Критерии за оценка

I. Група
Критерии за оценка на административното съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за проектното предложение е подаден в рамките на крайния срок чрез системата ИСУН 2020
Да
2.
Формулярът за проектното предложение е попълнен на английски и на български език
Да
3.
Формулярът за проектното предложение e подписан с КЕП от законния представител на Кандидата или оправомощено за целите на подаването на проектното предложение лице
Да
4.
Кандидатът е представил документ за оправомощаване за подаване на проектното предложение с КЕП (в случай че е приложимо) – подписан и датиран от законния представител на Кандидата, сканиран и прикачен в ИСУН 2020.
Да
5.
Кандидатът е представил Докладът/и от обследване/ия за енергийна ефективност и Резюме/ета на Доклада/ите от извършеното обследване за енергийна ефективност
Да
6.
Декларация за наличие/липса на двойно финансиране - подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020
Да
7.
В случай че проектът се изпълнява с Партньор/и Кандидатът е представил Споразумение за партньорство, проект на Споразумение за партньорство/Писмо за намерение за партньорство - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020
Не
8.
В случай че проектът ще се изпълнява с Партньор/и Кандидатът е посочил ЕИК/БУЛСТАТ или е представил Удостоверение за регистрация (или подобен документ), издадено от компетентния орган на съответната държава - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020.
Не
9.
Удостоверение за код на икономическа дейност по данни за последната приключила финансова година, издадено от Националния статистически институт или за чуждестранните Партньори еквивалентен документ за последната приключила финансова година - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020. Или за чуждестранните Партньори – линк към аналогични регистри съгласно законодателството на съответната държава.
Не
10.
Декларация за липса на икономическа дейност и устойчивост на проекта – попълнена по образец (Приложение H) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020
Да
11.
Декларация за минимални и държавни помощи от Партньора – попълнена по образец (Приложение M) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020
или
Декларация от Партньора за прилагане на режима „не-помощ“ – попълнена по образец (Приложение Т) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020
Не
12.
Декларация от Кандидата за прилагане на режима „не-помощ“ – попълнена по образец (Приложение Т) – подписана, датирана, сканирана и прикачена в ИСУН 2020.
Да
13.
Автобиографии на членовете на екипа за управление на проекта - подписани, сканирани и прикачени в ИСУН 2020:
-	Ръководител на екипа;
-	Технически експерт;
-	Финансов експерт.
Да
II. Група
Критерии за оценка на допустимостта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е администрация към орган на изпълнителната власт в Република България по чл. 38, ал. 1 или ал. 2, т. 1 от ЗАдм. или община на територията на Република България по смисъла на чл. 14 от ЗМСМА
Да
2.
Кандидатът е представил Решение на органа на изпълнителната власт, който ръководи Кандидата, за съгласие да кандидатства по настоящата процедура, когато е колективен орган, съответно изявление на органа на изпълнителната власт, който ръководи Кандидата, за съгласие да кандидатства по настоящата процедура, когато е едноличен орган, или решение на Общинския съвет за съгласие общината да кандидатства по настоящата процедура - копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020
Да
3.
Кандидатът е представил Решение на органа на изпълнителната власт, който ръководи Кандидата, за даване на съгласие за сътрудничество с Партньора/ите, когато е колективен орган, съответно изявление на органа на изпълнителната власт, който ръководи Кандидата, за даване на съгласие за сътрудничество с Партньора/ите, когато е едноличен орган, или решение на Общинския съвет за даване на съгласие за сътрудничество с Партньора/ите– копие, сканирано и прикачено в ИСУН 2020.
Не
4.
Кандидатът е собственик на сградата (съответно всяка от сградите, включени в проекта) или сградата (съответно всяка от сградите, включени в проекта) е предоставена за управление по смисъла на чл. 14, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) на Кандидата или на органа, който го ръководи – когато Кандидатът е юридическо лице – администрация към орган на изпълнителната власт в Република България по чл. 38, ал. 1 или ал. 2, т. 1 от ЗАдм., 
или 
Кандидатът е собственик на сградата (съответно всяка от сградите, включени в проекта) - когато Кандидатът е община на територията на Република България по смисъла на чл. 14 ЗМСМА.
Да
5.
Кандидатът е собственик на имота или има учредено вещно право на ползване върху имота или право на строеж, в който ще се изгражда съоръжение за производство на енергия от възобновяеми източници в  близост до сградата (ако е приложимо).
Да
6.
В случай, че проектното предложение предвижда изграждане на съоръжение за производство на енергия от ВИ , произведената енергия е за собствено потребление.
Да
7.
Кандидатът е/ще бъде собственик на обекта за производство на енергия от ВИ, в случай че проектното предложение предвижда изграждането на съоръжение за присъединяване.
Да
8.
Кандидатът е представил подписана и датирана от законния представител на Кандидата, сканирана и прикачена в ИСУН 2020 (Приложение I ) декларация.
Да
9.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в критериите за недопустимост на Кандидатите по т. 8.2. от Насоките за кандидатстване.
Да
10.
Партньорът/ите е/са допустим/и по настоящата процедура, съгласно т. 9.1 от Насоките за кандидатстване
Не
11.
Партньорът/ите притежава/т опит или експертиза в изпълнението на дейности в областта на използването на енергия от ВИ и/или изпълнение на мерки по енергийна ефективност (в случай че проектът ще се изпълнява с помощта на Партньор/и).
Не
12.
Партньорът/ите не развива/т своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатства/т за финансиране в следните сектори:
-	сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;
-	сектора на първично производство на селскостопански продукти; 
-	сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:
•	когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия; или
•	когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.
-	износ за трети държави или държави-членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;
-	преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.
Не
13.
Партньорът/ите не попада/т под което и да е от условията, изброени в т. 9.2. от Насоките за кандидатстване.
Не
14.
Целта(-ите) на Проекта е/са допустима (-и) и е/са в съответствие с целите на настоящата процедура.
Да
15.
Предложението за проект отговаря на изискванията дейностите да се изпълняват на територията на България и в страна-донор (ако е приложимо).
Да
16.
Проектът включва дейности, свързани с извършване на мерки за енергийна ефективност в сгради, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление.
Да
17.
Проектното предложение предвижда не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление да е енергия от възобновяеми източници, която да е произведена от съоръжение в сградата или в близост до сградата.
Да
18.
Енергоспестяващите мерки, за които се кандидатства по настоящата процедура следва да са препоръчани с Доклад от обследване за енергийна ефективност.
Да
19.
Кандидатът е представил инвестиционен/и проект/и (технически или работен проект), който/които (когато е приложимо) е/са съгласуван/и и одобрен/и съгласно изискванията на ЗУТ
или
е представил становище от съответния компетентен орган, когато съгласно ЗУТ инвестиционният проект не подлежи на одобрение.
Да
20.
Кандидатът е представил Описание на всички необходими документи, които се издават в резултат на административни, съгласувателни и договорни процедури, съгласно приложимата нормативна уредба.
Да
21.
Кандидатът е представил всички документи, издадени в резултат на административни, съгласувателни и договорни процедури (ако са необходими такива съгласно приложимата нормативна уредба).
Да
22.
За всички сгради, включени в проектното предложение, са изпълнени мерките по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти", т. 2 "Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки").
Да
23.
Проектът се изпълнява в рамките на приложимия режим „не помощ“ за Кандидата
Да
24.
Проектът се изпълнява в рамките на приложимия режим „не помощ“ или режим „Минимална помощ“(de minimis) за Партньора/ите.
Не
25.
Проектното предложение не съдържа дейности за придобиването на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение.
Да
26.
Проектното предложение съдържа дейности за информираност и публичност, съгласно изискванията на Ръководството за комуникация и дизайн по ФМ на ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г. и т. 2.3 от Анекс 3 на Регламента.
Да
27.
Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е по-голям или равен на 200 000 евро
Да
28.
Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ не надвишава 1 200 000 евро
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.