Критерии за оценка

I. Група
ПРОВЕРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в поканата.
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е по образец.
Да
3.
Формулярът за кандидатстване е подписан с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от законния представител на кандидата.
Да
4.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от законния представител на кандидата е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а, а за кандидат- община - Заповед на кмета на общината, във формат „рdf“ или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице/а. От текста на пълномощното/ите става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата упълномощава/т пълномощника да подаде от негово/тяхно име формуляра за кандидатстване, като го подпише с КЕП и приложи документите, които са неразделна част от формуляра.
Да
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във изискуемият формат.
Да
6.
Документите качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Да
7.
Формуляра за кандидатстване е придружен от всички изискуеми документи.
Да
II. Група
ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Таблица за допустимите инвестиции и дейности. Представя се във формат „pdf” и електронен вариант на документа във формат „xls“ („xlsx“).
Да
2.
Декларация (съгласно чл.19 и 20 от ЗЗЛД), към чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 22 за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР". Декларацията се попълва и подписва от кандидата. Представя се във формат „pdf”.
Да
3.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от кандидата, а за кандидат община - Заповед на кмета на общината. В ИСУН се прикачва сканирано копие на оригиналният документ във формат „pdf”.
Не
4.
Копие от учредителен акт или устав, когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или по Закона за народните читалища (не е приложимо за кандидати общини). Представя се във формат „pdf”.
Не
5.
Свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди представянето му. Представя се във формат „pdf”.
Да
6.
Декларация съгласно Приложение № 6 от Наредба 22 от представляващия/те кандидата, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата. Представя се във формат „pdf”.
Да
7.
Декларация за нередности съгласно Приложение № 10 от Наредба 22 от представляващия/те кандидата, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидат. Представя се във формат „pdf”.
Да
8.
Декларация по чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ. Декларацията се попълва и подписва от кандидата. Представя се във формат „pdf”.
Да
9.
Декларация за неприложими документи. (Декларацията се подава в случаите, когато документите, включени в „Списък с общи документи - от Условия за кандидатстване, не са приложими за проектното предложение). Представя се във формат „pdf”.
Да
10.
Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НСИ на УО и ДФЗ-РА. Декларацията се попълва и подписва от кандидата. Представя се във формат „pdf”.
Да
11.
Лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство. Представя се във формат „pdf”.
Не
12.
Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен по образец. Представя се във формат „pdf” и електронен вариант на документа във формат „xls“(„xlsx“).
Да
13.
Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актива, дата и цена на придобиване (в случай на разходи, които представляват дълготрайни материални активи съгласно закона за счетоводството). Представя се във формат „pdf”.
Не
14.
Справка за дълготрайни активи – приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен период - Представя се във формат „pdf”.
Да
15.
Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР. Представя се във формат „pdf“.
Да
16.
Решение на общинския съвет за кандидатстване по реда на настоящата процедура (за кандидати – общини). Представя се във формат „pdf”.
Не
17.
Решение на общинския съвет, че дейностите, включени в проектите, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на съответната община (за кандидати – общини). Представя се във формат „pdf”.
Не
18.
Сканирано, заверено от възложителя копие на всички документи от проведената, съгласно изискванията по ЗОП процедура за изпълнение на дейностите по проекта (важи, в случай, че проекта включва разходи за хонорари на архитекти, инженери и консултанти, извършени преди подаване на проектното предложение, за бенефициент, който се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки). Представя се във формат „pdf”.
Не
19.
Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г., в едно с банкови извлечения. Представят се във формат „pdf”.
Не
20.
Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в Интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи – с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, когато кандидатът планира да провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС№160 след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf”.
Не
21.
Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро, с посочен ДДС (важи за случаите когато има инвестиции с определени референтни разходи, не важи за кандидати възложители по ЗОП). Представя се във формат „pdf“.
Не
22.
Най-малко три съпоставими независими оферти, които имат най-малко следното минимално съдържание – наименование на офертата, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС (важи в случаите на заявени разходи, за които няма референтини цени за кандидати, които не се явяват възложители по ЗОП). Документите се представят се във формат „pdf“.
Не
23.
Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които имат най-малко следното минимално съдържание - наименование на офертата, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на офертата, техническо предложение, ценово предложение в левове с посочен ДДС (важи в случаите на заявени разходи, за които няма референтини цени за кандидати, които се явяват възложители по ЗОП). Представят се във формат „pdf“.
Не
24.
Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена - и писмена обосновка за мотивите, обусловили избора му. Представя се във формат „pdf”.
Не
25.
В случаите, когато оферентите са чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Представя се във формат „pdf”.
Не
26.
Формуляр за мониторинг по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР. Представя се във формат „pdf”.
Да
27.
Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта. Представя се във формат „pdf“.
Да
28.
Декларация за изкуствено създадени условия и липса на функционална несамостоятелност. Представя се във формат „pdf“.
Да
29.
Декларация за минимална и държавна помощ. (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf“.
Не
30.
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (важи, в случай че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя се във формат „pdf“.
Не
31.
Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП и справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация, по образец, утвърден от министъра на икономиката (когато е приложимо). Представя се във формат „pdf”.
Да
III. Група
ПРИДРУЖАВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ - За дейностите – народни обичаи, традиционни и фолклорни събития, фестивали, събори, театрални постановки и др.
Критерий Води до отхвърляне
1.
График за провеждане на планираните дейности. Представя се във формат „pdf”.
Да
2.
Обосновка на предвидените за закупуване артикули (брой и прогнозна стойност). Представя се във формат „pdf”.
Да
3.
В случаи на закупуване на народни носии и/или друго сценично облекло, декор, реквизит и/ил сценично оборудване – писмено становище от сценограф/художник. Представя се във формат „pdf”.
Да
4.
В случай на организиране на фестивали, събори и други подобни събития – писмено становище от етнограф относно значимостта на събитието за местната културна идентичност. Представя се във формат „pdf”.
Да
IV. Група
ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
I. Обща допустимост:
I.1. Проектното предложение попада в обхвата на мярка Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла”
Да
2.
I. Обща допустимост:
I.2. Проектното предложение показва необходимост от финансова подкрепа
Да
3.
I. Обща допустимост:
I.3. Дейностите по проекта съответстват на дейностите, предвидени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие по Мярка 7.7
Да
4.
I. Обща допустимост:
I.4. Допустимите разходи за проекта са определени в съответствие със Стратегията за Водено от общностите местно развитие по мярка 7.7
Да
5.
I. Обща допустимост:
I.5. Всички дейности по проекта не са физически приключили и не са изцяло изпълнени преди подаване на ФК; 
Дейностите по проекта не са финансирани/ не се финансират по друг проект, програма или каквато и да е друга схема с източник националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма
Да
6.
II. Допустимост на кандидата: 
II.1. Кандидатът е:
1.	Община Долни Чифлик; 
2.	Община Бяла; 
3.	Юридически лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ;
4.	Читалища със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ
Да
7.
II. Допустимост на кандидата: 
II.2. Кандидатът/получателят на финансова помощ има седалище и адрес на управление за юридическите лица, на територията на действие на МИГ
Да
8.
II. Допустимост на кандидата: 
II.3. Кандидатът/получателят на финансова помощ, отговаря на следните изисквания:
1. не е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си. Изискването не се прилага, когато член на колективния управителен орган и/или на контролния орган на МИГ е физическо лице, което не е търговец или е община;
2. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към община, или аналогични задължения, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3. не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
4. не е предоставил документ с невярно съдържание или не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
5. не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
6. не е нарушил правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7. не е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:
а) да повлияе на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР, и/или от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), свързано с одобрението за получаване на финансова помощ, чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация;
б) да получи информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой от Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да му даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на финансова помощ;
8. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че е нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
9. не е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, което е било разкрито, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
10. не са констатирани при проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с бюджет, Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските инвестиционни и структурни фондове, на договор за обществена поръчка, на договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции;
11. не е извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършена нередността;
12. няма изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ;
13. не е включен в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012";
14. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в УО на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР или в ДФЗ;
15. не е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на някоя от програмите, отговорни за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове, включен в стратегията за ВОМР до една година от прекратяване на правоотношението;
16. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
г) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а - 159г от Наказателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
й) престъпление по чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по букви "а" до "й", в друга държава членка или трета страна;
17. не е лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и несъвместима държавна помощ;
18. не е лице, което лично или в качеството си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ, свързани с разработването и прилагането на стратегия за ВОМР.
Да
9.
III. Допустимост на проекта:
III.1. Финансовата помощ по проекта е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.
Да
10.
III. Допустимост на проекта:
III.2. Размерът на общите допустими разходи за проекта >= 9 779,00 лева.
Да
11.
III. Допустимост на проекта:
III.3. Размерът на общите допустими разходи проекта е <= 97 790.00 лева.
Да
12.
III. Допустимост на проекта:
III.4. Проектът ще се осъществява на територията на общините Долни Чифлик и Бяла.
Да
13.
III. Допустимост на проекта:
III.5. Финансовата помощ не в размер на 100 %, ако след извършване на инвестицията проекта генерира нетни приходи.
Да
14.
IV. Допустимост на дейностите по проекта:
Проектът включва:
1.	Организиране и провеждане на фестивали, събори, концерти, събития, изложби и други мероприятия, свързани с развитие на териториална идентичност въз основа на специфичния териториален потенциал и местни идентичности (бит и култура, история, фолклор, традиции и обичаи на местното население и др.) и продукти от местен характер;
2.	Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или съхраняване и устойчиво управление на местното природно и/или културно наследство, вкл. чрез дигитализация и създаване на електронни бази данни, регистрация на местни търговски марки;
3.	Дейности, свързани с маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла въз основа на природните и културни богатства на територията, вкл. разработване и разпространение на мултимедийно съдържание, видеоклипове, филми, създаване на интернет базирани платформи за популяризиране на дестинацията Долни Чифлик и Бяла и нейната териториална идентичност, разработване и разпространение на презентационни-информационни печатни материали (брошури, каталози, PR статии в печатни медии и др.), възстановяване на елементи от традиционни костюми, макети и възстановки на исторически събития и други дейности, свързани с маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла; 
4.	Провеждане на информационни кампании и събития, свързани с опазване и валоризация на местното природно и/или културно наследство и/или насърчаване на устойчивото управление на природните ресурси;
5.	Инициативи за информиране и включване на местното население в опазване на природни елементи и защитени биологични видове на територията на МИГ, като неделима част от селския пейзаж;
6.	Проучвания във връзка с разработване на търговски марки за продукти/услуги от местен характер и/или регистрация на търговски марки и/или защитени наименования за произход и/или географски наименования/означения и/или изготвяне на стратегии за позициониране на търговски марки и/или други дейности, свързани с изграждането и развитието на териториална идентичност, която да подобри условията за бизнес на територията и да доведе до подобряване на жизнената среда и качеството на живот.
Да
15.
V. Допустимост на разходите:
V.1. Разходите се свеждат до :
 1. Възнаграждения за физически лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на проекта
Да
16.
V. Допустимост на разходите:
V.1. Разходите се свеждат до :
2. Разходи за командировки на територията на МИГ
Да
17.
V. Допустимост на разходите:
V.1. Разходите се свеждат до :
3. Разходи за материали, консумативи
Да
18.
V. Допустимост на разходите:
Разходите се свеждат до :
4. Разходи за закупуване на оборудване – до 15 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта
Да
19.
V. Допустимост на разходите:
V.1. Разходите се свеждат до :
5. Разходи за външни услуги: Наем на помещения и/или апаратура, публикации в медиите, провеждане на проучвания, регистрация на търговски марки и др.
Да
20.
V. Допустимост на разходите:
V.1. Разходите се свеждат до :
6. Разходи за отпечатване на материали – каталози, брошури, плакати и др.
Да
21.
V. Допустимост на разходите:
V.1. Разходите се свеждат до :
7. Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни
Да
22.
V. Допустимост на разходите:
V.1. Разходите се свеждат до :
8. Разходи за консултантски услуги – до 5 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта
Да
23.
V. Допустимост на разходите:
V. 2. Налага се корекция в бюджета на проекта поради:
а) наличие на недопустими дейности и/или разходи;
б) несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
в) дублиране на разходи;
г) неспазване на други изисквания за допустимост от условията за кандидатстване;
д) несъответствие с правилата за държавните помощи;
е) неоснователност на разходите.
Да
V. Група
Оценка на съответствието
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектът показва постигане на една или повече от целите на СВОМР чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности.
Да
2.
В случай, че проектът генерира приходи, анализът разходи - ползи е попълнен за референтен период от 10 години, а в случай, че проектът не генерира приходи, анализът разходи - ползи е попълнен само за референтна година "n" (или години "n+1", "n+2" и т.н.), в която (в които) се извършват дейностите по проекта.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.