Критерии за оценка

I. Група
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е получено в срок.
Да
2.
Формулярът е подписан от представляващия Кандидата или упълномощено лице.
Да
3.
Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване.
Да
4.
4. Текстът на предложението е на български език. Прикачено е и проектно предложение на английски език със същото съдържание (подписано с електронен подпис).
Да
5.
Бюджетът е попълнен съгласно формата в ИСУН 2020 и е прикачено приложение А. Бюджетът е изразен в лева.
Да
6.
Автобиографиите на екипа за организация, управление и изпълнение по проекта (Анекс Б) са попълнени и прикачени.
Да
7.
Представени са декларация за партньорство (Анекс K)-подписани от кандидата и партньорите и проект на партньорско споразумение или подписано партньорско споразумение. Декларацията се представя в случай на партньорство, когато към проектното предложение е приложен проект на партньорско споразумение. Когато към проектното предложение е представено подписано партньорско споразумение, партньорска декларация не се представя (в съответствие с чл.7.7 от Регламента).
Не
8.
Представени са профили на експертите от експертния персонал за изпълнение на проекта (извън екипа по организация и управление на проекта) (Анекс Д). Профили на експерти не се представят, когато за експертите за изпълнение на проекта са представени автобиографии.
Не
9.
Представена е Декларация от Кандидата и Партньора (ако е приложимо) Анекс В.
Да
10.
Представенa е Декларация за липса на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Анекс Е). (декларацията се подава от кандидата и партньора, ако е приложимо).
Да
11.
Представена е Декларация за съгласие за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни съгласно от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Анекс Ж).
Да
12.
Представена е Декларация за обстоятелства по ДДС (Анекс Г). (декларацията се подава от кандидата и партньора).
Да
13.
Включен е План за комуникация.
Да
14.
Декларация за използване на закупеното оборудване след приключване на проекта (Анекс З) (декларацията се подава от кандидата и партньора).
Да
15.
Декларация за идентичност на информацията (Анекс И) (декларацията се подава от кандидата).
Да
16.
Декларация за участие на консултанти при подготовката на проектното предложение (Анекс Й). (декларацията се подава от кандидата).
Да
17.
17.	Декларация за използване на финансиране на дейности с нестопанска цел (Анекс Л) (декларацията се подава от кандидата и партньора).
Да
18.
Декларация за използване на закупени, построени, ремонтирани или подобрени сгради след приключване на проекта (Анекс М) (ако е приложимо). (декларацията се подава от кандидата и партньора).
Да
19.
Анекс Н – Декларация за обстоятелства (декларацията се подава от кандидата и партньора).
Да
II. Група
ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ КЪМ ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Копие от съдебното решение за регистрация или учредителния акт или еквивалент - подпечатано с „Вярно с оригинала“. (Изискването не важи за държавни и публични органи и институции, както и международни организации). В случай, че кандидатът на проекта е регистриран в търговския регистър и Закона за юридическите лицата с нестопанска цел и е декларирал своя ЕИК, такова удостоверение не се предоставя и статусът ще се проверява служебно в съответствие с посочения акт.
Да
2.
Удостоверение за актуално състояние или еквивалент (ако е приложимо) – подпечатано с „Вярно с оригинала“, издадено от съответния компетентен орган не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на проектни предложения или нотариално заверена декларация за актуално състояние. В случай, че кандидатът е регистриран по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и е посочен ЕИК, удостоверение за актуално състояние не следва да бъде прилагано към проектното предложение, като обстоятелството ще се проверява по служебен път съгласно Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. (Изискването не важи за държавни и публични органи и институции и международни организации).
Да
3.
Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за последните две приключени финансови години (ако е приложимо) или еквивалентен – копие, подпечатано с „Вярно с оригинала“. В случай, че кандидатът е регистриран по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. (Изискването не важи за държавни и публични органи и институции и международни организации).
Да
III. Група
ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ПРИЛОЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ КЪМ ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПАРТНЬОРА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Копие от съдебното решение за регистрация или учредителния акт или еквивалент - подпечатано с „Вярно с оригинала“. (Изискването не важи за държавни и публични органи и институции, както и международни организации).
Да
2.
Удостоверение за актуално състояние или еквивалент (ако е приложимо) – подпечатано с „Вярно с оригинала“, издадено от съответния компетентен орган не по-рано от 3 месеца преди крайния срок за подаване на проектни предложения или нотариално заверена декларация за актуално състояние. В случай, че партньорът е регистриран по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и е посочен ЕИК, удостоверение за актуално състояние не следва да бъде прилагано към проектното предложение, като обстоятелството ще се проверява по служебен път съгласно Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. За организации със седалище извън територията на Р България, се представят еквивалентни документи. (Изискването не важи за държавни и публични органи и институции, както и международни организации).
Да
3.
Отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за последните две приключени финансови години (ако е приложимо) или еквивалентен – копие, подпечатано с „Вярно с оригинала“. В случай, че партньорът е регистриран по Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и посочените документи са оповестени в Търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път съгласно Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. (Изискването не важи за държавни и публични органи и институции и международни организации).
Да
IV. Група
ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА ( в съответствие с чл. 7.2.1 от Регламента).
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът отговаря на всички общи изисквания за допустимост на кандидатите, съгласно т. 3.1.1. от Обявата.
Да
V. Група
	
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е пряко отговорен за подготовката и управлението на проекта.
Да
VI. Група
ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРА ( в съответствие с чл. 7.2.2. от Регламента– попълва се за всеки партньор).
Критерий Води до отхвърляне
1.
Партньор 1 „.............“ отговаря на всички общи изисквания за допустимост, съгласно т. 3.1.1. от Обявата.
Да
VII. Група
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПАРТНЬОРИТЕ попълва се за всеки партньор.
Критерий Води до отхвърляне
1.
Партньор 1 „.............“ не действа в ролята на посредник.
Да
2.
Партньор 1 „.............“ е допустим.
Да
VIII. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ (в съответствие с Обявата).
Критерий Води до отхвърляне
1.
Допустимостта на разходите по проекта е не по- късно от 30 април 2024 г.
Да
2.
Общата цел е допустима.
Да
3.
Специфичната/ите цел/и е/са допустима/и.
Да
4.
Проектното предложение съдържа дейности с неикономически характер. 
4.1. Проектното предложение съдържа дейности, при които има икономически елемент/характер, но разходите за същите са допустими, тъй като:
- е доказано съответствието с обичайните пазарни цени и не водят до икономическо предимство за кандидата като ползата от проектните дейности се пренася изцяло върху физическите лица (крайните получатели) без да е налице предимство за кандидата.
ИЛИ
- същите ще бъдат извършени от подизпълнители, избрани от Бенефициера по проекта в резултат от провеждането на открити, прозрачни и недискриминационни обществени поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП или по реда на Постановление № 118 от 20 май 2014 г.
Да
5.
Проектното предложение отговоря на изискванията за териториален обхват.
Да
6.
Проектното предложение отговаря на изискванията за информиране и публичност. (в съответствие с т. 3.1.3.5 от Обявата.
Да
7.
Сумата на исканата безвъзмездна финансова помощ е по-голяма от минималния размер на отпусканата безвъзмездна финансова помощ и не надхвърля максимума.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.