Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Кандидати с образование в областта на селското стопанство
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост
10.00
II. Група Праг за преминаване
	
Проекти осигуряващи устойчиво развитие на земеделското стопанство.
0.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Проектни предложения от кандидати със земеделски стопанства с по - висок производствен обем

СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване, се умножава по коефициент 0,00125
Пример: = СПО*0,00125
20.00
III. Група Праг за преминаване
	
Проекти за дейности, които се изпълняват в чувствителни сектори
0.00
Критерий Максимален праг
15.00
1.
	
Проектни предложения с дейности, насочени в сектор "Животновъдство" и сектор "Плодове и зеленчуци", при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглеждани животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци"

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор ""Плодове и зеленчуци"" 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор ""Плодове и зеленчуци"", се умножава по коефициент 0,000625.
Пример: = СПО*0,000625
10.00
2.
Проектни предложения, при които увеличението на икономическия размер на стопанството за целите на проекта, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци"

В случай, че планираното увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта включва отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", 1 евро СПО, формиран от посочените в бизнес плана животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", се умножава по коефициент 0,00125.
Пример: = СПО*0,00125
5.00
IV. Група Праг за преминаване
	
Проекти свързани с производството на биологично сертифицирани селскостопански продукти
0.00
Критерий Максимален праг
10.00
1.
Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,0004375.
Пример: = СПО*0,0004375
7.00
2.
Проектни предложения на млади фермери, чиито стопанства планират да се сертифицират за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

Планираното от кандидата увеличение на СПО на стопанството за целите на проекта и посочено в бизнес плана е само с култури и/или животни, които ще бъдат сертифицирани за биологично производство
3.00
V. Група Праг за преминаване
Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване
0.00
Критерий Максимален праг
15.00
1.
Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като - иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително напоителни системи и подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации

В бизнес плана са включени инвестиции в дълготрайни материални, които попадат в обхвата на иновативни за стопанството технологии
15.00
VI. Група Праг за преминаване
Проекти, чрез които се създава устойчива заетост
0.00
Критерий Максимален праг
2.00
1.
Проектни предложения, които водят до създаване на нови работни места и заетост в рамките на земеделското стопанство

С проектното предложение е предвидено създаването на най-малко 1 работно място в земеделското стопанство
2.00
20.00
Праг за преминаване:
72.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.