Критерии за оценка

I. Група
Административен, финансов и оперативен капацитет
Критерий Води до отхвърляне
1.
Финансов капацитет: Кандидатът има стабилни и достатъчни източници на финансиране, позволяващи да се изпълнят предложените дейности.
Да
2.
Оперативен капацитет: Кандидатът има опит в изпълнението на дейности (поне една изпълнена дейност), подобни на тези, включени в проектното предложение (СМР дейности и/или доставка на апаратура)
Да
3.
Административен капацитет: Посочени са лица, които имат опит в управлението и/или изпълнението на проекти и провеждането на обществени поръчки.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.