Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Критерии за техническа и финансова оценка
5.00
Критерий Максимален праг
100.00
1.
Проектното предложение, състоящо се от представен Формуляр за кандидатстване и приложени към него документи, отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост
- до 50% от общото производство на стопанството - 5 т.;
- над 50% от общото производство на стопанството - 10 т.;
- над 85 % от общото производство на стопанството - 20 т.
20.00
2.
Проектът е за биологично земеделско производство
- над 50% - 5 т.;
- над 85 % - 10 т.
10.00
3.
Проектът е с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или постигане на стандартите на ЕС
15.00
4.
Проектът е с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанството
10.00
5.
Проектът осигурява заетост на допълнителен персонал (ново работно място за целия период на изпълнение на проекта)
- До две работни местa - 10 т.
- Над две работни места - 15 т.
15.00
6.
Проектът е на млад земеделски производител до 40 години
10.00
7.
Проектът е с интегриран подход предполага свързаност с други участници от територията
- Договори за реализиране на продукцията на територията на МИГ - 10 т.;
- Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на МИГ за доставка на суровина за преработка - 20 т.
20.00
5.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.