Критерии за оценка

I. Група
Критерии за административна допустимост:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез ИСМ и е подписан с валиден КЕП от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, а в случай че кандидатът е адвокатско дружество - в единния регистър за адвокатските дружества, поддържан от Висшия адвокатски съвет, или от упълномощено от него лице.

В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, предложението за изпълнение на инвестиция е подписано с валиден КЕП от всяко от тях при подаването.
Да
2.
Изрично пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция - попълнено по образец (Приложение 1) и прикачено в ИСМ (ако е приложимо).
Да
3.
Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 2) и прикачена в ИСМ и/или обстоятелствата са декларирани в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ” от Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция).

Декларацията се попълва и подписва от ВСИЧКИ лица, които са официални представляващи на кандидата и са вписани като такива в ТР и регистърa на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), а в случай че кандидатът е адвокатско дружество - в единния регистър за адвокатските дружества, поддържан от Висшия адвокатски съвет, независимо дали представляват предприятието заедно и/или поотделно.
Да
4.
Приложение „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ” – попълнено по образец във формат Excel (Приложение 13) и прикачено в ИСМ.
Да
5.
Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или е действащо адвокатско дружество по смисъла на Закона за адвокатурата и е регистриран не по-късно от 31.12.2019 г.
Да
6.
Основната икономическа дейност на кандидата не попада в следните сектори, раздели, групи и класове съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

- сектор А „Селско, горско и рибно стопанство”;

- сектор В „Добивна промишленост”;

- сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
•	10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
•	10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
•	10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
•	10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
•	10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
•	10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
•	10.81. „Производство на захар”;
•	10.83. „Преработка на кафе и чай”;
•	10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
•	10.91. „Производство на готови храни за животни”;
•	11.02. „Производство на вина от грозде”;
•	11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
•	11.06. „Производство на малц”.

- сектор F „Строителство”;

- сектор Р „Образование”;

- сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”:
•	раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване”;
•	раздел 88 „Социална работа без настаняване”.

- сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”:
•	раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
•	раздел 63 „Информационни услуги”.

- сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 ;

- сектора на първичното производство на селскостопански продукти;

- преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:
•	когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, или
•	когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

- преработката и/или маркетинга на горски продукти .
Да
7.
КАНДИДАТЪТ:
- e микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36);
- е реализирал за 2021 финансова година нетни приходи от продажби, равни на или надвишаващи стойностите, посочени в т. 11.1, подт. 4 от Условията за кандидатстване;
- има средносписъчен брой на персонала за 2021 г., равен на или надвишаващ 1 заето лице;
- e заявил подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008.

КАНДИДАДЪТ НЕ Е: 
- микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, което има седалище или клон със седалище на територията на селски район и което е заявило за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България;
- предприятие, спрямо което е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

ПОМОЩТА по предложението за изпълнение на инвестиция:
- не се предоставя за дейности, свързани с износ към трети държави или държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа;
- не е поставена в зависимост от преференциално използване на национални продукти спрямо вносни такива;
- не се предоставя за дейности за придобиване на товарни автомобили от предприятия, които осъществяват автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение;
- не се предоставя за дейности, които са започнати преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ е в съответствие с:
- принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички, и
- принципа за „ненанасяне на значителни вреди” и по предложението НЕ се подкрепят:
i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; 
ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които прогнозните емисии на парникови газове не са по-ниски от съответните референтни стойности;
iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;
iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.
Да
8.
Кандидатът не попада, под което и да е от условията, изброени в общите критерии за недопустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по процедурата, а именно:
a) са обявени в несъстоятелност (ако е приложимо);
б) са в производство по несъстоятелност (ако е приложимо);
в) са в процедура по ликвидация; 
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените по букви от а) до д) процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
з) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
и) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
й) имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева;
к) е установено, че:
1) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
л) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
м) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;
н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:
1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза /буква н), т. 1)/, в друга държава членка или трета страна;
о) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;
п) лицата, които представляват кандидата, са опитали да:
1) повлияят на вземането на решение от страна на СНД на ПИТ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
2) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства.
р) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване.
Да
9.
Продължителността на предложението за изпълнение на инвестиция не надхвърля 12 (дванадесет) месеца.
Да
10.
Дейностите по предложението за изпълнение на инвестиция се изпълняват само на територията на Република България.
Да
11.
Предложението за изпълнение на инвестиция води до постигане на целта на процедурата, като кандидатът е представил информация относно необходимостта от получаване на подкрепа за услугите/решенията в областта на ИКТ, включени в предложението за изпълнение на инвестиция.
Да
12.
Общият размер на заявеното безвъзмездно финансиране е по-висок или равен на 3 000 лева
Да
II. Група Праг за преминаване
Критерии за оценка на качеството:
0.00
Критерий Максимален праг
30.00
1.
Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.:

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 7% и ≤ 8% - 26т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 6% и ≤ 7%	- 25т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 8% и ≤ 9%	- 24т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 5% и ≤ 6%	- 23т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 9% и ≤ 10%	- 22т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 4% и ≤ 5%	- 21т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 10% и ≤ 11% - 20т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 3% и ≤ 4%  - 19т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 11% и ≤ 12% - 18т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 12% и ≤ 13% - 17т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 13% и ≤ 14% - 16т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 14% и ≤ 15% - 15т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 15 % и ≤ 16% -14т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 16% и ≤ 17% - 13т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 17% и ≤ 18% -12т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 18% и ≤ 19% - 11т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 19% и ≤ 20% -10т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 20% и ≤ 21% -9т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 21% и ≤ 22% - 8т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 22 % и ≤ 23% - 7т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 23% и ≤ 24% - 6т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 24% и ≤ 25% - 5т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 25% и ≤ 26% - 4т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 26% и ≤ 27% - 3т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 27% и ≤ 28% - 2т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е > 28% - 1т.

Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на предприятието е ≤ 3% - 0т.
26.00
2.
Претеглен коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2019 г., 2020 г. и 2021 г.:

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0,75% - 4т.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0,5% и ≤ 0,75% - 3т.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0,25 % и ≤ 0,5% - 2т.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е > 0% и ≤ 0,25% - 1 т.

Претегленият коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи е ≤ 0% - 0т.
4.00
5.00
Праг за преминаване:
30.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.