Критерии за оценка

I. Група
І. Критерии за допустимост на кандидатите и инвестиционните дейности:
Съществува съответствие с критерии за допустимост на кандидатите и инвестиционните дейности
Критерий Води до отхвърляне
1.
Всички изисквани документи са приложени към формуляра за кандидатстване и съдържат необходимите реквизити. Документите, изготвени на чужд език са придружени с превод на български език, извършен от заклет преводач, а официалните по смисъла на Гражданския процесуален кодекс са легализирани или с апостил
Да
2.
Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че кандидатът отговоря на критериите за допустимост и съответствие
Да
3.
Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че са спазени условията за допустимост на дейностите
Да
II. Група
І. Критерии за допустимост на кандидатите и инвестиционните дейности:
Проектното предложение  е подадено по процедура № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1. „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и включва допустимите за финансиране  дейности, съгласно раздел 13.1 от Условията за кандидатстване
Критерий Води до отхвърляне
1.
1. Подпомагането по процедурата е насочено към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животни в страната.
2. По процедурата се подпомагат дейности за животновъдни обекти, специализирани в отглеждането на свине, птици или ДПЖ, насочени към:
а) Инвестиции в закупуване или изграждане на  инсталации и оборудване за дезинфекция;
б) Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
в) Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно съхранение на фуражи;
г) Инвестиции, свързани със съхранение на странични животински продукти;
д) Инвестиции в санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, обособяване на място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, съоръжение за съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води.
Да
III. Група
ІІ.  Недопустими за финансиране дейности
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности, съгласно раздел 13.3 от Условията за кандидатстване.
Критерий Води до отхвърляне
1.
1. По процедурата не се предоставя подкрепа за загубите на доходи в резултат на ефектите природни бедствия, неблагоприятни събития и катастрофични събития.
2. Дейности, подпомогнати по реда на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
3. Подпомогнати по други мерки от ПРСР, ЕФГЗ или други публични средства;
4. Дейности, подпомогнати чрез предоставена публична финансова помощ.
Да
IV. Група
ІІІ.  Проектното предложение включва категории разходи, допустими за финансиране
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията за допустимост съгласно раздел 14.1 и 14.2 от Условията за кандидатстване
Критерий Води до отхвърляне
1.
Калкулацията на допустимите разходи е извършена въз основа на приложените и предоставените документи към Формуляра за кандидатстване.
Да
V. Група
ІV. Резултати от Анализа на Бизнес плана
Бизнес планът на кандидатите земеделски стопани показва подобряване на дейността на стопанството или предприятието както и икономическата жизнеспособност на проекта.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Показатели за оценка на ефективността на инвестицията и финансовите показатели доказват подобряване на цялостната дейност на кандидата и икономическата жизнеспособност на проекта.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.