Критерии за оценка

I. Група
1.	Критерии за административно съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Формулярът за кандидатстване е подаден в рамките на крайния срок по електронен път чрез системата ИСУН и е на български език, с изключение на т. 1, полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език.
Да
2.
Документ за оправомощаване на лицето, което подава и подписва с КЕП от името на кандидата Формуляра за кандидатстване в ИСУН (в случай че е приложимо) - подписан с КЕП или на хартия от законния представител на кандидата и прикачен в ИСУН.
Да
3.
Формулярът за кандидатстване e подписан с валиден КЕП от законния представител на кандидата или упълномощено от него лице
Да
4.
Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение А  към Условията за кандидатстване) ИЛИ обстоятелствата са декларирани в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ” от Формуляра за кандидатстване.
Да
5.
Декларация относно статута по ЗДДС – попълнена по образец (Приложение В към Условията за кандидатстване) ИЛИ обстоятелствата са декларирани в раздел „E-ДЕКЛАРАЦИИ” от Формуляра за кандидатстване
Да
6.
Оферта от производител/доставчик за всяка отделна инвестиция в дълготрайни материални и нематериални активи (ДМА и ДНА) с предложена цена и вид на валутата, сканирана и прикачена в ИСУН) (ако е приложимо)
Не
II. Група
2.	Критерии за оценка на допустимостта на кандидата и проекта
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е допустим бенефициент по настоящата процедура, съгласно т. 11 от Условията за кандидатстване
Да
2.
Конкретният бенефициент разполага с необходимите финансови ресурси и механизми, които гарантират успешното изпълнение на дейностите по проекта
Да
3.
Проектът се предвижда да бъде осъществен в съответствие с посочения териториален обхват за процедурата, съгласно т. 5 от Условията за кандидатстване.
Да
4.
Продължителността на проекта е в съответствие с  т. 18 от Условията за кандидатстване (не надвишава 18 месеца).
Да
5.
Дейностите и разходите по проекта съответстват на допустимите за финансиране дейности и разходи по процедурата съгласно т. 13 и т. 14 от Условията за кандидатстване.
Да
6.
Дейностите по проекта НЕ са били физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на проектното предложение за финансиране по програмата, независимо дали всички свързани плащания са направени от бенефициента или не.
Да
III. Група
Цели на проекта, описание на дейностите и организация на изпълнението
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение с предвидените в него дейности допринасят за постигане целите на Приоритет1 „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“ на ПНИИДИТ и има принос за постигане на специфична цел RSO1.1 „Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на внедряването на модерни технологии“ на ПНИИДИТ.
Да
2.
Проектното предложение с предвидените в него дейности има принос към тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС).
Да
3.
Проектното предложение с предвидените в него дейности са в съответствие с: 
- принципите за насърчаване на равенството между мъжете и жените, предотвратяването на дискриминация и достъпността за хората с увреждания по смисъла на чл. 9 от Регламент 1060/2021; 
- принципите, заложени в Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) съгласно Насоките за прилагането им, които са изготвени за периода 2021-2027;
- принципите на устойчиво развитие и ненанасяне на значителни вреди по смисъла на член 9 от Регламент 1060/2021.
Да
IV. Група
Ефективност на дейностите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Всички дейности по проекта са ясно и последователно описани, като са посочени причините за избора на всяка една дейност и нейният принос за постигане на очакваните резултати.
Да
2.
Планът за изпълнение на дейностите е реалистично планиран и осъществим
Да
3.
Конкретният бенефициент е описал в кои бюджетни редове са заложени предвидените разходи за всяка от дейностите и е представил обосновка за предвидената стойност на съответния разход/и.
Да
4.
В проектното предложение са описани начините, чрез които се планира да бъде осигурена устойчивостта на резултатите и ефекта от изпълнението на проекта.
Да
V. Група
Бюджет и ефективност на разходите
Критерий Води до отхвърляне
1.
Конкретният бенефициент не е получил финансиране от друг фонд или инструмент на Съюза или подкрепа от същия фонд по друга програма за същите разходи, за финансирането на които кандидатства по настоящата процедура.
Да
2.
Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение, съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение.
Не
3.
Всички разходи са ефективни, обосновани, допустими и съгласно Условията за кандидатстване, като не е налице дублиране на разходи.
Да
4.
Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е в съответствие с максималния размер, указан в т. 9 от Условията за кандидатстване.
Да
5.
Разходите в бюджета на проекта са коректно отнесени към категорията регион на планиране, съгласно т. 8. „Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата и разпределение по региони“ от Условията за кандидатстване.
Да
6.
Кандидатът предвижда изпълнението на дейности за Видимост, прозрачност и комуникация, съгласно разпоредбите на чл. 50 от Регламент (ЕС) 2021/1060, при изпълнението на проекта, като ще прилага „Наръчник за визуализация на подкрепата от ЕС 2021-2027. . Брандбук за бенефициенти“ - Приложение К от Условията за изпълнение.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.