Критерии за оценка

I. Група
Административно съответствие
Критерий Води до отхвърляне
1.
Проектното предложение е подадено в ИСУН 2020 в срока, определен в поканата
Да
2.
Формулярът за кандидатстване е подаден с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от лице с право да представлява кандидата
Да
3.
Когато формулярът за кандидатстване не е подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата е прикачено нотариално/и заверено/и пълномощно/и от съответното/ите упълномощено/и лице/а във формат „рdf“ или друг формат, подписано с КЕП на упълномощеното/ите лице/а
Да
4.
Документите към формуляра за кандидатстване са прикачени във формат „рdf“ или друг изискуем формат, указан в условията за кандидатстване
Да
5.
Документите, качени в ИСУН 2020 са представени на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той е придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален, по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, той е легализиран или с апостил. Когато държавата, от която произхожда документът, е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, ратифицирана със закон (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и има договор за правна помощ с Република България, освобождаващ документите от легализация, документът трябва да е представен съгласно режима на двустранния договор.
Не
6.
Представен е нотариално-заверен договор за сформиране и функциониране на оперативната група, съдържащ задължителни елементи, посочени в Приложение № 2 и т. 6 от Раздел 11.1 "Критерии за допустимост на кандидатите"
Да
7.
Съществува съответствие с критерии за допустимост на кандидатите (Приложените и предоставените документи към формуляра за кандидатстване носят необходимата информация и доказват, че кандидатът отговоря на критериите за допустимост и съответствие)
Да
8.
Представен е план за действие по образец съгласно Приложение № 4, подписан от лице с право да представлява оперативната група
Да
9.
Представен е финансов план съгласно Приложение № 5
Да
10.
Представено е решение или становище, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
Да
11.
Представени са декларации по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ съгласно Приложение № 3 от всеки един от членовете на оперативната група и за кандидата
Да
12.
Представена е декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП от кандидата, по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката с подпис/и и сканирана във формат „pdf“ или „jpg“ (Не се представя от оперативни групи, които са големи предприятия)
Не
13.
Представена е декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП за членовете на оперативната група по т. 2, б „д“ от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката с подпис/и, сканирана във формат „pdf“ или „jpg“
Не
14.
Представени са документи, като доказателство, че члена на оперативната група по т. 2, б. „е“ от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ осъществява консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните (не се представя от НССЗ)
Не
15.
Представен е документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на дейностите по проекта (представя се в случаите, когато проектът ще се изпълнява върху имот – собственост на кандидата или член на оперативната група)
Не
16.
Представен е документ за ползване на имота за срока на изпълнение на проекта, удължен с шест месеца
Не
17.
Представени са лицензи, разрешения и/или документ, удостоверяващи регистрацията за дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство
Не
18.
Представени са декларации от всеки един от членовете на оперативната група по образец Приложение № 14
Да
19.
Представени са декларации от лицата, избрани като екип на оперативната група по образец Приложение № 15
Да
20.
За всеки един заявен за финансиране разход по т. 2 и 3 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване, за които е приложимо, са представени най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование, ЕИК или БУЛСТАТ и електронна поща на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС
Не
21.
Представен е документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на настоящите условия
Не
22.
Представена е инвентарна книга на всеки един от членовете на оперативната група, който ще предостави за ползване активи на оперативната група - към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване (представя се в случаите когато в проекта са предвидени  разходи по т. 2, буква „в“ от Раздел 14.1. „Допустими разходи“)
Не
23.
Представен е данъчен амортизационен план, в който е включен съответния актив, който ще се предостави за ползване от оперативната група - към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване (представя се в случаите когато в проекта са предвидени  разходи по т. 2, буква „в“ от Раздел 14.1. „Допустими разходи“)
Не
II. Група
Допустимост
Критерий Води до отхвърляне
1.
Предвидените в проектното предложение дейности са насочени към иновации в селското стопанство и/или хранително-вкусовата промишленост съгласно определението за иновация в Условията за кандидатстване
Да
2.
Разходите, включени в проектното предложение са допустими за финансиране и отговарят на условията посочени в раздел 14.1 и 14.2 от Условията за кандидатстване
Да
3.
Проектното предложение НЕ включва недопустими дейности
Да
4.
Представения план за действие съдържа описание на иновативния проект, включително цел, основни дейности, очаквани практически резултати и принос към областите с поставен акцент
Да
5.
Представения план за действие съдържа описание на първоначалното положение и проблема обхванат от проекта, както и информация относно място на извършване на дейностите/инвестициите, планирани по проекта
Да
6.
Представения план за действие съдържа описание на планираните цели и резултати
Да
7.
В представения план за действие са идентифицирани потенциалните получатели на очакваните резултати от проекта
Да
8.
Представения план за действие съдържа описание на фази/етапи на изпълнение на проекта и времево планиране
Да
9.
Представения план за действие съдържа описание на подхода и методите на изпълнение, които ще се използват за всяка фаза/етап от проекта
Да
10.
Представения план за действие съдържа описание на задачите, отговорностите и ресурсите разпределени за всеки участник в оперативната група, включително обосновка на участието на всеки член на оперативната група за изпълнението на целите на проекта и процедура за вземане на решения
Да
11.
Представения план за действие съдържа описание на пречки и предвидими рискове при изпълнение на проекта
Да
12.
Представения план за действие съдържа описание на формите и методите за разпространение на резултатите от проекта, включително чрез мрежата за ЕПИ и други информационни канали
Да
13.
Представения план за действие съдържа описание на приноса на очакваните резултати към целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост
Да
14.
Представения план за действие съдържа описание на приноса на иновативния проект в една приоритетна област от  посочените в т. 1 от Раздел 22.1. „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“
Да
15.
Представения план за действие съдържа описание на прилагания интерактивен подход и на приложимостта на резултатите за първичното производство на земеделска продукция или преработката
Да
16.
Оперативната група е създадена като дружество по Закона за задълженията и договорите
Да
17.
Членовете в оперативната група отговарят на условията, определени в т. 2 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за кандидатстване
Да
18.
В оперативната група са включени най-малко два члена, един от които е земеделски стопанин и един от които е представител на науката по т. 2, буква „б“ от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за кандидатстване
Да
19.
Членовете на оперативната група, участват с различен екип във всяка оперативна група, в случай, че участват в повече от една оперативна група по настоящата процедура
Да
20.
Оперативната група е сформирана за изпълнение на конкретен иновативен проект
Да
21.
Определен е водещ партньор
Да
22.
Не е установено изкуствено създаване на условия, свързани с кандидатстването по процедурата
Да
23.
Срокът за изпълнение на проекта е обоснован в съответствие с очакваните резултати и същността на иновативния проект и не е с продължителност  по-късно от 1 септември 2023 г.
Да
24.
Проектът отговаря на условията на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите
Да
25.
Проектът не включва дейности за преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от ДФЕС или памук
Да
26.
Проектното предложение не е идентично с подадено от друга оперативна група в рамките на съответната процедура
Да
27.
Проектното предложение съответства на хоризонталните политики, посочени в Раздел 17 „Хоризонтални политики“ от Условията за кандидатстване
Да
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.