалище).

Счита се, че кандидатът и партньорите притежават оперативен капацитет, в случай че през последните две години, спрямо датата на обявяване на процедурата, най-малко един от тях е участвал в изпълнението на поне 1 проект с дейности в сферата на образованието и/или работата с уязвими групи, финансирани от националния бюджет, ЕС или други донори и/или е изпълнявал/изпълнява многофондова Стратегия за водено от общностите местно развитие, в рамките на която се изпълнява поне 1 проект, включващ мерки, насочени към образователна интеграция на маргинализирани групи.

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
24.
Разходите, заложени в проектното предложение, не са финансирани със средства от Европейските фондове при споделено управление или чрез други фондове и инструменти на Европейския съюз в съответствие с чл. 63, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 2021/1060, както и с други публични средства, различни от тези на кандидата/ партньорите.

Проверява се чрез декларация при кандидатстване - Приложение I към Условията за кандидатстване. 

Проектни предложения, които не отговарят на изискването, следва да бъдат отхвърлени.
Да
25.
Кандидат/партньор, за който е приложимо, отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи в съответствие с регламент относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. 

Проверката се извършва на база представената Декларация за минимална помощ (Приложение IV към Условията за кандидатстване) и е приложима за кандидати/партньори, за които е приложим режим „минимална помощ“ съгласно Условията за кандидатстване.

Проектни предложения, за които изискването е приложимо и които не отговарят на това изискване, следва да бъдат отхвърлени.
Да
26.
Спазени са ограниченията за разходите, когато е приложимо, съгласно Условията за кандидатстване.

Проектни предложения, за които изискването е приложимо и които не отговарят на това изискване, следва да бъдат отхвърлени.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.