Критерии за оценка

I. Група
Критерии за административно съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Конкретният бенефициент е допустим кандидат по настоящата процедура.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване и финансовият план са подписани с КЕП от определеното за Ръководител на конкретния бенефициент лице - съгл. Заповедта за разделяне на отговорностите между Управляващия орган и Конкретния бенефициент.
Да
3.
Декларацията, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение е попълнена по образец (Приложение Б към Условията за кандидатстване) и е подписана с КЕП от лицето, с право да представлява кандидата и прикачена в ИСУН 2020.
Да
4.
Декларацията относно статута по ЗДДС е попълнена по образец (Приложение В към Условията за кандидатстване) и е подписана с КЕП от лицето, с право да представлява кандидата и прикачена в ИСУН 2020.
Да
5.
Документът за оправомощаване на лицето, което подписва с КЕП от името на кандидата документите за кандидатстване в ИСУН 2020 (в случай че е приложимо) е подписан с КЕП от лицето, с право да представлява  кандидата.
Не
6.
Финансовият план е разработен в съответствие с утвърдения образец на Министерство на финансите.
Да
7.
Формулярът за кандидатстване и Финансовият план са попълнени коректно и съдържат цялата необходима информация.
Да
8.
Наименованието на бюджетната линия (БЛ) и на бенефициента, посочени във финансовия план, съответстват на данните от Формуляра за кандидатстване за финансиране чрез БЛ.
Да
II. Група
Критерии за допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Заложените разходи във Формуляра за кандидатстване и Финансовият план са допустими.
Да
2.
Всички разходи, включени във финансовия план на проектното предложение съответстват на допустимите дейности, предвидени за изпълнение в Условията за кандидатстване.
Да
3.
Финансовият план не надвишава наличния финансов ресурс съгласно т. 8 Общ размер на БФП по процедурата от Условията за кандидатстване.

Забележка: По отношение на всеки финансов план след първия подаден такъв оценката по критерия следва да се извърша при приспадане на размера на средствата по вече сключени договори за бюджетни линии в изпълнение на настоящите Условия за кандидатстване.
Да
4.
Във Формуляра за кандидатстване са посочени целеви стойности на приложимите за бюджетната линия индикатори за продукт.
Да
5.
Бенефициентът разполага с необходимия капацитет  за изпълнение на съответната бюджетна линия.
Да
6.
В т.  "Екип" от Формуляра за кандидатстване е представена информация и са посочени членовете на екипа за организация, управление и/или изпълнение на бюджетната/ите линия/и при съобразяване с функциите и задълженията, определени за съответната позиция в екипа.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.