Критерии за оценка

I. Група
ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е изготвено в правилния Формуляр за кандидатстване, одобрен по настоящата процедура, с попълнени всички раздели, за които е указано, че са задължителни
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден по електронен път чрез системата ИСУН 2020 и е на български език, с изключение на т.1 полета „Наименование на проектното предложение на английски език“ и „Кратко описание на проектното предложение на английски език“, които следва да са попълнени на английски език - подписан с КЕП и прикачена в ИСУН 2020.
Да
3.
Формулярът за кандидатстване е подаден в ИСУН 2020 в срока, определен в обявата.
Да
4.
4. Нотариално заверено изрично пълномощно за подаване на проектното предложение, подписано с КЕП от лице с право да представлява кандидата и прикачено в ИСУН 2020. 
(В случай, че кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се подписва от всеки от тях и се прикачва в ИСУН 2020).
Не
5.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във формат ,,pdf“ или „jpg“ или „xls“/“xlsx”.
Да
6.
Документите, качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документьт е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил.
Да
7.
Таблицата за допустимите инвестиции е представена във формат “pdf” или „jpg“ в изискуемия образец съгласно Приложение № 1 и „xls“/“xlsx
Да
8.
Декларацията към чл. 47, ал. 2, т. 2 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ – е подадена в изискуемия образец - Приложение № 2 формат „pdf“ или „jpg
Да
9.
Представено е копие от Учредителен акт или Устав, (когато кандидат/получател е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел), представен във формат „pdf“ или „jpg”.
Не
10.
Представено е Свидетелство за съдимост от представляващия/представляващите кандидата, издадено не по-късно от 6 месеца преди датата на кандидатстване във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
11.
Представено е Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящите условия, в случай че кандидатът е юридическо лице във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
12.
Представена е Декларация по образец (Приложение № 3) за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване, ведно с анкетни карти и анкетни формуляри за текущата стопанска година към момента на кандидатстване, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани. (Документът не е приложим за признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, които не са земеделски стопани) във формат ,,pdf“ или „jpg“.
Не
13.
Представен е Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни във формат ,,pdf“ или „jpg“.
Не се представя от юридически лица, които не са земеделски стопани, а за признати групи/организации на производители се изискват на всички членове, в случай че преработват собствена суровина)
Не
14.
Представен е документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем във формат „pdf“ или „jpg“.
(Представя се в случай на кандидат-земеделски производител, който няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска година).
Не
15.
Представена е Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ (Приложение № 4) във формат ,,pdf“ или „jpg“
Да
16.
Представена е Декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката) - Приложение № 5 във формат ,,pdf“ или „jpg“.
В случай че в т. 4 от Декларацията по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП кандидатът е посочил, че е свързано предприятие или предприятие партньор, към Декларацията e представена и Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларацията (Приложение № 5А
Да
17.
Бизнес-планът е по образец – Приложение № 6 във формат „pdf“ или „jpg“, както и таблиците от бизнес плана във формат „xls“/“xlsx
Да
18.
Отчет за приходи и разходи за предходна финансова година или за последен отчетен период за новорегистрирани юридически лица и еднолични търговци във формат „pdf“ или „jpg“.
(Представя се от кандидати-юридически лица и еднолични търговци, в случайче отчетът не е публикуван в Търговския регистър)
Не
19.
Представена е Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за предходната финансова година или за последния отчетен период за новорегистрирани юридически лица и еднолични търговци във формат „pdf“ или „jpg“
Да
20.
Представена е Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване във формат „pdf“ или „jpg“
Да
21.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на основните суровини (важи в случаите, когато не се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) и/или декларация по образец (Приложение № 7) от кандидата с описани вид и количества на основните суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция) като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % от суровините за преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, от които най-малко 30 на сто от общата суровинна база, определена в производствената програма за първата прогнозна година след въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в проекта, трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (представя се и в случаите, когато суровините се закупуват от кланични пунктове) във формат „pdf“ или „jpg
Да
22.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цени на готовата продукция като доказателство, че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите на преработвателното предприятие съгласно производствената му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след изплащане на финансовата помощ, като в случаите на производство на гранулиран фураж договорите следва да доказват осигурена реализация на 100 % от произведения гранулиран фураж съгласно предвижданията на производствената програма за целия период на изпълнение на бизнес плана във формат „pdf“ или „jpg“
Да
23.
Представено е Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите във формат „pdf“ или „jpg“. Представя в случаите, когато издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите)
Не
24.
Представени са фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на проектното предложение към стратегията за ВОМР за разходи за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г, ведно с банкови извлечения във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
25.
Представен е Анализ, удостоверяващ изпълнението на условията по т. 25-30 от Раздел 13.2„Условия за допустимост на дейностите“, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област във формат „pdf“ или „jpg“;
(Представя се в случаите на инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса).
Не
26.
Представен е Документ, удостоверяващ, че предприятието отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от Българската агенция по безопасност на храните, в случай на производство и/или маркетинг на хранителни стоки/фуражи във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
27.
Представени са Предварителни или окончателни договори с описани вид, количества и цена на суровините (важи в случаите, когато не се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) и/или декларация по образец от кандидата с описани вид и количества на суровините (важи в случаите, когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата) като доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите суровини за производството на биоенергия за собствени нужди на преработвателното предприятие за целия период на изпълнение на бизнес плана (Представя се в случаите на проекти, включващи инвестиции по т. 3 от Раздел13.1 „Допустими дейности“) във формат „pdf“ или „jpg“
Не
28.
Представени са Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, включително с посочени марка, модел, цена в левове или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение. В случаите на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни сметки. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ и „xls”/ “xlsx”;
(Представя се в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки)
Не
29.
Представен е Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски във формат „pdf“ или „jpg“. 
(Представя се в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг).
Не
30.
Представени са най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с отправени от кандидата запитвания за оферти в изискуемия образец съгласно Приложение № 8. (Не се представя при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за нормативно регламентирани такси) във формат „pdf“или „jpg”.
Не
31.
В случай на инвестиции за строително-монтажни работи към договорите са приложени количествено-стойностни сметки във формат „pdf“ или „jpg” и “xls”/“xlsx” за КСС
Не
32.
Представено е Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител във формат „pdf“или „jpg”. 
(Представя се в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки).
Не
33.
В случай че избраната оферта не е с най-ниска цена, е приложена писмена обосновка за мотивите, обусловили избора във формат „pdf“или „jpg”.
Не
34.
Представена е Оферта и/или извлечение от каталог на производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни активи - с предложена цена от производителя/доставчика/строителя, когато e необходимо да се проведе процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 или по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ във формат „pdf“или „jpg” (когато е приложимо)
Не
35.
Представено е Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на проектното предложение във формат „pdf“ или „jpg”.
(важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на земя, сгради и/или друга недвижима собственост).
Не
36.
Представена е Документация за възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта за кандидати, които са възложители по Закона за обществените поръчки във формат „pdf“ или „jpg” (когато е приложимо)
Не
37.
Представена е Декларация за размера на получените държавни помощи независимо от тяхната форма и източник по образец съгласно Приложение № 9 във формат „pdf“ или „jpg”.
Да
38.
Представена е Декларация по чл. 24, ал. 1, т.8 от Наредба 22/14.12.2015г.  от представляващия/ представляващите кандидата във формат „pdf“ или „jpg” (Приложение №10)
Да
39.
Декларация по образец съгласно т. 1, буква ”б” от Заповед № РД 09-647 от 03.07.2019 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 във формат „pdf“ или „jpg” – Приложение № 11
Да
40.
Представена е Декларация за нередности по чл. 36, ал. 1, т.2 от Наредба 22/14.12.2015г. от представляващия/представляващите кандидата по образец - Приложение №12 във формат „pdf“ или „jpg”.
Да
41.
Представен е Формуляр за мониторинг по образец - Приложение № 13 във формат „pdf“ или „jpg”.
Да
42.
Представена е Форма за наблюдение на мярка 4.2 – Приложение № 14 във формат „pdf
Да
43.
Представена е Декларация по образец – Приложение № 15, че кандидатът е запознат и е съгласен с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. във формат „pdf“.
Да
44.
Представен е технологичен проект, ведно със схема и описание на технологичния процес, вкл. максимален годишен производствен капацитет и описание на количеството суровини, необходими за производството на единица готова преработена продукция, изготвен и заверен от правоспособно лице във формат „pdf“ или „jpg“ или „zip“ или „rar“.
Да
45.
Представена е Декларация за липса двойно финансиране - Приложение № 19 във формат „pdf“ или „jpg“
Да
46.
Представена е Декларация за липса на изкуствено създадени условия - Приложение № 20 във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
47.
Представено е Удостоверение за липса на задължения, издадено от общината по седалище на кандидата във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
48.
Представено е Удостоверение от НАП по чл.162, ал. 2, т.1 от ДОПК за наличие или липса на задължения, издадено не по-рано от един месец преди подаване на проектното предложение във формат „pdf“ или „jpg“.
Да
49.
Представени са лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство.
Не
50.
Представена е Декларация за липса на основания за отстраняване - Приложение № 21 във формат „pdf“ или „jpg
Да
II. Група
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ - При извършване на строително-монтажни работи: строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представен е Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията във формат „pdf“ или „jpg“ .
(представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата).
Не
2.
Представено е влязло в сила Учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за кандидати големи предприятия считано от датата на подаване на проектното предложение, когато е учредено срочно право на строеж във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
3.
Представен е Документ за ползване на имота, вписан в районна служба по вписванията, за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение във формат „pdf“ или „jpg“ – в случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ, 
б) строително-монтажни работи извън случаите на кандидатстване за разходи за строително-монтажни работи за изграждане на нов строеж, надстрояване и/или пристрояване на съществуващ строеж, за който се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Не
4.
Представено е Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява във формат „pdf“ или „jpg“ или „zip“ или „rar“;
(важи в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи, и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ)
Не
5.
Представен е Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във формат „pdf“ или „jpg“ или „zip“ или „rar“;
 (Представя се в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ).
Не
6.
Представени са подробни количествени сметки по образец, заверени от правоспособно лице във формат „pdf“ или „jpg“ и „xls” или “xlsx” - Приложение № 16
Не
7.
Представено е влязло в сила Разрешение за строеж във формат „pdf“ или „jpg“. 
(Представя се, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ)
Не
8.
Представено е Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж във формат „pdf“ или „jpg“. 
(Представя се, в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ)
Да
III. Група
СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ - При закупуване на машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представено е Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ във формат „pdf“ или „jpg“ (важи в случай, че проектът включва разходи за преместваеми обекти или мобилни преработвателни съоръжения).
Не
2.
Представен е Документ за ползване на сградата/помещението, вписан в районна служба по вписванията, за срок не по-малко от 6 години, считано от датата на подаване на проектното предложение за проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството, за които съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени помещения във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
IV. Група
КРИТЕРИИ, ДОКАЗВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ОТ СВОМР НА МИГ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представени са предварителни или окончателни договори за изкупуване на суровини от растителен или животински произход с описани количества и цени и/или Декларация по образец (Приложение № 7 към Условията за кандидатстване) от кандидата с описани вид и количества на основните суровини във формат „pdf“ или „jpg“ (важи в случаите, когато се предвижда преработка на собствена земеделска продукция и/или използване на биомаса, получена в резултат на земеделската или преработвателната дейност на кандидата). Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 1, № 2 и № 3 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Не
2.
Представен е Сертификат/и за биологично производство на осигурените суровини, издаден/и от контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, удостоверяващ, че минимум 65 % от осигурените суровини за преработвателното предприятието са биологично сертифицирани във формат „pdf“ или „jpg“. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 3 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Не
3.
Представен е Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за предходната спрямо кандидатстването календарна година, заверена от кандидата и НСИ или Декларация за неактивност на кандидата през предходната финансова година във формат „pdf“ или „jpg“. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 4 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Не
4.
Представена е Справка за съществуващия и нает персонал към края на предходната спрямо кандидатстването календарна година, попълнена по образец -Приложение № 17 към Условията за кандидатстване. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 4 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване) във формат „pdf“ или „jpg“.
Не
5.
Представена е Декларация за инвестициите по проекта, които са свързани с внедряване на иновации в преработвателното предприятие във формат „pdf“ (Приложение № 18 към Условията за кандидатстване). (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 5 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Не
6.
Представено е Становище на Българска агенция по безопасност на храните, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени към постигане на стандартите на ЕС във формат „pdf“ или „jpg“. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 6 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Не
7.
Представен е Документ, издаден от производителя, удостоверяващ съответствието с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB L 193, 21 юли 2014 г.) във формат „pdf“ или „jpg“. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 6 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Не
8.
Представен е Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (Обн. ДВ. бр. 81 от 2016 г.) издадено от лица, които отговарят на изискванията на 59, ал. 1 от ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ във формат „pdf“ или „jpg“. (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 7 от Раздел 22 към Условията за кандидатстване).
Не
V. Група
V. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТА
Допустимост на кандидата съгласно изискванията на СВОМР на МИГ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро-, малки и средни предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията
Не
2.
Кандидатът е регистриран земеделски производител по Закона за подпомагане на земеделските производители
Не
3.
Минималния стандартен производствен обем на кандидат - земеделски производител е не по - малко от 8 000 евро
Не
4.
Кандидатът ФЛ има постоянен адрес, а кандидатът - едноличен търговец и ЮЛ има  седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
Да
VI. Група
КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТА
Критерий Води до отхвърляне
1.
Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
Да
2.
Дейностите по проекта съответстват с целите и обхвата по мярката от СВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
Да
3.
Продължителността на изпълнение на проектното предложение съответства на изискванията съгласно Условията за кандидатстване.
Да
4.
Проектното предложение отговаря на изискванията за допустимост на разходите, посочени в Наредба № 22 от 14 декември 2015г. за съответната мярка от ПРСР и Условията за кандидатстване.
Да
5.
Размерът общите допустими разходи по проекта е не по-малък от 39 116,00 лева
Да
6.
Размерът на общите допустими разходи по проекта е не по-голям от 195 580,00 лева.
Да
7.
Интензитетът на помощта е съгласно определения в СВОМР за територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ и Условията за кандидатстване.
Да
8.
Във формуляра за кандидатстване е въведен поне един индикатор.
Да
9.
Кандидатът е представил минимум 3 запитвания за оферти, изпратени до потенциални оференти (Важи за кандидати, които не са възложители по ЗОП)
Не
10.
Приложените оферти съдържат следните задължителни реквизити (важи за кандидати, които не са възложители по ЗОП)
1. Име и адрес на оферента;
2. Техническа спецификация, съответстваща на посочената в изпратеното запитване от страна на кандидата;
3. Цена, включваща и описание на ДДС; 
4. Валидност на офертата.
Не
11.
Приложените оферти са актуални към датата на подаване на проектното предложение (Важи за кандидати, които не са възложители по ЗОП)
Не
12.
Сключеният предварителен договор с един от оферентите е определен на базата на посочения в запитването критерий за оценка. (Важи за кандидати, които не са възложители по ЗОП)
Не
13.
В проектното предложение са включени разходи, които са:
1.	инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
2.	други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (ЕС) № 1305/2013 и приоритетите нна стратегията за ВОМР;
3.	определени в Постановление № 189 на Министерски съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.)
Да
14.
14. Проектното предложение НЕ включва финансиране от ЕЗФРСР на разходи:
1.	за лихви по дългове;
2.	за закупуването на незастроени и застроени земи с пазарна стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция;
3.	за обикновена подмяна и поддръжка;
4.	за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор;
5.	лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на искане за междинно или окончателно плащане за същия актив;
6.	за режийни разходи;
7.	за застраховки;
8.	за закупуване на оборудване втора употреба;
9.	извършени преди 1 януари 2014 г.;
10.	за принос в натура;
11.	за инвестиции в селското стопанство - закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане;
12.	за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;
13.	извършени преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.;
14.	за строително-монтажни работи, извършени преди посещение на място от МИГ;
15.	надвишаващи определените по реда на чл. 41 от ПМС № 189 референтни разходи;
16.	определени в мерките от ПРСР 2014 - 2020 г., извън посочените в т. 1 - 15.
Да
15.
16. Проектното предложение не включва за финансиране нито един от следните недопустими разходи:
1. определени като недопустими в ПМС № 189 от 2016 г.;
2. за инвестиция или дейност, получила финансиране от друг ЕСИФ;
3. за придобиването на товарни автомобили за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и 3, както и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.);
Да
VII. Група
ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Кандидатът е представил декларация, че не е получил подпомагане за същата инвестиция по друга програма
Да
2.
В публичния модул в ИСУН липсват данни за двойно финансиране
Да
VIII. Група
ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проверката за наличие или липса на изкуствено създадени условия е извършена на база проверка на всички представени документи към пoдаденото проектно предложение и представена декларация от кандидата. В представените документи не са констатирани изкуствено създадени условия съгласно § 5 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22):
Да
IX. Група
ПРОВЕРКА ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ:
Критерий Води до отхвърляне
1.
Финансовото подпомагане по проектното предложение не представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. За финансово подпомагане на „Инвестиции, свързани с преработка на селскостопански продукти и търговията със селскостопански продукти“, за продуктите описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС.
Да
2.
Кандидатът е попълнил декларация за държавни помощи за финансово подпомагане на „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ за предприятия за преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І на ДФЕС
Да
X. Група
ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО ЗА ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ (когато е приложимо)
Критерий Води до отхвърляне
1.
Съгласно протокола от посещение на място, изготвен на основание на чл. 49 ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015г. съществува съответствие между заявените от кандидата и реалните данни.
Не
XI. Група
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Критерий Води до отхвърляне
1.
Представеният формуляр за кандидатстване отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост.
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.