Критерии за оценка

I. Група
Техническа и финансова оценка
Критерий Води до отхвърляне
1.
Предвидените дейности във финансовия план са допустими, съгласно Условия за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на финансов план за бюджетна линия по процедура "Техническа помощ"
Да
2.
Предвидените  разходи във финансовия план са допустими, съгласно Условия за кандидатстване за директно предотавяне на безвъзмездна финансова помощ на финансов план за бюджетна линия по процедура "Техническа помощ"
Да
3.
Общата стойност на разходите във финансовия
план не надвишава определения за съответния
конкретен бенефициент (отдел) максимален размер
на индивидуалната бюджетна линия, съгласно
Указанията за бюджетната линия
Не
4.
Информацията за обосновка на разходите към
финансовия план е представена ясно, точно и
коректно, като предвидените разходи са
подкрепени с реалистичен бюджет и ясна обосновка
в съответните таблици на финансовия
план и в Приложение - 1А Финансова обосновка
Да
5.
Разходите, включени във финансовия план, не са подпомогнати от националния бюджет и/или от други програми на Общността
Да
6.
Заявените за финансиране дейности не са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване по тази процедура от страна на кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени от кандидата, или не, с изключение на заплати, допълнителни възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодателя, извършени от 01.01.2016
Да
7.
В случай на наличие на недопустими разходи, същите са  установени и редуцирани
Не
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.